Allmänna anmärkningar 

 

Om första och andra klasserna utgöra vardera en läraravdelning, tillämpas den kursfördelning, som gäller för motsvarande klasser av A-formen. 

Fortsättningsskolan tänkes vara anordnad som ett-årig.

Vid undervisningen må beaktas de i undervisningsplanen för rikets folkskolor givna förklarande anmärkningarna och anvisningarna, vilka enligt promulgationsbestämmelserna för sagda undervisningsplan mom. 3:o skola jämte kursplanerna tjäna till huvudsaklig ledning vid undervisningsarbetets bedrivande.

Angående nykterhetsundervisning och trafikundervisning se Kungl. Maj:ts cirkulär den 24 september 1928 (Sv. författningssamling nr 351) samt den 27 november 1936 (Sv. författningssamling nr 583).

I sjunde klassen ägnas vederbörlig uppmärksamhet åt de avsnitt av kurserna, vilka icke genomgåtts med eleverna från Hovetorps folkskola.