Sturefors Fiedekommiss i Wist socken 1830

Sturefors, Byrstorp, Tägneby och Sjövalla

Utgör Sturefors Säteries hemmantal. Under eget bruk, ger i goda år mellan 5 á 600 tunnor spannemål och 300 lass hö.
Brukas med 16 par oxar samt körslor och dagsverken af en del hemman och torpare.
Föder 6 a 8 hästar, 20 kor och 70 får samt 60 á 70 stall oxar med höet från Tinnerö.

Sturefors

En mjölqvarn med 4 par stenar: Mjölnaren Ljungqvist förestår qvarnen och njuter 1/4 af tulltägten och 3/4 till ägaren.

En hammarsmedja: Tillwerkas hvarjehanda smide till åker bruksredskap m.m. för husbehof – hvad mera hinnes till afsalu.

2ne enbladige sågar: Mest för husbehof och något för tull.

En tegelugn: Tillverkas omkr. 30000 murtegel årligen.

En kalkugn: Till husbehof och afsalu – Sten köpes wid Vr. Kloster

På ägorna: Penemynde. Fattighus

Hökhult: Bebos av jägaren Björnlund

Bäckfall: Nattväktaren på lön

Torp som göra dagsverken vid Sturefors

Torp – Produktion – Karledagsverken

Jubäck  130
Kärr  156
Bäck  156
Flånstorp  156
Ingetorp  104
Kohagen  78
Sundet  104
Nysätter  156
Hagen  104
Lilla Dahla  80
StureforsNybyggetPlogmakare till Sturefcrs15
 Nysätters SlättSkomakare till gården – 
Arbetet betalas efter räkning
BostorpBrukas under StureforsGer 50 à 60 tunnor spannemål och 40 lass hö 
Hagen, tvenne backstugorBebos af trenne enkor som njuta extra fattigdel från herregården – Och skomakaren Qvist, som årligen utgör32
Björksätter2 gårdarKörslor m.m.                   vardera156
HybelnGör dagverken vid Sturefors104
LillsätterTrädgårdstorpare65
KottsätterGör dagverken vid Sturefors52
Banketorp De flere onera. Se Skattelängd 
Dahla 104
Dahlshult  
FallemoArrend. Exell. Gr. Cederhjelm 
Gattorp 156
Jordstorp 156
Gasarp  
Klint  
LöfsvedenTrädgårdstorpare62
Mårdstorp   
Norrberga Vestergård4 gårdarKörslor m.m vardera156
NorrbergaBrabergTrädgårdstorpare55
Grönsved68
NyhagenSjudaredräng 
Risnäs Stengård3 gårdarKörslor mm vardera156
Risnäs 156
Storgård
RudanTrädgårdstorpare36
Risnäs  2 gårdarKörslor m.m. vardera156
Nergård
SkogsstuganNjuter lägenheten gratis 
Risnäs   3 gårdarKörslor m.m.156
Spånggård
Ringetorp Körslor m.m104
Tocketorp2 gårdarKörslor m.m vardera 104
TacketorpEnkan Ljungblad Donation 
Wreta 2 gårdar  Körslor m.m. vardera156
Nergård
Wreta 2 gårdar Körslor m.m vardera 156
Öfvergård
Åndebäck Körslor m.m 156
AspvikenGöra dagverken vid Sturefors 78
Winstorp Öfrige onera 
 
”Åboerne på dessa Hemman angifwe sig sjelfwa med sitt folk till Skatteskrifningen”
 
Årliga skatten till herrgården bestod av ”Hvete, Råg, Korn, 81. Korn, Hafra, Ärter och Contante Penningar Riksgäld”.
 
Förutom i Vist socken ägde Sturefors Fideikommiss egendomar i följande socknar: Björsätter, Drothem, Grebo, Kjettilstad, Landeryd, Lillkyrka, Mogata, Rappestad, Ringarum, S:t Lars, Skeda, Svinstad, Tjärstad, Törnevalla, Vårdnäs, Västra Husby, Östra Harg, Östra Skrukeby.
 
Utskylderna, för hemman eller lägenheter i dessa socknar kunde utgöra följande: 
”Transportera spannemål, bärga hump och inköra höet, köra oxfoder, gräfva rensdike, köra ved och sand, lefverera aska, kohl och löf, spånad av lin och ull, tröska och skära råg …