Läroplan historia

Första och andra klassen.

Undervisningen i historia förberedes dels genom vissa av de berättelser, som ingå i kristendomsundervisningen eller meddelas i samband med undervisningen i modersmålet, dels särskilt genom hembygdsundervisningen.

Tredje och fjärde klassen.

Berättelser och bilder ur Sveriges historia från äldsta tider till omkring 1523.

E n a   å r e t.

Ett mindre antal för båda årskurserna gemensamma berättelser och bilder, som äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och belysa de olika tidsskedena, och dessutom ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta sig till ile gemensamma och icke ingå i den andra årskursen.

A n d r a   å r e t.

De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och dessutom ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta sig till (le gemensamma och icke ingå i den förra årskursen.

Femte och sjätte klassen

Berättelser och bilder ur Sveriges historia från omkring 1523 till våra dagar samt i anknytning härtill några valda stycken ur allmänna historien.

F ö r s t a   å r e t.

Ett mindre antal för båda årskurserna gemensamma berättelser och bilder, sorti äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och belysa de olika tidsskedena, och dessutom ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta sig till de gemensamma och icke ingå i den andra årskursen.

A n d r a   å r e t.

De för båda årskurserna gemensamma berättelser och bilder, som äro ägnade att fasthålla sammanhanget och belysa de olika tidsskedena, och dessutom ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta sig till de gemensamma och icke ingå i den första årskursen.

Sjunde klassen.

Återblick på Sveriges historia: Nyare tiden, samt till belysning härav bilder till allmänna historien.

Bilder från vårt nuvarande samhällsliv:

Kommunen och församlingen

De gemensamma kommunala intressena: kyrka, skola, fattigvård, hälsovård m. m.

Staten: statsmaktens fördelning. Konungen och statsrådet.

Riksdagen: det viktigaste otit dess sammansättning och arbetssätt, politisk rösträtt och valbarhet.

Några av vår tids viktigaste företeelser på samhällslivets område, emigrationen, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, fredsrörelsen.