Husesyn vid Tägneby 1758

Avskrift av en av de äldsta husesynerna i Sturefors gårdsarkiv. Husesynen hölls 1758 på hemmanet Tegneby. Enligt inspektor H.Jungerfelts förteckning över ”Ägare under tidig medeltid” så omnämns Tegneby år 1286. Då beseglade Clemens i Tegneby Olof i Risnäs testamente. Är 1303 omtalas frälse mannen Birger Likvidsson i samband med Tegneby. Han tillhörde Likvidsönernas ätt, som under 1300-talet tillhörde högfrälset.

Var låg Tegneby? Det kan ha varit i första skogsdungen på höger sida utmed ån när man passerat Peenemynde på väg mot Sturefors slott. Den skogsdungen kallas Tegneby kulle.

Lösen 2 öre S:mt 
Gustaf Viman

 

Avskrift 

1758 d. 8 november hölls laga Husesyn uppå Säteriet Sturefors lydande halfwa frälse Hemmanet Tägneby i Hanekinds härad och Wist Socken beläget: efter den afträdande Åbon Petter Larsson, frånwarande, mentillträdande Åboen Samuel Mattsson jämte undertecknade woro närwarande, då synen företogs och befanns som nu här efter följer neml.

MangårdenKopparmynt
Daler Sk.
Stugu finns ingen, ej heller förstugu eller förstugu Kamare som någon kan bebo utan kommer en ny Sätes stugu at efterlag på denna Halfgård uppsättjas til 12 alnars längd och6 bred, hwarpå nu ej uppföres något wärde.  
Finns en gamal Bod aldeles oduglig i whars ställe påsynes en ny i dess ställe lag likmätigt at uppsättjas, som synes fri och färdig til alla delar. Kostar60 
Stallet aldeles förfallit, kan näppeligen förbättras utan bör et nytt uppsättjas med det gamla til hjelp. Verderas til36 
Hemligt hus felar, uppsättes et nytt igen. Kostnad10 
Port med Plank och stänge för gården skal i stånd sättjas för9 
   
Ladugården  
Et fähus med riktigt innanrede och goda wäggar, men taket förbättras med 4 tiog halm, häng och arbetslön ett för alt24 
En lada 8 aln lång 9 1/2 do bred, taket kan lagas med 5 tioghalm, takwerke och arbetslön in alles20 
En loga 22 aln lång. Taket förbättras med 10 tiog halm, hång och arbetslön uträknadt til 5416
Wäggbandet skjutes til rätta som kostar3 
Uti logbotten inlägges 8 st. Telder samt arbetslön 14 
Logbalken gjöres ny för2 
En ny hufd gjöres ock för28
de 2 Knutarna bör kunna lagas med 1/2 tohlt bräder5 
Wagnskull sätts upp ånyo med tilhjelp av det gamla som synas ut. Kostar24 
   
Utom gården  
Badstuga uppsättes en ny hälften med den andra gårdboen.Verderad til18 
800 hot oduglig gärdesgård, som omhägnas 1 1/2 sk hotet3716
800 famnar diken upprensas å 11/2 sk f.3716
Träd- och humlegård fins ingen   

Summa Kopp:mt 

35924 

Sålunda wara synt, befunnit och verderat intyga af Tägneby utsupra 

Hans Nyman Gustafsson 
L: t: inspector wid Sturefors 
Staffan Jonsson i Björksätter, nämndeman 
S. i. S.