Odlingsrösen

 

Områdets gamla åker- och ängsmark är väl röjd från sten, endast stora, ohanterliga block har emotstått torparnas strävan att göra den med lie skördade marken stenfri. Stenarna lades i nu vackert mossbelupna rösen på mark med inget eller minsta möjliga odlingsvärde.

Den resta stenen

På området står en rest, iögonenfallande sten med okänd bakgrund. Övriga stenar av liknande storlek har forslats bort av gångna tiders torpare men denna sten har av för oss okänd anledning sparats. Varför?