Se upp med landswägsgrindarne!

Stängda grindar under mörka nätter kunna wara farliga nog för wägfarande. Ett färskt exempel härpå erbjuder en olycka, som inträffade wid 9-tiden på aftonen den 21 d:s. Ett med tvenne hästar förspändt åkdon, i hwilket twå personer befunno sig kom wid denna tid körande i rask fart på wägen från Sturefors hit till Linköping och törnade wid ett ställe under det rådande beckmökret på en tillsluten grind, med den påföljd, att grinden totalt söndersplittrades, och den ena hästen något skadades, så att han först efter en god stund kunde fås upp på benen igen. Märkwärdigt war, att ingen större olycka skedde, men händelsen bör i alla fall mana till försiktigt körande, helst under mörka nätter, då stängd grind eller ett ogärdsladt dike kan komma stora olyckor åstad.

Länsstyresens kungörelse om grindars stängning och öppenhållande har sin tillämpning från 1 November – 15 April, under hwilken tid ingen landswägsgrind får hållas stängd. I förewarande fall har således lagen ingen tillämpning, men det tyckes, som borde resp. jordegare under nu infallande mörka nätter ej hålla grindarne stängda till wägfarandes beswär och möjliga skada.