Gymnasist- och studentmötet 

på Bjärka-Säby 

den 14 – 19 Juni 1904

Tisdagen den 14 juni: 

Deltagarna samlades från olika håll och på olika sätt. De kom med järnväg, ångbåt, cykel – de flesta med middagståget till Bjärka station ”där de av förut anlända mottogos med taktfasta hurrarop”. De äldre åkte till slottet, de yngre marscherade till sina kvarter i kornmagasinet. 

Mötets högtidliga öppnande skedde kl. 7 e.m. i slottskapellet, varvid bl.a. biskop Charleville talade, Uppsala kristl. studentförbunds kommittéordf. m. kand. N. Jakobson och sekr. i Stockholms K.F.U.M. dr Karl Fries. Flera psalmer och sånger sjöngos. Också slottskapellet var rikt smyckat. 

 

Onsdagen den 15 juni: 

Morgonbön i matsalen. Kl. 10 i slottskapellet föredrag och anföranden av fil. kand. C. A. Hallström fr. Lund, stud. teol. L. Valentiner fr. Köpenhamn, teol. stud. L. Korén fr. Fredriksstad i Norge. Efter paus talade fil. kand. Emil Liedgren fr. Linköping. 

På eftermiddagen besågs hjortparken och dess 29 dovhjortar med Karl Peter som ciceron och för vilken det hurrades. Under direktör Hallenborgs (föreståndare för lantbruksskolan) ledning gjordes sedan besök i stall, ladugård och svinstall, alla mönster på sitt område. 

Efter kaffedrickning i det gröna cyklade sedan ett tjugotal deltagare till Hovetorp och besåg anläggningarna därstädes. Ett tiotal mötesdeltagare gjorde per motorbåt besök vid Stavsäter. 

Kl. 7.30 på kvällen fortsatte mötet med föredrag av löjtnant Ernst Liljedahl om ”Fosterlandet och ungdomen” med efterföljande diskussion där inlägg gjordes av följande vid namn nämnda: fil. kand. O Rosén, pastor Fr Sebardt, fil. kand. C A Hallström, s m kand. N Jakobsson, pastor Aug Hesslen, stud. theol. Bjarne Knudsen, stud. S Poppius och rektor S Almquist. dr Fries gjorde en sammanfattning och fil. stud. G Göthe avslutade dagens förhandlingar med aftonbön. 

 

Torsdagen den 16 juni: 

Efter morgonbön av stud. theol Bjarne Knusen, föredrag av rektor S Almquist om ”Utvecklingsläran och kristendomen”. 

På eftermiddagen utflykt till Grefberget där förfriskningar intogs och den vackra utsikten över Rengen beundrades. Även ett anförande hölls av dr Fries som redogjorde för vad den ”kristliga studentrörelsen står för”. 

Aftonens föredrag hölls, efter inledning av rektor S Almquist, av fil. kand. Olof Rosén över ämnet ”Inre renhet – ett stort livsvärde”. Aftonbön av fil. kand. O Mannström avslutade dagen. 

 

Fredagen den 17 juni 

Morgonbön i matsalen av kyrkoherde Broman, Vist. Psalmsång. Diskussion om ”Ungdomslivets ansvar” med inledning av fil. kand. O Mannström. Ytterligare sång. I diskussionen förekom inlägg av följande omnämnda: stud. Herlitz, pastor Nordin, med stud. G Eriksson, stud. Poppius, fil. stud. Gustavi, kyrkoherde Broman, stud. theol. Jessen, stud. Burmeister, med. stud. Löwenhjelm, lektor Bergman, s m kand. Jakobsson, pastor Sebardt, fil. kand. Liedgren. Ordföranden dr Fries sammanfattade det som sagts i diskussionen. 

Kl. 1 e m återigen samling i slottskapellet där lektor Almquist besvarade frågor rörande ”Utvecklingsläran”. 

Efter middagen samlades mötesdeltagarna till en gripande akt i det de bringade i toner en hyllningsgärd åt stoftet av en avliden godsets tjänare, skogvaktaren Engström, när han fördes från sorgehuset. 40 år hade han varit i trogen tjänst vid godset. 

Sektionsmöte hölls av medlemmar i S.S.U.H. med diskussion om bästa sättet att bedriva nykterhetsarbete, särskilt bland skolungdom. 

Efter kaffe i parken besökte en del mötesdeltagare Bos holme i Stångån. Omkring tjugofem andra hade gjort en velocipedtur till Åtvidaberg. En annan grupp for i motorbåt över Rengen till Stavsäter. Andra med intresse för lawntennis och fotboll voro att söka på sina respektive planer. 

K1 6 e m höll med. stud. C Löwenhjelm ett för yngre deltagare tillrättalagt föredrag i ”sedlighetsfrågan belyst ur medicinsk synpunkt”. 

Kl. 8 e m samlades hela mötet i slottskapellet för att lyssna till ett föredrag av dr Karl Fries om ”Jesu bild i evangelierna”. Psalmsång. Rektor Almquist uttalade, med anknytning till samma ämne, några avskedsord eftersom han följande morgon skulle avresa. Därefter följde aftonbön av med. stud. G Eriksson. Och senare uppvaktning med sång för rektor Almquist och tack till honom av dr Fries. 

 

Lördagen den 18 juni: 

Morgonbön ledd av fil. kand. Sandegren. 

Förmiddagens föredrag hölls av professor Natan Söderblom om ”Geijers ungdom”, varvid han också sjöng. Unisont sjöngs också en psalm. 

K1 12 samlades en stor del av mötesdeltagarna i kapellet för att diskutera vad som borde göras för att på något sätt bevara intrycken från mötesdagarna. 

Eftermiddagen var anslagen till en gemensam utflykt. Kl. 2 e m gick man ombord på ångbåtarna ”Kinda” och ”Nya Kinda” för en härlig utflykt uppåt Kinda kanal, d v s mot Rimforsa och vidare. Resans mål var Skedevi Turisthotell där kaffe dracks och en pigg ”spexgris med många, lustiga och kvicka anspelningar på mötets händelser och mera kända personligheter slaktades. Slaktandet gav anledning till åtskilliga hurrarop. Ävenså hurrades av hjärtans djup för konsul och Fru Ekman som bekostat utflykten. Sångare sjöngo, både från turisthotellets tak och på ångbåten fosterländska sånger. Den angenäma färden gynnades av solsken och vacker väder. Vid 8 – tiden landade båtarna åter vid Bjärka-Säby brygga. 

Vid 9-tiden var det ny samling i slottskapellet där generalmajoren Uggla talade om ”Ovissa och vissa ting i livet” samt överste Melander om ”En kristen karaktär”. En psalm avslutade. 

 

Söndagen den 19 juni: 

Kl. 9 f m åkte mötesdeltagarna i åtta stora lövklädda vagnar och tre andra åkdon samt på cyklar till högmässogudstjänsten i Vist kyrka. Predikan hölls av professor Ad. Kolmodin från Uppsala. Efter gudstjänstens slut fortsattes färden i lövskrindorna till Sturefors gård där parken och slottet besågs och deltagarna bjöds på kaffe i det fria av Sturefors ägare. Sångkvartetten sjöng ”Vårt land”. dr Fries tackade grevinnan Bielke för välfägnaden. Ytterligare sjöngs flera kvartett- och unisona sånger före återfärden till Bjärka-Säby. 

Redan strax efter middagsmåltiden tog sig tanken på det snart stundande avskedet form, nämligen i utbyte av avskedshälsningar mellan representanter för Sverige, Norge och Danmark , i vilka samhörighetskänslan mellan de nordiska folken tog sig kraftiga uttryck. Fyrfaldiga svenska, sexfaldiga danska och niofaldiga norska hurrarop avlöste varandra i rask följd och hela den av ungdomlig entusiasm och broderlighet präglade akten slutade därmed att de tre norrmännen och de tre danskarna hissades upprepade gånger av sina svenska kamrater. 

På aftonen hölls i slottsparken ett allmänt friluftsmöte för att även traktens befolkning ”skulle åtnjuta något godt av mötet”. Där var talarnas rad: Pastor Fredrik Sebardt från Liljeholmen, stud. theol Laurentius Koren från Fredrikstad, fil. kand. Johannes Sandgren från Uppsala och dr Karl Fries från Stockholm. 

Kl. 8 på kvällen hölls i slottskapellet avslutade möte och förhandlingar efter den nära veckolånga samlingen, med tal och inlägg av fil. stud. Brusewitz, stud. Eurmeister, stud. Herlitz, stud. theol. Knudsen fr. Norge, stud. theol Valentiner fr. Danmark, fil. kand. Hallström s m kand. Jakobsson, dr K Fries, lektor V Engeström och med. stud. Lövenhjelm. 

Efter mötesavslutningen samlades deltagarna, indelade i halvtroppar under resp halvtroppchefer, till uppvaktning av därtill förtjänta. Under befäl av kompanichefen fil. stud. Göthe tågade styrkan till slottets stora ingång. Mötets ordförande, doktor Fries, tackade varmt Bärka-Säby ägare, herr Oscar C. Ekman, för det levande intresse varmed han omfattat mötet och för hans stora frikostighet. Därefter frambar samma talare mötesdeltagarnas hjärtliga tack till damkommittén, varjämte han gjorde sig till tolk för mötets tacksamhet mot Vist församlings prästerskap och mot föreståndaren för Östergötlands Hushållningssällskaps Lantbruksskola, direktör Hallenborg. Kyrkoherde Broman i Vist tackade å församlingens vägnar, påpekande den välsignelse, som kommit även denna till del därigenom, att mötet hållits inom dess gränser. Också direktör Hallenborg bad att få tacka mötet, tacka för allt det goda, som genom detsamma kommit hans elever till del. 

Under uppvaktningen sjöngos också fosterländska sånger samt – ovisst vilken gång i ordningen under mötet – ”Ja, vi elsker” och ”Det er et yndigt land”. Slutligen defilerade skaran förbi de uppvaktade och tågade till de väntande bäddarna i kornmagasinet. 

 

Måndag den 20 juni: 

Frukost kl. 7.15 därför att mötesdeltagarna skulle medfölja morgontåget till Linköping. Morgonbön av tekn. stud. Ostrand. 

Efter framkomsten till Linköping besågs domkyrkan. Seminarierektor Gottfr. Westling talade om dess historia och sevärdheter. Därefter en hastig men lärorik visit i stiftsbiblioteket under ledning av bibliotekarie Friberg med hjälp av vaktmästare Jonsson. Även platsen för Linköpings blodbad besöktes. Planerade besök vid ytterligare sevärdheter måste dock inställas pga. deltagarnas tilltagande trötthet. 

Kl. 1 e m avåts en animerad frukostmiddag i KFUM:s lokaler. Vid kaffet utbringades ett leve för lektor V Engeström, som bjudit samtliga deltagare på denna måltid. 

Med middagstågen reste så de flesta mötesdeltagarna åt olika håll, hälsade med leverop av sina kvarvarande kamrater. Det svenska gymnasist- och studentmötet med kristligt program på Bjärka-Säby anno 1904 var blott ett minne, men ett skönt och oförgätligt minne för alla dem, som fingo vara med därom.

 

 –x– 

 

Förestående är ett sammandrag av Östgöta Correspondentens referat av vad som förekom under mötesdagarna. Tidningens rapporter, som även innehåller redogörelse för Bjärka-Säbys historia, är mycket utförliga och återfinnas i nedan angivna nr av ÖC, där intresserade kan läsa dem i sin helhet; de omfattar c:a 10 tidningsspalter. Alla ÖC:s tidningsex finnas också mikrofilmade och exemplar av dessa filmer finns på stiftsbiblioteket där man alltså även kan läsa artiklarna.

 

I:aArt i ÖC9/61904 V:eArt i ÖC18/61904
II:a  ”   ”   ”15/6    ” VI:e  ”   ”   ”21/6    ”
III:e  ”   ”   ”16/6    ” VII:e  ”   ”   ”22/6    ”
IV:e  ”   ”   ”17/6    ” VIII:e  ”   ”   ”23/6    ”

 

 

Åke Petersson