Stavsäter, Kvarnbäcken (f d Flådraån)

För vattenförsörjningen till ladugården så hade man väster om logen byggt en fördämning av Kvarnbäcken (f.d. Flådraån). Nedströms om fördämningen fanns ett pumphus med en hydraulisk vädur som pumpade upp vattnet till ladugården.

För att möjliggöra sänkningen av Flådrasjön fick en ca. 5-6 meter djup ränna sprängas upp i urberget vid torpet Damin. Samtidigt försvann den fors eller fall som funnits vid kvarnstugan. Detta hände i slutet av 1850-talet, möjligen en bit in på 1860 talet. Genom uppförandet av en stenbro över bäckfåran fick man en bra vägförbindelse med utmarkerna vid Harbacken. Harbacken blev genom sjösänkningen ett nytt stort odlingsbart område. Det var sjöbotten till Flådrasjön som blev tillgängligt för uppodling. Numera har den nya förvaltaren av Stavsäter, Robert Ekman, inhägnat hela det stora området till ett hjorthägn.

Kvarnbäcksbron 1989
Kvarnbäcken 1989

Efter sänkningen av Flådrasjön kom denna å-skärning i dagen. Det är svårt att med kamerans hjälp ge rättvisa åt den utskärning i terrängen som ån bildar, men en studie i terrängen ger en entydig bild av att ån inte varit något litet vattendrag. I dag utgör resterna av ån en bäckfåra, som på våren, vid snösmältningen, ger en liten fingervisning om hur ån en gång i tiden sett ut. Vattenspegeln i bakgrunden är en fågeldamm som Robert Ekman, genom uppdämning av bäcken, har uppfört.

Fågeldammen 1989