Kyrkbranden


Ur ÖC torsdag 22 juni 1961

Explosionsartad brand i hård vind lade Vists 1700-talskyrka i ruiner
Krucifix och altarskåp gick till spillo i lågorna. Äventyrlig räddningsaktion under bågnande kyrktaket

Vists tvåhundraåriga kyrka brändes ur totalt vid en förödande eldsvåda på onsdagsmiddagen. Svag rökutveckling från taket upptäcktes strax efter kl. 12 av en arbetare, som var sysselsatt med att lägga kopparplåt. Ett par timmar senare återstod endast de svartbrända murarna av kyrkan som under den senaste tiden har genomgått en omfattande restaurering. Då branden fick ett närmast explosionsartat förlopp i den hårda västliga vinden kunde de lösa inventarierna räddas endast i begränsad utsträckning. Sålunda blev bl.a. ett oersättligt altarskåp från 1400-talet lågornas rov. Däremot bärgades bl.a. det delvis medeltida kyrksilvret och porträtten samt skrudarna och de övriga textilierna.

Så snart den dramatiska branden hade upptäckts alarmerades brandkårerna i Sturefors och Vårdnäs, varjämte Linköpings brandkår sände ut två vagnar enligt en särskild överenskommelse om ingripanden vid storbränder. Det visade sig emellertid från början vara otänkbart att hejda elden, som hade fått alltför gott fäste i det torra virket för att kunna släckas i den hårda vinden. Brandkårerna fick istället inrikta sig på att dels hindra elden från att sprida sig till ett österut beläget magasin, dels söka skydda murarna genom vattenbegjutning.

När branden rasade som häftigast omkring kl. 12.30 steg en vida synlig mörk rökkvast högt mot himlen, och när man fick kyrkan inom synhåll framstod det som fullt klart att byggnaden trots sina stabila stenmurar var övertänd och räddningslöst förlorad. Det dröjde inte heller länge förrän den glödande tornhuven störtade in, märkligt nog utan att man dessförinnan hade hört eller sett de båda 1600-talsklockorna störta ner från sina platser i tornet. Taket, som endast till en fjärdedel hade hunnit täckas med kopparplåt under den ännu ej avslutade restaureringen, blev snart genombränt, och därpå såg man en lång stund virke brinna och glöda i takstolen och läktaren.
Kraftig explosion

Värmeutvecklingen var så stark ett syrenhäcken norr om kyrkan vissnade trots sin belägenhet ett gott stycke från kyrkan. De lummiga träden kring kyrkogården bidrog däremot till att minska risken för gnistantändning i byggnader öster om den väldiga eldhärden. Gnistor fördes visserligen över till den närbelägna magasinsbyggnadens tak i samband med att tornhuven störtade in, men brandmännen var beredda och ingrep omedelbart. Kort därpå hördes en kraftig explosion från kyrkans inre; det antogs att en gastub hade detonerat till följd av den starka hettan, som formligen svedde kopparplåtarna på taket och det nyligen färdigrestaurerade tornet.
Oersättliga förluster

– Vists församling är försänkt i djup sorg med anledning av eldsolyckan, sade kyrkoherde Ragnar Nordfeldt, när han kom till brandplatsen efter att ha upptäckt katastrofen från sin bil på väg hem från Linköping. Det är hårt att den vackra helgedomen i vår starkt kyrkligt intresserade församling skulle drabbas av en så fruktansvärd eldsolycka. Flera förrättningar måste nu uppskjutas eller förläggas till annan lokal; närmast förestår invigning av en skänkt matta till dopfunten, utdelning av en Carnegiebelöning och en stor församlingshögtid för kantor Henning Novik, som har tjänat församlingen i nära 30 år.

– Församlingen har gjort oersättliga förluster genom branden, understryker kantor Novik, som själv deltog i räddningsarbetet tillsammans med bl. a. kyrkvaktmästaren och dennes hustru samt kyrkoherdeparet och några av arbetarna. Glädjande nog var det dock möjligt att få ut åtminstone den vackra madonnabilden från 1437 och några andra träskulpturer samt dopfunten förutom silvret och textilierna. Vi försökte ta ner det tunga altarskåpet men orkade inte, och inte heller var det möjligt att på den korta tid som stod till buds få loss och bära ut altartavlan, som var ett arbete av en tysk konstnär vid namn Jerling. Vi höll på allt ifrån det jag kom till kyrkan med en assuransspruta i handen tills taket bågnade över oss.
Oskattbara takmålningar

Den troligen unika predikstolen, utförd i kalksten och alabaster av Börje Eriksson i Bäck år 1650, föll offer för brandkatastrofen liksom det oskattbara taket om var smyckat med utsökt vackra figur och dekorationsmålningar av Sven Gustaf Stoltz från Vadstena. Vi har tyvärr inte ens färgbilder av dem, fastän den saken har varit på tal helt nyligen, tillfogar kantor Novik med beklagande.

Det förstörda altarskåpet var från senmedeltiden och enligt uppgift ett verk av Bendt Notke eller någon av dennes elever. Av stort värde var givetvis också triumfkrucifixet från 1350-talet; det fanns ingen som helst möjlighet att ens nå upp till denna klenod och långt mindre att rädda den. Orgeln med fasad från 1700-talets mitt men verk av senare tillverkningsdatum blev givetvis också lågornas rov.
Höjd försäkring

Vists kyrka var försäkrad i Östergötlands brandstodsbolag för 900.000 kr., i vilket belopp fast inredning och vissa inventarier inkluderas, medan en särskild försäkring om 27.000 kr. tecknats för övriga inventarier. Försäkringsbeloppet hade i dagarna höjts, vilket föranletts av de ännu inte avslutade restaureringsarbetena.

Huruvida elden har uppkommit som en följd av utförda arbeten skall en påbörjad polisutredning om möjligt ge svar på. Undersökningar inleddes medan branden ännu rasade för fullt, men självfallet var det då omöjligt att ens komma I närheten av den plats där rök enligt uppgift hade trängt fram och föranlett brandlarm.
Förstämning i Vist

Eldsolyckan väckte djup förstämning t Vist, och man kunde medan branden ännu pågick se och höra, att katastrofen verkligen engagerade dem som hade samlats för att se församlingens kyrka förstöras av lågorna. Det kan framhållas att publiken vid detta tillfälle uppträdde ytterst balanserat och att alla som hade en möjlighet att göra en insats också hjälpte till efter bästa förmåga. Någon stor folksamling uppstod för övrigt inte under eldsvådans mest dramatiska moment; förmodligen har branden trots den väldiga rökutvecklingen inte varit synligt på långt håll till följd av den starka vinden. Den polispersonal som kom till platsen hade följaktligen inga svårigheter att upprätthålla oklanderlig ordning på och omkring kyrkogården.
Torvströ tände

Under eldsvådan antändes ett torvupplag invid Centralföreningens magasin, och brinnande torv flög i den starka vinden långt iväg. Härvid antändes taket på Villa Bo en halv kilometer från brandplatsen, men elden kunde släckas utan större svårighet. Likaledes antändes gravkapellets tak, men även i detta fall avvärjdes faran raskt. Under släckningsarbetet skadades en brandman från Vårdnäs i ena höften av en fallande stock, dock ej allvarligare än att han fortsatte att arbete.
Fjärde kyrkbranden

Brandkatastrofen i Vist på onsdagen var den fjärde kyrkbranden i Linköpings stift på relativt kort tid. Tidigare har som bekant kyrkorna i Kullerstad och Vånga samt Östra Ed härjats av eld. I sammanhanget kan förtjäna nämnas att Vists kyrka en gång tidigare har hotats allvarligt, nämligen 1772 då blixten slog ner i tornet. Tornspiran blev därvid så allvarligt skadad, att den måste rivas. Först efter åtskilliga år ersattes spiran med den nu förstörda, som tillkom i samband med en genomgripande restaurering 1839.