Hjalmar Cederkvist

Född 1885-05-07

Källa: Anders Johansson

Hjalmar utvandrade från Jordstorp, där han var född, till Minneapolis, Minnesota i USA 1905-11-17. I nedanstående brev till systern Regina och till föräldrarna kan vi följa hans första år i det förlovade landet.

Några afskedsord till min Fader och Moder. Var ej lessna älskade föräldrar fast jag reser nu så långt bort från Eder, men jag skall ej glömma bort Eder, det skall jag låfva Eder. Nu har jag ej mer att skrifva om för denna gång, utan en annan gång skall jag skrifva mer till Eder, utan en hjärtlig helsning och ett ömt farväll från Eder son

Emil Hjalmar Cederqvist, Joelstorp och nu till mitt måtte Gud bevara Eder så Ni får ha helsen så går det väl, blott Gud är med oss.

Brev till systern Regina som tillsammans med maken J A Söderberg har dottern Dora:

Minapolis den 15 dec (1905)

Minapolis den 15 dec (1905)

Älskade Svåger Syster och Dora.

Jag vill nu sända eder några rader och talla om för eder att jag har helsan och önskar att ni också måste hafva en god helsa, så går det nog bra för oss om Gud vill det. Jag har nog tänkt att skrifva för länge sedan, men det har ej blifvit af, men nu kommer jag . Men resan gick bra fast vi hade det stormigt öfver Atlanten. Det blåste hela tiden och vi hade jöra 9 dygn, så det var allt bra långsamt. Ni får nog reda på hur jag hade det udner resan hitt. Jag har ej fåt något arbete än, men jag får nog det. Malinn, Rengdors? måg och doter är det, di har lofvat att han skule styra med det, så jag skule koma in vid sparvan? och bli putsare vid den statshon?, men jag får arbeta om näterna, men det gar nog. Nu är jag hos en kusin till Malinn Gustafson, heter hon, är jift? och glada här att si efter allt och hålla varmt i deta hus. Det är 36 familjer som bor här så det är allt et hus skal jag säga di Johan o Regina. Han har brutit sig en arm så han var ret glad att kunde hjälpa honom hit med det, och så behöfver jag inte betala något för matt och husrum tills jag kan få något knoga på. Jag bara går och latar mig om dagarna och kikar på gubarna och kärgera här. Jag sopar och ………..här. Jag skal nu gå till Malinn så får jag reda på adress dit, ty jag får bo där när jag får något arbete. Di är så snäla. Malin hon är så roliger att talla med och han mä, så jag ångrar ej att jag lade å hitt till Ammerika. Det är allt betre att kunna ta sig fram här ….. i Sveden. Allt är så billigt här, jag har köpt underkläder, di kostar 1 daler, en udskorta, 15 cent. Di är na skorta, det finns inte sånt i Sveden. Jag slutar nu med mit slarf för denna gong med en kär helsning till eder alla och ett Gott nyt år får jag tilönska eder. Jag har skrifvet hem i dag med, så nu slutar jag. Gobaj.

Jag skref hem när jag kom hit i måndags 8 dar, men jag kom på söndan kväll den 3………

Helsa till alla som jag känner. Glöm ej att skrifva till mig. Beste HC.

Minneapolis den 10 1906

Minneapolis den 10 1906

Bästa Svåger syster och Dora. Hjärtligt tack för brefvet som jag fick. Det var roligt att höra att ni har helsan alla hop. Jag får också tacka Gud för jag har fått haft helsan intill skrifvande stund. Du Johan och Regina kan ej tro vad jag väntade på brefv från eder, men ……till har fått ett jag tänkte att det ej hade got fram. Jag fick det den 6. Jag är så kry å nyter i bröglugen så du Johan kan ej tänkta dig det för här är allt mycke bettre än i svärge. Då skall jag säga eder så om ni vore här så kunde ni ha det mycke bättre än i Målsäng. Här är ret trefligt i Minnäpolis och vackert är det allt mä. Så kan jag allt talla om att Söndagar då firer vi allt och kyrkan den är ej långt dit. Jag har varit där ett par vänner. Jag är hos en expräsman, han har 3 hästar och kör allt möjligt, så idag har jag varit ute och kört ve, små ve och kåll. Jag har ej stor betalning, men jag har god mat och ensamt rum, men maten är så fin som hos det största härskap i Sverge. Jag tänker att gå ut på farm i sommar om jag får ha helsan. Det är en som har vatt hos Berg och hälsat på. Han vil ha mig från 1 april. Han har skrifvet till mig fler vänner (gånger), ty han vet att Berg nog vill ha mig kvar om han kunde det, men jag tror att farm är bätre för sommarn, så skall jag se efter en farm ått dig du Johan och jina (Regina?) Dora, heller va säj du johan, ty är ni kloka så kommer ni öfver till Amerika. Jag skulle ha vart här förr så hade jag vatt klok, ty här kan man allt spara något, ty allt är så biligt. Du Rigina sa att jag skulle skrifva till Maria, då får du låf att skicka adräsen till mig så skall jag skicka te na några rader förståss. Gör det så skal jag snart skrifva te na, jag väntar på bref hemmifrån pappa och mamma snart. Jag har fot bref från Signi, men det var ej roligt, ty jag fick höra att Beda har slutat sina dagar. Det var allt tråkigt att ej få träffa henne mer. Det var allt värst för mina föräldrar, men vi kan ej göra noge vid det, ty det är Gud som styr allt, och stackars Beda hon fick allt lida mycket. Jag har ej mer för denna gång, utan en kär helsning till däj Johan och Rigina och Dora. Vill helsa till alla som jag känner både i Grebo och i Johelstorp och upp till mina föräldrar där på kammaren. Jag slutar nu med en hjärtlig helsning till eder alla. Glöm ej att skrifva till mig så är ni snäla. Helsa papa och mamma från mig. Tak för att ni titar hem till dem. Det vart jag glad öfver. Jag skall allt komma ihåg allt.

Ändra adressen till mig

Mr Hjalmar Cederqvist
321 21 av N E
Minnäplis

Godbaj. Må så got. Godnajt.

Sondan den 5.13.06

Sondan den 5.13.06

Bästa Svåger Syster och Dora.

Hjärtligt tack för brefvet som jag fick af eder den 8. Det var roligt att höra att ni har helsan och jag får tacka Gud för en god helsa intil denna stund och motte dessa rader träfa eder vid en god helsa. Det är idag söndag som ni fälle vet och jag vill skrifva några rader med jag har tid, ty på förmidagen har jag arbetat . Jag var nere och fylde kåldokan med kål, och så jälpte jag Svanson eller förman här med att ……….litet, men det ……..till midagen, så nu är jag fri på eftermidan. Här är jämt efter i arbete om man vill ha det. Blot jag arbetar i kåldockan och ibland vid maskinerna, så jag har det bra. Jag kan känna en 60 cent i öfvertid, men min ordinarie dagpenning är 2 daler, men det är så brot så man får stå öfver tid, så om du Johan vore här så skulle du och jag arbeta ihop. Det skule alt bli bra. Här börjar att bli så grönt öfverallt och björkarna stå så gröna, men hemma gal vall jöken nu kan jag tro. Du Johan undrar om mina muntacher har vuxet, men de är ej mycke längre, men lite längre är di allt än när jag var hemma, men jag har tänkt att raka dän alltihop.

Jag väntar på brefv från pappa och mamma, men inget har kommit, allt en månad sen jag skrefv, och från Signi väntar jag brefv. Jag har ej fått brefv från henne på öfver 2 månader. Jag får nu se om tisdag. Jag får se hur mycket jag kan lägga undan. Jag har tänkt att kunna spara en hundra kronor, ty jag behöfver ju skicka hem till ………..Får jag ha helsan så skall di snart komma, ty när jag kommer igång så tänker jag att jag kan läga undan 125 kronor i månan. Jag är så glad att jag här, ty det är allt bättre än i Sverge, ty där hade jag ej gjort de pengarna som man kan göra här på en månad. Jag skall betala Fredriksson 15 daler i månan för maten. Det är 18 daler eljest här, men di vill inte ha mer än 15. Du bad att jag skule säga hur mycket det var. Det var 60 ……………som han fick. Astrid och Greta di är allt stora nu, men jag kände allt igen dem. Jag undrar hur dant papa och mamma har det där hemma och hurdant Albert styr sig med dem. Jag skall skrifva ett brefv till Albert endera dagen, men jag vill vänta till jag får bref från pappa och mamma så får jag se vad i säger om sig.

Tack du snälla Johan för att du tittar hem ibland till pappa och mamma. Fredriksson helsar till eder och önskar eder välkomna hitt. Om du Johan och Regina har lust och Dora mä så kom hit, ty ni ångrar er ej. Jag skall stå eder till hjälp med vad jag kan. Skrifv snart så är ni snälla, ty du Johan har var den enda som jag hade när jag var hemma. Jag har ej mer för denna gång utan en kär helsning till eder alla. Helsa hem så är du Johan och Regina och Dora snälla.

Godbaj med eder för denna gång. Skrif snart. Helsa pappa, mamma och Albert.

Brev till föräldrarna:

Everett den 26/2 1911

 

Everett den 26/2 1911

Älskade föräldrar, jag vill nu fatta pennan i min hand och sända några rader till Eder, men framför allt måste dessa rader träffa Eder vid en god helsa. Jag kan nu tala om för Eder att jag är jift. Vi var hos presten den 14 i denna månaden. Vi var hos en english präst klockan 1 på eftermiddan. Vi hade en automobil att åka efter. Fredriksson var med och et par andra som lefver i nästa hus till oss här, i var med som vittnen. Det var en rolig dag. Jag tycker jag är så lycklig nu, ty jag har fått den vännen jag älskar hela mitt lif ijennom. Nog skulle det nu varit roligt om Pappa och Mamma och mina syskon hade varit med den dagen, men det är litet för långt. Astrid hade en blå klänning på sig och jag hade en svart kostym, detsamma som vi har på korten som jag skickar Eder. Få se om Ni skänner oss. Jag skickar ett kort af vardera till Eder Fader och Moder. Jag skall skicka mina syskon kort med, jag skall taga flera af i samma kort. De kostar 3 daler dussin. Tala om för dem det, älskade Fader och Moder. Jag har väntat på Edra kort som Ni sade att jag skulle få af Eder, men jag har ej fått några ännu. Skrif till mig och låt mig veta om Ni har fått pengarna som jag skickade för lenge sedan, ty jag har ej hört något sen det sista brefvet jag hade från Eder. Astrid and jag hyr ett hus här för 8 dollar i månaden. Vi har 4 roms hus, så det är just lagom stort. Jag skulle .……om Ni kunde komma och helsa på oss här. Astrid ……. ……. ……. Att vi skall gå ut och gå, ty det är så vackert väder här nu. Vatten (alt natten) skiner så vackert. Jag arbetar här i stan. Jag merker bruk och ……. Tegelsten i en skottjera för dem som bygger hus. Jag har 3 daler and 3½ så det är god betalning. Det vill bli mycket arbete den sommar här i stan. Nu kommer Hanna och Greta och den minsta flickan öfver till oss, de bor bara 50 fot from är, så vi kan stå och titta vid dem jennom fönstret. Astrid hon spelar på orjel nu ty vi har en kör, så om ni vore här skulle jag spela för Eder. Nu kommer Hanna igen. Hon skulle gå hem och få en pin tyg avAstrids klädning. Jag skall skicka Er pin af min kostym till Eder med. Jag har ej mycket mer att skrifva om för denna gång utan motta dessa rader, träffa Eder vid en god helsa Fader och Moder och allesammans af mina syskon. Bed dem vara snälla och skrifva till oss. Jag kommer aldrig att glömma mina Föräldrar och Syskon. Skrif till mig beder Eder son Hjalmar. Signe kunde väl skrifva till mig, hon är väl jift nu kan jag tänka. Jag måste nu sluta med många helsningar till Eder alla från Hjalmar och Astrid.

Godbaj för denna gong. Skrif snart beder H Cederqvist. (Namn) och Hanna helsar till Eder.

Astrid skall skrifva nu säger hon:

Hjalmar vill att jag skall skrifva några rader män det var så länge sedan jag skref svenska så jag har nästan glömt bårt det. Jag kommer ihåg när jag brukte få pepperkaker från Eder. Vi skall fotograferas snart igen, så skall vi skicka Eder mera för dom här värt icke så bra. Jag får nu sluta med helsningar till Eder alla från Astrid Cederqvist.

Nu kommer Hjalmar igen:

Vi skall skicka några blommor och myrten i brefvet, vi hade dem på oss när vi gifte oss.

Farväl för denna gång. Min adress vet Ni väl

Mr H Cederqvist, 2205 Fulton Everett, Washington 2 E