En smedfamiljs liv i Skorpa

En av de tidiga smederna vid Skorpa var hammarsmeden Jonas Hammarström. Han var vid sin ankomst till Skorpa i 25-årsåldern. Troligen hade han redan avverkat några arbetsår inom sitt yrke vid denna tid.

I januari 1759 gifte han sig med Brita Caisa Urbom. Båda var vid detta tillfälle bosatta vid Skorpa. Brita Caisa var troligen dotter till den förutvarande smeden därstädes, mäster Urbom, vars efterträdare Jonas Hammarström blev. Vi vet inget med säkerhet om Brita Caisas ålder, men troligen var hon född omkring 1740 och var vid tiden för giftermålet omkring 20 år.

1759 skrev Jonas Hammarström sitt första arrendekontrakt för smedjan i Skorpa. Enligt detta ålåg det smeden att svara för alla reparationer på husen. Virket skulle då finnas framfört. Han skulle också redligen och väl sköta knipphammaren och dess redskap. Vidare skulle han utan betalning, men av ”herrskapets” järn förfärdiga allt smide för årligt gårdsbehov till de Cederhielmska gårdarna Säby, Hovetorp, Charlottenborg och Västerby. Mot betalning skulle han utföra allt smide ”af herrevagnar och slädar samt innandöme i theras boningar”.

1767 förnyade Jonas Hammarström sitt arrende. Hans skyldigheter var likartade med det som föreskrevs i föregående kontrakt. Smidet till Charlottenberg och Västerby hade dock utgått. Den årliga arrendeavgiften var 150 daler kopparmynt. I arrendet ingick ett foderhus och halm till två kor då sådan kunde avvaras. Detta kontrakt var undertecknat med Jonas Hammarströms bomärke. Den 2 februari 1768 dog ”hammarsmeden äreborne konsterfarne mäster Jonas Hammarström”. Han var då 35 år, dödsorsaken var en blodstörtning. Han efterlämnade hustrun Brita Caisa och de båda döttrarna Anna Greta, född 21/12 1759 och Maja Caisa, född 10/4 1765

Vid Hammarströms död konstaterades att familjens ekonomiska ställning var mycket dålig. Efter bouppteckning och värdering uppskattades tillgångarna till 347 daler koppar och 24 öre. Skulderna översteg vida detta belopp och befanns vara 1027 daler koppar och 22 öre. Som vi ser av en bevarad skuldsedel gjorde Hammarström ett sista försök att låna pengar bara ett par dagar före sin död. Den 30 januari 1768 fick han ett lån på 60 daler kopparmynt av Olof Hansson i Bäck (Hovetorps Bäck). Förmodligen fick Olof i Bäck vidkännas en förlust, då auktionen som ägde rum senare på året endast inbringade 270 daler koppar. 

Jag under tecknad mig här vidh bekomÿ till låns uttaf Olof Hanson i Bäk 60 dallrar kopar utgett som att af mig vid första anfordran skall bettalla 

 

Skorpa 

1768 den 30 janiari 

Jonas Hammarström

Brita Caisa överlämnade nu barnens och sina egna tillgångar, som bestod av det gemensamma hemmet och diverse smidesverktyg till borgenärerna. Den 14 november 1768 försåldes hemmet. En flitig inropare vid auktionen var Jonas Hammarströms efterträdare vid smedjan, Mäster Bäckman. Han blev bland annat ägare till de husdjur som fanns. Brita Caisa bodde kvar vid Skorpa och något år efter auktionen gifte hon sig med hammarsmeden Nils Bäckman. I detta äktenskap föddes barnen

Catharina, född 7/11 1770

Adam, född 9/1 1775

Henrik, född 17/2 1779

Brita Caisa, född 31/1 1784

Att kopporna var ett gissel har vi här ett bevis för. Tre av de fyra barnen i Brita Caisas andra äktenskap avled i denna sjukdom. Dottern Chatarina 8 år och sonen Adam 4 år begravdes båda den 10 oktober 1779.

I september 1787 avled barnens fader, smeden Nils Bäckman, han var då 47 år och dödsorsaken var lungsot.

Året därpå, i maj 1788, dog yngsta dottern Brita Caisa 4 år, även detta barn dog i kopporna. 1789 dog dottern Maria Hammarström, en dotter från det första äktenskapet som var ogift och boende i Skorpa. Hon var 24 år gammal och dödsorsaken var svullnad.

Efter 1789 saknas uppgifter om Brita Caisa. Av de sex barnen levde då två, den äldsta dottern Anna Greta och sonen Henrik. Anna Greta var gift med en trädgårdsmästare och senare bosatt vid Lambohov i Slaka s:n. Brita Caisa Urbom, då en kvinna i 50-årsåldern, och den 10-åriga sonen Henrik har troligen lämnat Vist socken i en tid då både husförhörs- och flyttningslängder saknas.