Kontrakt med manufaktursmeden

KONTRAKT MED MANUFAKTURSMEDEN VID STUREFORSSA (1870)

Då smidet efter skeende beställningar med drift och ordning förrättas så bestås Smeden 4 fot Hvete, 63 fot Råg, 15 fot Korn, 5 fot Ärter och 12 fot Kornmalt per år hvilket honom uti sex qvarteter lemnas efvensom 12 lispund Sill att med 95 öre per Kubikfot samt 50 för lispundet för sillen då smeden är skylldig att till sig hålla en i yrket duglig arbetare samt en s.k. kohl pojke. Dessutom godtgöres ärligen byggningsjern 50 skålpund ståhl samt Hårt ståhl och penningar Sjuttio fem (75) Riksdaler Riksmynt.

Alla arbeten efter tolk eller särskilda beställningar skola med all noggrannhet införas. Afbränning och arbetslön godtgöras då arbetet blifvit invägt och genast i enlighet med den smidestariff som här under finnes antecknade, för mindre arbeten hvilka alltid skola afvägas i smidesboken införas skall godtgöras efter samma tariff i de fall de kunna tillämpas, men som några äro af den beskaffenhet att de icke kunna dit hänföras öfverkommes särskilt derom.

I stället för Kofoder lemnas smeden 2 kannor Sötmjölk dagligen året om. Tvenne Får födde ibland gårdens.

Öfverjern betalas med 4.50 Rmt pr Centner det är som jernet lefvereras deremot påföres all brist efter gångbart pris.

Smeden förbjudes strängeligen för sin räkning till afsalu förfärdiga något smide, får icke emottaga några beställningar utan att derom göres anmälan på Contoret.

Smeden ålägges att sjelf iakttaga samt att tillhålla att folket i allmänhet sedligt uppförande och vid alla tillfällen vara ytterst aktsamt om elden så vida detta contrakt skall fortfara.

Kronoutskylder för Smeden samt i dess i och för smidet behöfliga drängar betalas af Bruksdisponenten.

Skulle Smeden för sitt Egit hushåll behöfva använda mera Spannmål än här ofvan bestämde belopp så eger han rätt att uttaga på magasinet emot att godtgöra den efter årets markegångs pris.

Emot dessa förmåner ålägges det Smeden att underhålla allt till smidet hörande redskap efter derå upprättad inventerielista. Då nytt bör anskaffas så tillköpes sådant af disponenten.

Smidestariff

 Afbränning pr centnerArbetslön 
R. och öre
Broddar304pr gång
Söm303
Hästskor2012
Öfverums plogbillar alla Nummer201.25 pr styck
Årderbillar201.42pr Centner
Myllningsbillar med skruf och bläck202.50
Isbillar 16pr styck
Hackelseknifvar2036
Jernspett, Kofot1065pr Centner
Iståhlade Stenverktyg större och mindre101.-
Stålade dito samt Smidessläggor 8 skålpund Stål per Centner151.60
Bergborr 10 skålpund Stål per Centner151.-
Fäbindsel2016pr styck
Qvarnhackor104
Spadjern2010
Barlastskyfflar med skafts påsättning2036
Hasplar och Märlor203pr gång
Båtshakar155pr styck
Gångjern med hakar frän i aln till 2 alnar201.14pr Centner
Yxor Skräd 10 skålpund Stål per Centner2020pr styck
”        Hand2012
”        Hugg2010
”        Ret och Torf204
Flåhackor1516
Djuphackor2016
Hjulspik2016öre/100
Dynggrepor större och mindre 16-decpr stvck
Stock kedja1516
Klösharfpinnar med skruf, mutter och bläck208
Stålning och hvässning af’ bergborr 1
Qvarnspegel 1.50
Såghakar 4
Stryklod större och mindre1010
Öfverums plogar No 9103.-
Jernklövsharfvar102.-
Hyllharfvar och medar152.50
Slätharf med 7 pinnar i hvarje del 1.25
Sågblads omhuggning 75
Skofvelskor 6
Hjulbössplåt155
Pilasterskruf med mutter och bläck1010
Omriktning av jern till olika dimensioner935pr Centner
Do af gammalt jern 50
Do till bandjern 60
Qvarnhackors hvässning och stålning 1pr styck
Stenhackors hvässning201 ½
”                  stålning 4
Skotske plogbillar1550
Större och mindre Ankarjern m f1 Byggnadssmiden 90pr Centner
Vagnbeslag 5.-pr styck
Beslag af Vagnhjul101.-pr gång
Gångjerns stålning 50pr styck
Spjellplåtar större och mindre1516
Plogbillars och ristars påläggning 12pr gång
”                                hvässning 5
Billars påsättning å plogar 6pr styck
Puddel Spadar2025
Högafflar205
Smides hammare2012
Sluss portbeslager121.40pr Centner

Tillägg

Afklipp efter Spadjerns smidningen eger Smeden rätt att inlemna och godtgöres derför som för eget jern men s.k. Huggbitar och Skrå som blifver efter den öfriga smidningen får icke inlemnas såsom nytt jern utan i så fall sådant måste ske skall såsom afbränning derå beräknas 15 skålpund pr Centner.

Skulle någon förändring eller uppsägning så i ena som i andra fallet af detta contrakt äskas, så kan detta ske efter Sex månaders förutgången uppsägning.

Sturefors den 14 December 1870
Thure Bielke
gm. C. Blomberg

Härmed förklarar jag mig till alla delar nöjd.
P. Ull. Norrman
med hand på papper

Närvarande wittnen A. Ohlsson Jakob Blomberg