Kontrakt med nattvakten på Sturefors slott 1840

 

 


Med Nattvackten Johan Johansson Orre är följande Contract om Nattväcktaretjänsten wid Sturefors uppgjort neml:

Nattvakten skall blåsa alla timmar under natten ifrån och med kl 10 om Qvällarna till och med kl 4 om Mornarne, nemligen vid det så kallade Stenhuset, Magazinet och Bränneriet, då der brännes, samt vid Ladugården under den tid som kreaturen finnes innestående. I Hvarje timma skall nattvackten gå omkring Ladugården, och noga tillse att ingen eld finnes. Samt i öfvrigt på alla ställen vid Herregården tillse att ingen eld i någon eldstad efter kl 10 om Qvällarne finnes, och om någon eld efter denna tid hos hvem det wara må skulle finnas, åligger det Nattvackten att den genast släcka. För öfvrigt efterser Nattvackten att ingen sorts oordning under natten får passera lika som tjufnad på ett eller annat sätt förmärkes, detsamma liksom all annan Oordning Anmäla på Contoret innan han från sin Nattvackt hemgår.

Nattvackten tillåts ej under något villkor lemna luren ifrån sig och låta någon annan blåsa, eller utan särskilt tillstånd anmoda någon annan person att nattvakten utgöra. Allt tjenstefolk wäckes kl 4 om mornarne, hvarefter Nattvackten ingår på Contoret för att tända ljus.

Skulle något emot hvad här föreskrivet står af Nattvackten brytas blir han genast från sin tjenst skild, även som skild från alla de förmåner honom för denna tjenste befattning är förunnade.

Ofvannämnda förmåner eller lön är. Torpet Bäckfall med den dertill hörande jord som boställe, en tunna råg, 30 lispund hö och 60 lispund Råg eller Hvet Halm årligen.

Sturefors den 24 October 1840
Otto Sundwall

Med förestående Contract förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig till dess noggranna fullgörande.

Som ofvan
Anders Johan Johansson

Avskrift 1983:Birgit Hackl. Överfört till dator sept 2000 Helge Fransson.

( Stenhuset= slottsbyggnaden )