Nybygget

Läge: 1 km SV Åndebäck
Byggt: före 1792
Koordinater RT90: X:6464420 Y:1499198
Koordinater WGS84: 58°18’11″N 15°47’29″E
Adress: Sturefors Nybygget 1

Karta Lantmäteriet

Mangårdsbyggnaden byggdes 1928 på samma grund där ett tidigare hus varit uppfört. Werner Jonsson var arrendator i Nybygget fram till 1949.
Nybygget finns fortfarande (2024) kvar och används som fritidshus.

Arrendekontrakt del 1
  
ARRENDEKONTRAKT
 
Till Axel Werner Jonsson utarrenderas härmed inom Wist socken av Hanekinds härad i Östergötlands län belägna torpet Nybygget på följande villkor:
 
 
Ägovidd1.Av kartkopia, som bilägges kontraktet, framgår vilken åker och betesmark som tillhör arrendet och vilka stängsel som får förekomma.
Arrendetid2.Arrendet tillträdes den 14 mars 1929 och avträdes utan föregående uppsägning den 14 mars 1939.
Arrendebelopp3. 
kontant Det årliga arrendet utgör: kronor Tvåhundra kr. (200:00) som erlägges, hälften den 1 november och hälften den 1 mars varje löpande arrendeår.
in natura 32 hjälpdagsverken efter budning Arrendatorns skyldighet att å föreskriven tid erlägga arrende- avgiften upphäves icke av någon arrendatorns motfordran, därest jordägaren icke skriftligen godkänt densamma till betalning.
Skatter4.Jordägaren har att erlägga utskylder och fastighetsbevillning ävensom kontant utgående vägskatt för den arrenderade fastigheten. Om ej annorlunda särskilt bestämts, skall arrendatorn erlägga nu eller framdeles belöpande annuitet å statslån för torrläggning.
Syn5.Arrendatorn mottager egendomen efter laga syn, som hålles mellan honom och avträdaren på jordägarens föranstaltande. Det vid denna syn uppkommande husrötebeloppet innestår hos jordägaren för tillträdande arrendatorns räkning räntefritt tills avräkningslikviden på grund av laga kraftvunnen avträdessyn skett.
Å egendomen vid tillträdet befintliga, jordägaren tillhöriga elektriska ledningar mottages och lämnas med syn därest ej annorlunda särskilt överenskommits.
För av arrendatorn å egendomen under arrendetiden möjligen nedlagda förbättringar eller för uppförda byggnader utöver laga synens föreskrifter erhåller arrendatorn endast gottgörelse för såvitt härom blivit med jordägaren skriftligen överenskommet. För övriga i detta kontrakt angivna åligganden erhåller arrendatorn ersättning endast i den mån detta är särskilt angivet.
Tillträdes- foder och utsäde6.I den mån till arrendatorn överlämnas å egendomen utsådda höstgrödor, höstplöjda trädes- och vårland. ett och tvååriga foder vallar, är arrendatorn skyldig att utan gottgörelse avträda egen- domen med samma förmåner, vilka till omfång, mängd och beskaffenhet i vederbörlig ordning bliva föremål för syn.
Arrendatorn, mottager som tillträdesfoder 1000 kg, hö 1000 kg. vårsädeshalm och 1000 kg höstsädeshalm och är skyldig att vid avträdet avlämna samma mängd foder av fullgod beskaffenhet och av årets skörd.
Höstsådden skall senast den 15 september före avträdet hava verkställts med fullgott, efter tidsenlig metod betat, utsäde å väl tillredd och gödslad helträda.
De ett- och tvååriga fodervallar, som vid avträdet lämnas, skola vara insådda med fullgott utsäde av klöver och timotejfrö och av tillräcklig myckenhet.
Brandförsäkring7.Brandförsäkringen av åbyggnaderna ombesörjes av jordägaren som ock förvarar brandförsäkringshandlingarna, men skall arrendatorn gälda brandstodsavgiften. Det åligger arrendatorn att ställa sig till efterrättelse gällande brandstodsreglemente. Till arrendatorns förfogande ställas jordägarens å egendomen vid tillträdessynen befintliga brandredskap och antecknas dessa i syneprotokollet. Sedermera har arrendatorn att genom nödiga kompletteringar ständigt hålla brandredskapen i reglementsenligt skick, vilka så beskaffade skola överlämnas till efterträdaren. Har arrendatorn måst göra inköp av sprutor sker ersättning vid avträdessynen med tagen hänsyn till redskapens dåvarande beskaffenhet.
Förloras brandskadeersättning på grund av felande brandredskap eller annat arrendatorns brott mot brandstodsreglementet, ersätter arrendatorn jordägarens härigenom orsakade förlust. Det åligger arrendatorn att hava sin lösegendom försäkrad.
Nybyggnader8.Nybyggnad eller ombyggnad av befintliga hus får ej utan jordägarens skriftliga tillstånd företagas. Verkställer jordägaren sådan byggnad med eller utan arrendatorns bidrag därtill, vare denne skyldig att utan ersättning utföra därför nödiga körslor.
Expropriation9.Om mark, som arrendatorn enligt detta kontrakt disponerar, bliver tagen i anspråk på grund av väganläggning eller annan anledning, uppbär jordägaren ersättningen därför, men gott- göres arrendatorn enligt bestämmelsen i punkt 14.
Husbehovsvirke10.Nödigt reparations och hägningsvirke samt vedbränsle erhåller arrendatorn efter utsyning på jordägarens skogar. Till bränsle anvisas i främsta rummet skatar, grenar, ris o.dyl. Jordägaren förbehåller sig rätt att i stället för utsyning av virke och vedbränsle anvisa försågat, resp. upphugget sådant mot ersättning av arbetskostnaden.
Arrendatorn är ej berättigad till utsyning av virke för förfärdigande eller underhåll å honom tillhöriga inventarier.
Byggnads- reparationer11.Arrendatorn skall inom föreskriven tid ställa sig efterrättelse de skriftliga bestämmelser med avseende på husens underhåll, som vid jordägarens besiktning gives, vid äventyr att arbetena bliva av jordägarens bekostnad verkställda.
Straffpåföljd Uppsäges detta kontrakt på grund av bestämmelserna i § 36 arrendelagen av den 14 juni 1907 erlägger arrendatorn skade- stånd jämlikt för förlust genom lägre arrende för den återstående arrendetiden.
Säkerhet För fullgörande av förestående förbindelser skall arrendatorn vid anfordran lämna godkänd säkerhet, och är han skyldig att, därest denna under arrendetiden av jordägaren anses hava försämrats, på anfordran ställa annan godkänd säkerhet.
Kontraktsexemplar Av förestående kontrakt hava upprättats 2 exemplar, av vilka jordägaren och arrendatorn tagit var sitt.
Bilagor Till detta kontrakt bilägges: 
1.Syneinstrument.
2. Karta med beskrivning av 1928. 
3. Täckdikningsplan av år 1929.
 
Sturefors den 1 mars 1929 
Thure Gabriel Bielke. 
Jordägare.
 
Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder jag mig att detsamma till alla delar fullgöra.
 
Werner Johnsson 
Arrendator.
 
På en gång närvarande vittnen:
K J Larsson                        Oscar Andersson 
 
 
Avskrivet i dec. 2001.
Helge Fransson.
Anmärkning. I kontraktet finns även upptaget ett par sidor att-satser med arrendatorns skyldigheter. Dessa redovisas i särskild handling.
Arrendekontrakt del 2 (den finstilta delen)
 

Arrendekontrakt.

 

Torp Nybygget.

Åkerareal c:a 6,07 har.

Arrendator Axel Verner Jonsson

 

Arrendetid tio år.

Från den 14 mars 1929 Till den 14 mars 1939.

 

Arrendebelopp per år:

Kontant Tvåhundra Kr. 200:00

in natura 32 hjälpdagsverken efter budning Kr. 64:00

 

Åligganden.

Arrendatorn åligger:

attställa sig till noggrann efterrättelse omstående bestämmelser rörande åkerbruket m.m. jämte skogsordning gällande för jordägarens arrendatorer och brukare;
attatt hålla snyggt och trevligt vid gården; att hålla minst 4 st. mjölkande kor och ungdjur i proportion härtill;
atthägna och underhålla allt stängsel kring betesmarkerna med undantag av sådant rågångs- stängsel, som tillkommer angränsande egendom att underhålla och att, om ej jordägaren annorlunda bestämmer, oavsett om skogsmark blivit från arrendatorns begagnande undan- tagen, fullgöra egendomen tillkommande stängselskyldighet i rågångarna.
attatt minst vartannat år tjär- och kalkstryka i ladugård, svinhus och stall samt oljemåla fönstren därstädes ut- och invändigt och tjärstryka syllena.
attutan dröjsmål ersätta trasiga och felande tegelpannor och sönderslagna fönsterrutor;
attårligen i juni månad rengöra foderskullar, körbanor och ladugolv; att enligt jordägarens fördelning deltaga i upp rensning av avloppsgravar, varav den arrenderade gården är beroende;
attunder arrendetiden utköra möjligen befintliga jordsträngar; att tillse att alla täckdikningsögon ständigt fungera;
atttillföra betesslätterna artificiell gödning enligt av jordägaren tillkallad fackmans föreskrift och sköta betet efter dennes anvisningar i övrigt; att undanskaffa berberisbuskar enligt lag;
attombesörja och bekosta nödig sotning; att väl förvara och ansvara för till låns bekommna kartor och täckdikningsplaner, vilka samtliga skola vid arrendetidens slut i oskadat skick återlämnas.

 

Arrendatorn förbjudes:

 

attverkställa täckdikning annat än efter av jordägaren godkänd plan;
atthos sig inhysa eller mantalsskriva andra personer utom familjen, än dem som för egen- domens skötsel erfordras eller upplåta någon lägenhet till person som ej har ständigt arbete hos arrendatorn.
attbeta med större antal djur än gården vinterföder;
attidka sidobruk eller hälftenbruk; att idka jakt å den arrenderade egendomen;
attutan särskilt tillstånd fiska i den arrenderade egendomens fiskevatten;
atttill bete intaga andras kreatur;
atthålla svin i ladugården utan jordägarens medgivande;
attutan jordägarens medgivande öppna grus- eller dytag;
atthålla hund utan jordägarens medgivande;
attutan jordägarens medgivande inteckna detta kontrakt;

 

Förbehåll.

Jordägaren förbehåller sig:

fri och obehindrad tillgång till egendomens skog, upplagsplatser för skogsalster och vägar för transport därav å och över egendomens områden. rätt att mot ersättning av kr 40:- pr har och år och för annan mark hälften därav undantaga mindre områden av den arrenderade marken för sågplan, byggnadsplats, grustag m.m. rätt att utan ersättning å arrenderade fastigheten uppsätta och underhålla stolpar för telefon och elektriska ledningars framdragande. rätten till jakt och fiske. rätten till avkastning från häradsallmänning.

 

Särskilda bestämmelser.

Bestämmelserna i §§ 2,andra stycket, 14, 17 och 18 av arrendelagen gälla icke för detta arrendeavtal.

Alla dagsverken skola utgöras på egen kost och vara fullgoda samt utföras på de dagar som gårdsbefälet bestämmer. Är dagsverkare ej hövlig och arbetsam, ogillas dagsverket och bokföres ej. Lämpliga handredskap tillhandahålles av arrendatorn. Kördagsverke skall alltid utgöras med fullgiltiga dragare, pålitlig körkarl och åkdon, som rymmer erforderlig lässning. Vid transporter föres en medelvikt av 1200 kg för parskjuts. Arrendatorn ansvarar för till forsling emottagna varor och ersätter dem till deras fulla värde i händelse de förstöras eller skadas. Skörd och rotfruktsskötsel verkställes på anvisade ställen omsorgsfullt efter givna föreskrifter. Budsedel eller brev skall av arrendator ofördröjligen och utan ersättning fortskaffas till och från Sturefors efter hittills gällande budgång Utfallet genom markerna, vilket ej upptagits i laga syn, vare arrendatorn ändock skyldig väl underhålla, att årligen upprensa avslamning, eventuella ras eller nedfallande jordstenar.

 

Ovanstående utgör andra delen, det finstilta, i arrendekontraktet mellan Sturefors egendom och torparen Verner Johnsson i Nybygget, ett av de yttersta torpen i Vist socken mot Grebo. Vid utskriften har jag funderat över begreppet slavkontrakt, men Verner tog trots detta en ny period mellan åren 1939 och 1945. I dag finns bostadshuset kvar som sommarstuga.

 

Avskrivet i december 2001. Helge Fransson.