Gårdarna i Skog 1945 - 2003

Utdrag ur Sveriges Bebyggelse (utgiven 1946) med tillägg av Anette Jonsson.: 

Skog 12 m.fl., Mellangård och 31 Södergård

Areal: Total 167 ha, därav 52,5 åker, 100 skog, 14,5 kultiv. betesmark. 

Tax-v 111.000 kr därav jordbr-v 78.600, skogsv 32.400. 

Jordart. Mullrik styv lera på mycket styv lera samt kärrtorvmull på kärrtorvjord. Skogsbest. Barrskog. 

Huvudbyggn. uppf. på 1840-talet av en Forsén. Moderniserad 1935. 1 vån o vindsvån. med frontespis. 1 läg. 7 rum, 1 kök, badrum. 2 hallar. Bekväml. Cv, vc, vv, el. ljus, v.o.avl. kylskåp. 

Flygelbyggnad av trä, uppf 1876, moderniserad 1945. 1 vån 1 läg. 5 rum, 1 kök, hall, badrum. Bekväml. el. ljus, v.o.avl. 

5 bost. för arbetspersonal om vardera 2 rum och kök. 

Ekonomibyggn. Ladug. loge vagnslider stall, vedbod, magasin samt svin höns o brygghus uppfört av trä. Körbana, mjölkrum o cement gödselvårdsanl. 9 hästar, 20 kor 10 ungdjur. 

Gården ligger 500 m från busshpl. 

Nuv brukaren arrend gården sedan 1945. Äg. Axel Ric Jonsson o dennes hustru Märta Svensson f. resp 1877 i Vist förs. o 1890 i Bankekinds förs. 

Arr. Lantbr, Carl-Johan Jonsson f 1920 i Vist förs, son till äg. Arr. Genomgick Hammenhögs lantmannaskola 1941. 

Tillägg av Anette Jonsson

1945

Arrendator Carl Johan Jonsson

Ägare Axel Jonsson – Häradsdomare

Arrendesumma: 4 000 kr/år

Djurhållning:

    Mjölkkor (ca 25)

    Hästar (14)

    Ungnöt

Anställda:

    Gunnar Jacobsson

    Börje Lind

    Einar Karlsson

1945

Case-traktor

1954

Köp av första egna tröskan (Thermaenius 5 fot) ihop med Sven Tillman

1963

Såldes korna

Axel Jonsson död

Carl-Johan löste ut sina syskon


Skogs Södergård, Mellangård och Rusthåll ägs i dag (2003) av bröderna Carl-Axel och Mats Jonsson.

Gården brukas av Carl-Axel Jonsson. Den sammanlagda arealen med sidoarrenden är ca 165 ha med betesmarker.

På gården finns ca 200 köttdjur, varav ca. 50 dikor med kalvar.

Växtodling består av ca 30 ha vall och ca 60 ha spannmål.

Vallen skördas som storbalsensilage.

På gården finns 3 traktorer, 1 skördetröska, 1 plog och 1 slåtterkross, resten av maskinerna lånas av grannar, då det förekommer ett mycket bra samarbete mellan grannarna i Vist maskinkontakt.

Skog 19 Mellangård, Östanskog. 

Areal: Total 11 ha, därav 8 åker 3 kultiv. betesmark. 

Tax-v. jordbruksv. 25.000. 

Jordart. Mullhaltig mellanlera på mellanlera. 

Manbyggn av trä reveterat uppf på 1840-talet av major F. Rehbinder. Tillb o moderniserad 1921. 1 vån o vindsvån. 1 läg 11 rum, 1 kök 1 badrum 2 hallar. Bekväml C:v. vc. vv. el.ljus. 

Ekonomibyggn Ladugård, stall, loge vagnslider av trä uppf på 1840-talet, moderniserad 1922. 4 hästar, 6 kor 2 ungdjur. 30 får. 

Nuv. äg. köpte gården 1937 av friherrinnan G. Rehbinder. 

Äg. Baron Gerdt Rehbinder f 1904 son till Folke Rehbinder o Gunhild f Borell, gift med Iris f Hedendahl 1905. Barn. Alexandra f 1925, Madeleine f 1939, Anita f 1940. 

Skog 26 Skattegård
Skogs  Skattegård 2016-17, intervjuser med Lars-Johan Nilsson

Areal 104 ha, därav 40 åker, 54 skog, 10 betesmark. 

Tax-v 72.100 kr, därav jordbr.-v 59.100 skogsv. 13.000. 

Jordart. Mullhaltig mellanlera på mellanlera samt kärrtorvmull på kärrtorvjord. Skogsbest. Barrskog. 

Manbyggn av trä uppf på 1870-talet. Moderniserad 1939. 1 vån o vindsvån, 2 läg, 6 rum 2 kök 2 hallar. Bekväml. El.ljus, v. o avl. kylskåp. 

Ekonomibyggn. Magasin av trä, uppf på 1870-talet. Körbana, mjölkrum o kylanläggn. 5 hästar, 20 kor, 10 ungdjur. 

Äg Lantbr Gustaf Magnus Andersson f 1880 i Vist förs. son till Gustaf A. Andersson o Anna L f Magnusson. Äg: Ordf. i fattigv-styr. led av barnav-nämnd

Tillägg av Anette Jonsson

Skogs Skattegård ägs idag (2003) av makarna Lars och Margareta Nilsson. Gården brukas ekologiskt av sonen Lars Johan Nilsson. Den sammanlagda arealen med sidoarrenden är ca 167 ha åker och ca 80 ha betesmarker.

På gården finns ca 50 dikor med kalvar. Mjölkproduktion upphörde år 2001. Växtodling består av ca 90 ha spannmål och ca 70 ha vall. Vallen skördas både som plansilo och storbalsensilage. På gården finns 2 traktorer, plog och vallmaskiner.

Skog 41 Norrgård

Areal Total 21 ha, därav 15 åker 6 kultiv. betesmark. Tax-v. jordbruks-v 23.200 kr. Jordart. Mullrik mycket styv lerjord (dungjord). Manbyggn. av timmer, reveterat uppf 1876 Moderniserad 1937. 1 vån o vindsvåning, 1 läg, 5 rum, 1 kök, 1 hall. Bekväml. El.ljus, v. o avl. Ekonomibyggn Ladugård med stall loge vagnslider o hönshus, visthusbod o magasin samt svinhus allt uppf av trä. 2 hästar 10 kor o 8 ungdjur (reakt-fria).

Gården ligger intill busshpl o 2 km från jvst.

Nuv. arr har arrenderat gården sedan 1937.

Äg. Oskar Ekmans barn. Arr. Lantbr. Oskar E. Johansson f 1898, son till Viktor Johansson o Hanna f Sjöberg, gift med Elsie f Nilsson 1903 i Tjärstad förs, dotter till Nils August Nilsson o Anna f Johansson.

Barn. Birgitta f 1936, Lennart f 1939.

Arr. Led. av fattigv-styr o skolstyr. Ordf i familjebidragsnämnden. Genomgick Högalids lantmannaskola i Kalmar län 1918.