Östgötsk stenmästare

Ur ÖC 1980-07-31

 

En stenmästare som tidigare endast varit känd under sitt förnamn identifieras av Sune Ljungstedt i Fornvännen 1880/2. Hans namn var Börje Eriksson, och han var vid 1600-talets mitt verksam i Per Brahe d y:s tjänst, varvid han utförde huvuddelen av Brahemonumentet på Visingsö, men var tidvis bosatt i Vist.

Sune Ljungstedt påvisar att talrika gravstenar i bl a Åtvid, Norra Fågelås och Linköpings domkyrka är utförda av mäster Börje, som emellertid också utförde dopfuntar och predikstolar i Grebo och Vist, en spisomfattning till slottet i Bjärka-Säby (nu i nya slottet), en av de båda kalkstensportalerna till Tuna i Rystad (nu i I 4:a kanslihus) och en spis till gårdens stora byggnad.

Ytterligare förmodade verk av Börje Eriksson kommenteras vidare i uppsatsen, där gravstenen i Linköpings domkyrka över guldsmeden Wallentin Wefwer betecknas som mäster Börjes mest kvalificerade arbete. Den bör ha tillkommit före 1650 och ingår i en grupp om fyra gravstenar i domkyrkan av samme upphovsman. I sammanhanget bör nämnas att Börje Eriksson utförde åtskilliga andra arbeten än de här omnämnda; Sune Ljungstedt har kartlagt hans produktion med stor noggrannhet.

I häftet finner man vidare en presentation av ett bebyggelsearkeologiskt projekt i Mälardalen, framlagt av John Gustavsson och Hans A Lidén, samt synpunkter på önskvärdheten av en marinarkeologisk uppföljning av fornminnesinventeringen i Tjust. Peter Norman som pläderar för detta projekt utgår från sina erfarenheter som inventerare i Västrum söder om Västervik.

Ett debattinlägg av Carl Olof Cederlund förtjänar uppmärksamhet. Med utgångspunkt i en nyligen ventilerad brittisk avhandling diskuterar han den praktiska hanteringen av de s k stockbåtar som inte sällan kommer i dagen och som ofta ger museifolk dåligt samvete. Ett delproblem är att stockbåtar har använts från stenåldern in i vårt eget sekel. Det är otänkbart att konservera alla redan av kostnadsskäl. Men det är viktigt att en grundlig dokumentation kommer till stånd, eftersom det är möjligt att en genomgång av hela det svenska materialet kan genomföras i en obestämd framtid.
BL