Examen wid Bjerka-Säby landtbruksskola, 1886

 

 hölls den 21 dennes i närwaro af landshöfdingen grefwe de la Gardie, skolstyrelsens ordförande, kabinettskammarherren frih. G. Lagerfelt samt åtskilliga styrelsemedlemmar och revisorer. Dessutom war examen besökt af omkring 60 för skolan intresserade personer.
Landtbrukseleverna wisade som wanligt mycket goda kunskaper. Sedan landshöfdingen framfört sitt tack till skolans föreståndare, direktör Ivar Insulander, och till öfriga lärare, afslutades examen med de ofwannämnde eleverna kl. 1 e.m.
Derefter företogs examen och uppwisning med eleverna i mejeriet, hwilka woro iklädda en mycket klädsam mejeridrägt. Hela denna uppwisning gjorde ett myckt godt intryck på de besökande. Samtidigt med denna examen hölls på stallplanen uppwisning i körning. De twenne afgående hästskötareeleverna, hwilka äfwen under 3 månader wistats wid Strömsholms stuteri i Westmanland, manövrerade sina springare på ett utmärkt sätt, och kusken Hallberg wid Bjerka-Säby körde 6-spann med stor skicklighet.
Efteråt besöktes ladugårdarne, och wisade det sig här, att kreatursskötareeleverna erhållit en i alla afseenden utmärkt god skola.
Liksom föregående år hafwa samtlige eleverna såwäl landtbruks- som kreatursskötare –kuskelever och mejerielever haft kostpenningar och eget hushåll. De besparingar, som samtliga eleverna härigenom åstadkommit äro för hwardera af landtbruks- kreatursskötare och kuskeleverna 35 kr. mot 27 kr. föregående år och för mejerielevera 61 kronor emot 57 kronor i fjol.
Samtlige landtbrukslärlingar hafwa fått platser på följande ställen:
B. J. Karlsson hos patron H. Dubois, Skälby, Sparreholm. K. J. Holmgren hos baron G. Lagerfelt, Lagerlunda. D. W. Hulting hos patron C. J. Lindewall, Broby, Märsta Upl. J. A. Johansson hos v. Rediz, Hofgården. C. Jönsson, icke önskat plats. C. A. M. Petersson hos insp. Widestrand, Kalfwestad, Wadstena. P. J. Ringström hos patron F. Andersson, Kedjewad, Wadstena. C. A. Sandberg hos patron Danielsson, Erikstad, Swinstad. C. J. Sjöberg hos patron Karlsson, Johannesberg, Tjällmo. P. L. Wållgren hos konsul Ekman, Bjerka-Säby. C. W. Esping, icke önskat erhålla plats. D. H. Hallgren icke önskat erhålla plats.
Ladugårdsskötarelärlingar hafwa erhållit platser på följande ställen: Carl Gustaf Frej kos kontraktsprosten A. Wennergren, Högsätter, Westergötland. Carl Anders Andersson hos brukspatron J. Heyman, Reijmyre.
Hästskötarelärlingarne hafwa fått platser på följande ställen: Georg Claesson hos patron Edv. Aschan, Rörstorp, Wernamo. C. A. Lindqwist hos patron Alb. Bergendahl, Skofteby, Lidköping.
Mejerieleverna hafva fått platser på följande ställen:Alma Hellqwist hos patron C. Segersteen, Malma. Emma Johansson hos konsul Ekman, Bjerka-Säby. Bengta Åkerlund hos hofjägmästaren Bohnstedt Rinkestad, Södermanland.

Östergötlands Veckoblad 1886-10-29 (avskrift Hans Hansson 2014-06-14)