Gasarp

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6459398 Y:1498424
Koordinater WGS84: 58°15’29″N 15°46’42″E
Adress: Gasarp 1

Karta Lantmäteriet

Uppgifter om Gasarp i Svenska Gods och Gårdar del XVIII (1939)

Gasarp Postadress: Bjärka-Säby. 
Areal: Total 65 har, därav 15 åker, 50 skog. 
Taxeringsvärde 25.000. 
Jordart: Huvudsakligen sandmylla, något mossjord. 
Ekonomibyggnader uppförda 1900. 
3 hästar, 10 kor, 5-6 ungdjur, svin och höns till husbehov. 
Gården till släkten genom arrende i början av 1800-talet. Den förste till namnet kände arrendatorn är Lars Petter Danielsson, född 1818, död 1906. Han efterträddes omkring 1880 av mågen, nuvarande arrendatorernas fader, vilken utförde omfattande stenröjnings- och nyodlingsarbeten, varigenom gårdens avkastning betydligt ökades. Nuvarande arrendatorer tillträdde 1919. Ägare: Greve Th. G. Bielke å Sturefors. 
Arrendatorer: Albert och Henning Andersson födda respektive 1885 och 1892. Söner till Klas Oskar Andersson och hans hustru Maria Elisabet född Larsdotter. 

Ägare och brukarelängd till Gasarp 

Upprättad av Ingmar Carlsson 

 

1 1380 (Bjärka-) Säby (Bo Jonsson Grip) 

2 1530 Måns Johansson på Brokind ägde även Gasarp 

3 1550 Nils Månsson, son till Måns Johansson, ärvde Gasarp 

4 1580 Nils Nilsson fäderneärvda gods, ägde Gasarp 

5 1620 Per Nilsson ägde Gasarp 

6 1631 Holstein i Gasarp 

7 1663 Nils Andersson (Kyrkans sexman = medlem i kyrkorådet) 

8 1686 I 1686 års jordebok: Gasarp torp på Säby ägor. 

9 1709 (Bjärka-) Säby sålde Gasarp till Sturefors fideikommiss 

10 1715 Nils Jonsson (Bekostade ljus i kyrkans ljuskronor, vald til rotemästare för Torpa rote 1727 – 1729, kyrkans sexman 1737 – 1741) 

11 1760 Bonden Isac Hansson 

12 1763 Isac Hanssons hustru Chatarina Nilsdotter. Chatarina var dotter till Nils Jonsson 

13 1767 Mjölnaren Nils Nilsson, kom från Björsta i Bankekinds härad 

14 1772 Jonas Månsson 

15 1794 Sockenmannen Anders Larsson 

16 1809 Jöns Nilsson, kom från Murtorpet på Styvinge 

17 1814 Daniel Larsson, kom från Dahl i Tjärstad 

18 1815 Lars Petter Danielsson. 

19 1882 Claes Oskar Andersson 

20 1919 Henning och Albert Andersson 

21 1947 Sten Forslind 

22 1977 Nils Åke och Gunilla Carlsson (sista boende brukaren) 

23 1988 Per Olov Jonsson 

24 1995 Lars Johan Nilsson 

 

Nedanstående information är erhållen från Eva Karin Arnell-Nilsson. Den Nils Jönsson som nämns nedan bör vara identisk med ovanstående Nils Jonsson.

 

Anfader Anders född slutet 1500:talet. 

Son Anders Nilsson född 1627 – bodde på Gossorp samma socken dog 85 år gammal den 30/3 – 1712. 

Son Jöns Nilsson bosatt Gossorp – gift Katarina Eriksdotter som avled Gossorp 17/5 1737. Son Nils Jönsson född troligen 1683 , bosatt Gossorp – död där 71 år gammal den 3/6 1754. Gift i Gossorp 26/ 10 1712 med Maja Gustafsdotter född omkring 1697 och död i Gossorp 67 år gammal 18/12 1764. 

De hade 9 barn bl.a. sonen Anders född Gossorp 9/3 1735 -som flyttade till Vreta övergård i Vist socken, dog där 28/4 1795. Gift med Maria Olofsdotter från Tägnaby i samma socken. Hon var född 15/12 1738. De hade 6 barn.

 

1808 8/12 Mangårdsbyggningen vid Gasarp brann ned. 

Skiss över ”Gamla Gasarp”, gjord av Henning Andersson, född och uppvuxen på Gasarp.

Av- och tillträdessyn från GASARP, 1814

År 1814 den 20 Junü Jnfandt sig undertecknade efter Högvederbörlig befallning att förrätta Laga Af- och Tillträdes Huse Syn å ¼ dels Frälse Hemman GASORP, lydande under Sturefors Säteri, belägit uti Wist Sockn, Hanekinds Härad – Med biträde af Nämndemannen Välförståndige Nils Christophersson i Kringstorp, som kom tillstädes uppå anmodan att vara närvarande. 

Detta Hemman Hafver förra Åboen Jöns Nilsson innehaft sedan den 14 Martü 1809 och det samma afträdt sistledne Wårfrudag till då vetagne Åboen Daniel Larsson från Dahl i Tjärstad Sockn hvilken nu sedermera det innehaf’ver till Bruk och Nyttjande och har Afträdaren Jöns Nilsson haft meromnämnde Hemman i 5 års tid – Och hålls vid dess tillträde härstädes Huse-Syn efter då varande Afträdaren Anders Larsson. öfver då belöpande Hus Röte Brister Riksdaler 49: 7: 10 r Banko, som Jöns Nilsson fullt 

Sedan så väl Afträdaren som Tillträdaren voro närvarande, företogs denna Syne-förrättning hvarvid bristfälligheterna befanns som härefter antecknadt finnes. Nembligen 

 

  

Banco

 

MANGÅRDEN

Rds

s

r

1

En Stuga med Kjök och Förstuga samt et litet Contoir i förstugan, under ett tak, med inredd Kammare öfver Köket samt vind öfver Stugan innehållande 16 Alnars Längd, 9. ¼ Aln. bredd samt 15 Hvarfs Högd – detta altsammans upbygdt År 1809 Till väggar och Taket med Taktegel täckt – i ganska godt stånd – Med 3ne Fenster i Stugansamt ett fenster i kammaren och likaledes i vinden. I köket inlägges ny Panel med det gamlas tillhjelp, hvartill åtgår 6 st. Bräder.

32

 

Fyllning och inläggning kostar med ArbetsLön

32

 

2-ne fenster i köket, hvarest Repareras 2-ne Rutor

4

 

Till Kammar Golfvet och Köks Panéln åtgår 100 st.4 tums spik, kostar

10

8

 

Spiäll i Stugans spiseln, köket och kammaren, i behörigt stånd, jämte Murar och Stenfotar, Qvist dörren med Lås för Förstugan, kammaren och vinden -vidare anmärkes

   
 

I N V E N T A R I E R, Af Bord, Säng och Fathylla finnes ej, utan vid Eldsvådan 1808 förkomne, anses kosta lika som vid förra Synen

1

4

 

Transport

2

34

8

2

En Bod Söder på Gården, med tillbygdt Vagnskull12 Aln. långt 7 Al. bredt 13 hvarf högt med Loft öfver Boden – I försvarligt stånd, med dörr och Lås för Boden.

   

3

Ett Hemlig Hus, öster vid Boden, Repareras, En Ståck och ett Gångjärn för

4

4

En Kjällare emillan Stugan och Boden, belägen. Nybygd för några År sedan, med Stensättning och Ekeläckten, med dörr och Lås, där Gamla Stugan stådt. I Godt stånd.

   
 

L A D U G Å R D E N

   

5

Ett Stall med 4 Spilt Rum och Foder Lada 14 Al. Långt 9. ½ Al. bredt innom knutarna samt 11 hvarf Högt. Till Tak och väggar i behörigt stånd, med dörr och Lås.

   

6

Ett Fähus med foder lada 19. ¼ A1. Långt 8. ¾ A1. bredt innom Knutarna samt 13 Hvarf högt med 8st. Bås 

Balkar – Till väggar behållit enär båda Lång Syllarne Repareras. 

Arbetslön inberäknad    2.-

4 st. Fjär Bräder, Hång och takfäste anses kosta    2.-

Till takets förbättrande ½ Tjog Halm    1.-

Dörr med Ståcklås i försvarl. stånd 

Här vid finnes en Halm Gnyst med 2-ne Stolpar och tak af ytor, i Godt stånd. 

 

5

7

En Loge med 2-ne Golf, 28 A1. Lång 9. ½ Al. bred innom Knutarna, 12 Hvarf Hög, Tak väggar, dörrar, Logtelde samt Lås för Logen i Godt stånd. Allenast 4 st. Fjäder Bräder anskaffas, kostar

24

8

2-ne små Svinhus 4 ½ Al. i Fyrkant, taket omtäckes med ½ tjog halm a 

1

9

Ett Redskaps Skull 11 Al. Långt 8 ½ al. bredt 7 Hvarf Högt, 

Till väggar behållit men taket omtäcks med 3 Tjog Halm 6.-

Hång och arbetslön anses kosta 1.- 7. – 

Här intill finnes ett litet Gammalt Fähus någorlunda Hjelpligt, anses som Öfverflöds byggnad, underhålles efter behag 

1

 

13

 

Transport 

16

26

8

10

Äfvenledes Öster i Ladug. befinnes ett litet Gammalt Foderhus, 1ikaledes Öfverf1ödsbygg-nad, underhålles sammaledes efter godtycke.

   

11

Ett Wedskull väster om Gården, på 4 Stolpar med halmtak, dock utan väggar, i godt stånd.

   

12

En Badstuga Äfven väster om Gården, ärfordrar Reparation sålunda att  ny Syll och väggband å västra Långsidan insättes, som med arbetslön kostar

2

13

Straxt bredevid, En Liten Gammal Smedja underhålles efter behag.

   
 

G R I N D A R

   
 

7 st. som befinnes i försvarligt stånd, och vid Gården Staqvette med Stolpar.

   
 

HUMBLEGÅRD

   
 

24 Stänger.

   
 

FRUCKTTRÄD

   
 

Väster vid Gården1 st. Apel. 5 st. Päron Träd. 4 st. Plommonträd. Dito – Öster vid Gården samt några Stickelbärs Buskar.

   
 

G Ä R D E S G Å R D A R

   
 

748 Hot Half God å – 6 r 

870 Dito Oduglig å – 1 sk 

2.316 Dito Helgod, som anmärkes.

3.934 Hot

7

18

38

6

 

SUMMA BANCO RIKSMYNT

44

22

8

 

L I Q V I D A T I O N

   
 

1813 Års Höst Utsäde vid Gasorp, som beräknas Afträdaren till Godo nämligen:

36

20

9

 

För 4 Tunnelands Bruk med Wårjorden inberäknad och 3-ne Bruk å Hvardera Tunnelandet belöper å 1 R Tunnelandet, Gör För öfrigt Anmärkes Ärsättning för 6 Lass Trinne

12

 

1

 

24

 

  

49

44

9

 

Således Kommer Tillträdaren att Contant betala Afträdaren differencen 

5.22.1.

44

22

8

Slutligen antecknas att Tillträdaren Har In Natura emottagit af Afträdaren 36 Lispund (Av) Trädes Hö som Daniel Larsson vid Afträde kommer att Aflämna om detta Hemman i samma Mohn afträdes, – och har nu således bemälte Tillträdaren, emottagit detta Heman utan Grödia. Sålunda vara Synt, Befunnit och verderadt som före skrivit står. 

 

Intyges: 

 

F. Viridén       M. Ljungblad.     Nils Christophersson. 

                                                 Nämndeman. 

 

Med förestående Syns förrättning förklarar vi oss till alla delar nögde: 

 

Jöns Nilsson            Daniel Larsson. 

Egenhändigt.            Egenhändigt. 

Afträdare.                Tillträdare. 

 

Ofvanskrifne Fem Riksdahler 22 sk 1 rst. Banko, äro mig af Daniel Larsson, betalte och Härmed qvitteras 

Gasorp den 20 Juny 1814 

 

Jöns Nilsson. i Dal -Tjärstad Sochn. 

 

(Avskrivet efter fotostatkopia 1985 Allan Andersson.

Summabelopp tycks vara felaktiga/S-O E) 

 

Gasarp. Utdrag ur arrendekontrakt år 1860. 

 

Det ålåg arrendatorn att årligen 

 

o Sätta 1 tunna potatis i Tinnerö. 

o Underhålla ett vägstycke vid Sturefors. 

o Skära 1 tunnland säd vid Sturefors. 

o Tröska 2 dagar i Viggebyholm. 

o Köra fullvirke och säd från Puckerum. 

o Köra 5 lass hö från Tinnerö. 

o Köra gödsel i 2 dagar med 2 hjon och 1 par dragare vid Sturefors. 

o Leverera 10 lass sand från Gasarp vid Sturefors. 

o Vid budning göra 3 resor á 6 mil. 

o Spinna fint och väl 5 skålpund tågor eller 10 skålpund blånor.