Geografi och naturkunnighet. 

 

Anm. I arbetsordningen upptages gemensam tid för ämnena geografi och naturkunnighet, vilken ;inordning bör si utnyttjas, att innehåll från båda ämnena på lämpligt sätt till ömsesidig belysning sammanföras. 

 

G e o g r a f i 

 

Första och andra klassen. 

 

Geografiundervisningen förberedes i dessa klasser genom hembygdsundervisningen. 

 

Tredje och fjärde klassen. 

 

Sveriges landskap, deras yt- och vattenförhållanden, naturtillgångar, klimat växt- och djurvärld arbetsliv och samfärdsel samt viktigare orter. 

 

E n a   å r e t. 

 

Hemlandskapet, Svealands och Norrlands landskap. 

 

A n d r a   å r e t. 

 

Hemlandskapet och Götalands landskap. 

 

Femte och sjätte klassen. 

 

Det övriga Europa och de främmande världsdelarna. 

Jorden som himlakropp samt något om vårt solsystem och om världsalltet. 

 

F ö r s t a   å r e t. 

 

Det övriga Europa med hänsyn framför allt till sådana länder, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna. 

I lämpligt samband med (len övriga kursen: jordens verkliga form globen och kartans förhållande till densamma 

 

A n d r a   å r e t. 

 

De främmande världsdelarna med hänsyn framför allt till sådana områden, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna. 

Jorden som himlakropp jämte något om vårt solsystem samt om världsalltet. 

 

Sjunde klassen. 

 

Sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hänsyn till natur, klimat, naturtillgångar och näringar, handel och samfärdsel, befolkningsförhållanden, indelning och viktigare orter samt i samband därmed anknytningar dels till hembygdens förhållanden, dels till förut behandlade främmande länder, med vilka vårt folk står i livligare förbindelse, med huvudvikt lagd på sådant, som kan belysa olika sidor av fäderneslandets och särskilt hembygdens näringsliv. 

 

N a t u r k u n n i g h e t. 

 

Första och andra klassen. 

 

I dessa klasser ingår i hembygdsundervisningen en första enkel undervisning om människokroppen samt en grundläggande undervisning om hembygdens natur, framför allt dess djur och växter. 

 

Tredje och fjärde klassen. 

 

Viktigare svenska djur och växter samt berg- och jordarter. Växternas blomning, deras frukter och frön samt deras förökning på annat sätt än genom frön. 

 

E n a   å r e t. 

 

Viktigare svenska djur och växter samt berg- och jordarter, särskilt sådana, som tillhöra hembygden och icke upptagas i (len andra årskursen eller som äro kännetecknande för de vid geografiundervisningen samtidigt behandlade svenska landskapen. 

Växternas blomning. 

 

A n d r a å r e t. 

 

Viktigare svenska djur och växter samt berg- och jordarter, särskilt sådana, som tillhöra hembygden och icke upptagas i den förra årskursen eller som äro kännetecknande för de vid geografiundervisningen samtidigt behandlade svenska landskapen. 

Växternas frukter och frön, deras förökning på annat sätt än genom frön. 

 

Femte och sjätte klassen. 

 

Viktigare utländska djur och växter. 

Djurrikets huvudgrupper. 

Några av de förnämsta växtfamiljerna. Det viktigaste om växternas näringsliv. 

De i ekonomiskt hänseende betydelsefulla husdjurens viktigaste organ och livsvillkor. 

Viktigare biologiska, fysiska och kemiska företeelser, som tjäna till att förklara innehållet i andra delar av kursen eller i övrigt äro av särskild betydelse. 

 

F ö r s t a   å r e t. 

 

Viktigare djur och växter, vilka äro kännetecknande för de områden, som tillhöra årets kurs i geografi. 

Det viktigaste om växternas näringsliv med särskild hänsyn till rotens och bladens förrättningar samt till groningen och med tillämpning på de odlade växterna och skogsträden. 

Några av de förnämsta naturliga växtfamiljerna med återblick på växter, som tidigare förekommit i undervisningen. 

Det enklaste om kroppars utvidgning genom värme, om smältning och stelning, kokning, avdunstning och förtätning, om värmets ledning och strålning, om vattnets kretslopp, om lösning, om kemisk förening och sönderdelning, om luftens och vattnets beståndsdelar samt om förbränning, allt grundat på enkla försök. 

 

A n d r a   å r e t. 

 

Viktigare djur och växter samt berg- och jordarter, vilka äro kännetecknande för de områden, som tillhöra årets kurs i geografi.

Djurrikets huvudgrupper i samband med återblick på djur, som tidigare förekommit i undervisningen.

De i ekonomiskt hänseende betydelsefulla husdjurens viktigaste organ och livsvillkor.

Något ont vätskors och gasers egenskaper, om fasta kroppars jämvikt och rörelse, om vattnet och ångan som drivkraft, om magnetismen samt om elektriciteten och dess viktigaste praktiska användningar.

Några viktigare kemiska och biologiska företeelser, som äro av särskild betydelse för värt lands och i främsta rummet hembygdens näringsliv.

 

Sjunde klassen.

 

Människokroppens byggnad och livsförrättningar samt i samband därmed något ont dess vård, hälsolära, upptagande det viktigaste om renlighet i allmänhet, hudens och munhålans vård, kläder, ljus, frisk luft, föda kroppsrörelse, arbete vila och sömn om bostadens lämpliga beskaffenhet, utrymme och vård, om smitta med särskild hänsyn till tuberkulosen och andra vanliga smittsamma sjukdomar jämte skyddsåtgärder mot smitta, om njutningsmedlens faror för hälsan samt om den första hjälpen vid olycksfall.

Som inledning till undervisningen om människokroppen och hälsoläran: det enklaste om smältning och stelning, kokning, avdunstning och förtätning, om lösning samt om förbränning, allt grundat på enkla försök.

Något om ljudet och ljuset.

Anm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda klasserna böra inträda i undervisningen, se anvisning i Undervisningsplan för rikets folkskolor.