Lokomotivet hamnade i träsket.


Ur Östgötaposten 1899-10-20:

Det för Östra centralbanans räkning, från Nässjö – Oscarshamnsbanan inköpta gamla lokomotivet ”Mörlunda” skulle i förra veckan föras uppför Kinda kanal för att aflastas i Vist och der användas till gruståg. Vid omlastningen på pråm i Linköping var lokomotivet nära att hamna i Stångån. Emellertid gick det till sist väl och bogserad af ångaren Boy nådde pråmen med lokomotivet utan äfventyr Risnäs träsk i Vists socken, en utvidgning af Stångån, der en särskild brygga uppförts för aflastningen. Då lokomotivet i fredags afton kommit upp ett stycke på bryggan, 15 meter från land, inträffade emellertid det missödet, att några af de pålar, hvarpå den hvilade, gåfvo efter, hvilket hade till följd, att lokomotivet gjorde en öfverhalning och föll på sidan i vattnet. Lokomotivföraren fick göra sällskap ned i vattnet, som här är ett par fot djupt. Han lyckades snart krafla sig upp och vadade i land utan vidare missöde. Lokomotivet gick, då katastrofen inträffade, för egen maskin, men af försigtighetsskäl hade elden i detsamma släckts och ångtrycket nedbragts till det minsta möjliga, hvadan någon explosion icke kunde inträffa vid missödet.

Platsen för olyckan besöktes i söndags e. m. af verkställande direktören grosshandlaren John O. Nilson, kontrollerande ingeniören vid banan och en ingeniör från Stockholm, som tillkallats såsom specialist. Denne senare förklarade, att det icke kommer att möta några större svårigheter att få lokomotivet på fast mark. Lokomotivet ligger delvis öfver vattnet.

Lokomotivet kostar som bekant omkring 8,000 kr. och var under transporten till Linköping assureradt för 12,000 kr. I och med öfverlemnandet af maskinen i Linköping upphörde försäkringen, hvadan jernvägen naturligtvis gör en förlust genom kostnaderna för upptagningen, hvilka emellertid icke torde bli så dryga.
 

 (Avskrift för Whbf 2014-11-25 /HH)