Runsten och romansk portal bland fynden i Vists kyrka


    Ur ÖC 8 juni 1963

Runsten och romansk portal bland fynden i Vists kyrka

 – Överraskande mycket har visat sig finnas kvar av medeltida murverk i ruinerna av Vists kyrka – som förstördes av en våldsam brand för två år sedan – och dessutom har en runsten anträffats under den snart slutförda byggnadshistoriska undersökningen, berättar antikvarie Gunnar Lindqvist för Correspondenten.

Av särskilt intresse är ett förhållandevis stort och väl bevarat romanskt murparti i södra långhusväggen, där bl. a. en portal med fint huggen omfattning av kalksten och ett fönster kan studeras. Arbetet är utfört med så stor elegans och säkerhet att det för tankarna till cisterciensernas byggnadskonst, fortsätter dr Lindqvist. Mycket talar för att denna del av kyrkan härrör från 1100-talets slut. Långhuset torde ha varit ca 11 meter långt utvändigt och ganska smalt – grunden till nordmuren har frilagts – men huruvida torn har ingått i den ursprungliga anläggningen är fortfarande okänt, och det har inte varit möjligt att dra några slutsatser om det äldsta korets storlek eller form.
Tillbyggnader

Däremot har man kunnat fastslå, att omfattande byggnadsarbeten har utförts i flera omgångar under medeltiden. Kortillbyggnadens sockel ligger kvar som grund för den senare kyrkans kor, och eftersom kalkstenen är huggen med tandad mejsel skulle man vara benägen att hänföra denna tillbyggnadsetapp till 1200-talet. Det förefaller dock väl djärvt att tänka sig en så omfattande tillbyggnad före 1300-talets mitt, och därför får man kanske anta att användningen av tandad mejsel sträckte sig längre fram i tiden än man tidigare har förutsatt, menar dr Lindqvist

Ett medeltida tegelgolv har delvis frilagts i det gamla koret, och två lager trägolv har också undersökts i kyrkan. Tornet torde i ursprungligt skick ha tillkommit under senmedeltiden, kanske i samband med att valven i kyrkan slogs omkring 1450, då också de fragmentariskt bevarade kalkmålningarna bör ha utförts. En omständighet tyder på att tornbygget och valvslagningen kan ha skett samtidigt, nämligen det faktum av pilasterfundament till tegelvalv finns vid den södra långhusmuren men inte vid den norra, där valvet möjligen kan tänkas ha utgått direkt från muren, säger dr Lindqvist vidare.

Åtskilliga intressanta byggnadsdetaljer har anträffats under arbetet. En huggen kalksten upplyser sålunda att det senmedeltida koret var försett med ett vackert gotiskt fönster, och formtegel som ger upplysningar om valvens utformning har också tillvaratagits. Några tegel visar upp spår av djur, som trampat på leran innan denna ännu torkat, och andra ger prov på de kalkmålningar sam har prytt kyrkan.

Två altarskivor har anträffats, en som trappsten och en annan som underlag till kaminen i sakristian, och rätt många myntfynd har gjorts. Märkligast är givetvis dock ett en runsten har kommit i dagen även i denna kyrka. Den ligger ännu på fyndplatsen i 1100-talskyrkans nordmursgrund, men naturligtvis skall den tas fram, tolken, restaureras och ges en lämplig plats i den nya kyrkan.

/Robin