Områdets flora och fauna

: Under sommaren skördade torparen skott från lövträd genom s.k. hamling. Löv var jämsides med ängshöet vinterfodret för kreaturen. Framför allt ask, alm och lind hamlades men även björk och sälg i brist på ädlare lövträd. Av olika trädslag finns de arter som torparen behövde för husbygge och tillverkning av nyttoföremål, t.ex. gran, tall, oxel, ask.

Nu: Områdets flora har inventerats. Av fridlysta växter förekommer nattviol, nästrot och tvåblad. Därutöver kan nämnas getrams, jungfrulin, kattfot och solvända. Bland kryptogamer kan nämnas förekomst av nållav.

Hjortkällas miljö med lövskog, framförallt ekar, och stora öppna ytor har givit goda förutsättningar för ett rikt och varierande fågelliv. Häckande arter är t ex stenknäck, gärdsmyg, näktergal, rödstjärt. Dessutom flera arter av hackspettar och sångare. Den som vill njuta av vårens underbara och välljudande fågelkonserter rekommenderas ett besök en tidig morgon eller kväll. En gökotta är väl värt att förläggas till denna vackra och unika miljö.

Däggdjuren representeras av bl a ekorren, haren och rådjur, även räven gör sina strövtåg över ängen på jakt efter en smakbit.