Källsätter

Av Nils Sjöberth

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6463220 Y:1490231
Koordinater WGS84: 58°17’32″N 15°38’19″E
Rivet.

Källsäter var ett dagsverkstorp till Persbo Torpet torde ha betydligt äldre dato än vad kyrkobokföringen anger. Ett förhållande som går att utläsa av husförhörslängderna, där två änkor och en f.d. grenadjär är upptagna. En form av pensionärsbostad. Först 1844 kom den första brukaren, torparen till Källsäter.
Namnet Källsäter torde härledas till en vattentäkt, källa. Fram till 1956-57 utgjordes terrängen norr om torpet av hagmark, en relativt öppen terräng. Området söder om torpet var helt öppen och utgjorde torpets brukbara åker. Så sent som 1957 skördades stråfoder för Stavsäter på lyckan. Området brukades som åkermark av den sista torparen, Gunnar Johansson från Sörhult fram till 1950 talet.
De flesta synbara resterna av bebyggelsen är bortodlade och utgörs i dag av två odlingsrösen. Kvar i dag finns bara grundresterna av en linbastu samt en källargrund. För att fastställa husets läge, så har provgropar tagits upp, där förekomsten av murtegel visat boningshusets läge. Ingen förekomst av taktegel har kunnat spåras, varför slutsatsen blivit att husen försetts med torv- eller halmtak.
Hela området är efter 1957 igenplanterat med granskog. Området vilar nu därför efter ca. 200-300 år i en grov granskog.
Genom vänligt bemötande från ett barnbarn, Åke Cederberg, barnbarn till den sista torparen Karl Johan Oskar Cederberg, så har ett fotografi ställts till utredarnas förfogande. Oskar är här, enligt Åke på väg med hustrun Hilma till Linköping

Boendelängd (kommer senare)