Grenadjärer

Det äldsta grenadjärkontraktet i gå gårdsarkivet är upprättat år 1806 mellan livgrenadjär Carl Walldon och roten nr 32, Bostorp vid kompani. Till roten hörde förutom Bostorp (Vist) följande gårdar: Rogestad (Vårdsberg), Åndebäck (Vist) och Harvestad (Landeryd).

Mellan rote nr 17 Edsberga vid 1 sta Majorens Comp. och grenadjär Jonas Lack finns ett kontrakt från 1815.

Rote nr 28 Tegneby vid Kinds kompani. År 1830 efterträddes grenadjär Täng av Anders Magnus Larm. Från år 1852 finns ett tryckt kontrakt (de tidigare var handskrivna) mellan roten och drängen August Pettersson. Han skulle utrustas med följande persedlar:

1 Capotte af blått Kläde, 1 Linneråck, 1 per Byxor med Stibletter af Tältduk, 1 par Skor, 1 par Strumpor och 1 Skjorta. A11a dessa Persedlar i fullkomlig likhet med de för Kongl. 1:sta Lif-Grenadier-Regementet faststälde modeller ; hvarjemte alla till Släpmunderingen hörande Persedlar, på vår bekostnad, genom Comp.-Befälets försorg åt honom förändras.

August Pettersson erhöll årligen i ordinarie lön 1 Riksdaler 18 skilling, 8 rundstycken Banco som utbetalades i mars månad.

Släplönen bestod av 2 tunnor 8 kappar råg. Dessutom ved, bete för 2 kor tillsammans med torparens i Hagen och 3 tjog halm.

För att betrygga sin och de sinas framtid fick grenadjären förbinda sig att årligen i Linköpings sparbank insätta minst 2 Riksdaler Banco.

Rotekistan har tidigare förvarats i hemvärnsgården men har nu flyttats till Sturefors gårdsmagasin.