Ur hushållstidning för Östergötlands län

 

Om odling av potatos 1819

 

Potatos trivs bäst på sandjord med gödning. På fet eller Kålgårdsland gifwer den ymnig växt ofwan jord, men mindre på roten. Sättningen bör ske med 18 tums afstånd och kupningen ofta förnyas. Om den upptages eller källare och lägges uti rum, der den före sättningen vwäl ålar sig, så winner man en månad på wäxttiden. Att uppdraga Potatos af frö lönar wäl arbetet, skada att det så sällan blifwer moget. Det sås och behandlas som andra plantor. Första året erhålles föga annat än små, men fastän de icke äro större än ärtor tagas de till vara, för att följande året på 12 tums afstånd utsättas, då man erhåller en förvånande afkastning. Men har man ej denna tillgång böra mycket små Potatos aldrig sättas, och de större endast i tvenne stycken delas. Det låter sig wäl göras att utsätta Potatos-skal, hwars ögon äro noga bibehållna, men detta misslyckas ibland, i synnerhet om stark torka inträffar och bör derföre ej werkställas om man ej kan wattna ofta. Man kan också när 4 a 5 tum höga plantor framkommit, upptaga dem och skära dem från roten, med bibehållande af deras fina rötter, och sedannedsätta dem igen. Man winner dervid att Sättpotäterna kunna gifvas åt Swinkreaturen, men arbetet är ej lönande der det ej genom  barn under noga uppsikt, kan werkställas. Uti aftagande Måne satta skola de gifwa större frugt. De böra icke sättas djupare än 5 tum, men ju mera jord de få vid kupningen, dess bätter.

Att raka fåror köres wid sättningen är för Landtmannen en Hederssak och kommer äfwen wäl till pass om man will rensa med häst och den lilla rensningsplogen. Så snart första plantorna visar sig harfwas hela fältet, hwarwid mycket ogräs förekommes.

Om Hösten bör stielkarne ej i förtis afhuggas. Upptagningen utgör wanligen det drygaste arbetet. Tjenligt är, att derom ackorderas mot t.ex.. hwar tolfte tunna. Sådane personer som äga flera barn, hafwa med ett dylikt beting den bästa utkomsten. Potatos bör i källaren aldrig wåt införas. Den kan förwaras under hela sommaren om man om wåren medelst ögonens utskärande hindrar groningen. Om den med en nätkasse hålles fyra minuter uti kokande watten och genast till torkning utbredes så kan den ock länge förwaras. Huruwäl Potatosen kan anwändas så wäl till bröd som brännwin är nu allmänt känt. Förhållandet till säd är så att 50 tunnor Potatos på ett tunnland är ej owanligt, men 25 tunnor Hafwre fås der aldrig och sällan 8 tunnor Råg. Wid misswäxt drabbas säden alltid i större mån.

Att ett ypperligt Mjöl kan framställas är wäl känt. Om Man låter det första wattnet qwarstanna till andra dagen och silar det genom en hårsikt kunna kläder dermed twättas utan Såpa äfwen såwäl Siden som Ylle.