Kristendomskunskap. 

Första och andra klassen. 

Enkla, muntligt meddelade berättelser ur evangelierna, ägnade att grundlägga barnens första religiösa och sedliga föreställningar, Samt några få likaledes muntligt meddelade enkla berättelser ur gamla testamentet. 

I anslutning härtill: korta minnesord ur bibeln; några psalmverser; morgon-, afton- och bordsböner, ”Fader vår” och ”Välsignelsen”. 

Anm. Under andra terminen genomgås ena året vissa delar av kursen och andra året de återstående, 

Om vardera klassen utgör en läraravdelning, tillämpas den kursfördelning, som galler för skola av A-formen. Därvid göres berättelseurvalet tinder andra skolåret något fvlligare än tinder första. 

Tredje och fjärde klassen. 

Ett urval av stycken ur gamla testamentet och ur evangelierna, huvudsakligen berättelser, i tidsföljd ur bibeltexten. 

I anslutning härtill: korta minnesord ur bibeln; några psalmverser. 

E n a   å r e t. 

Ett mindre antal för båda årskurserna gemensamma stycken, särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och belysa de olika tidsskedena, Saint dessutom ett antal andra stycken, soul låta anknyta sig till de gemensamma och icke ingå i den andra årskursen. 

I anslutning till bibelstyckena: korta minnesord ur bibeln; några psalmverser. 

A n d r a   å r e t. 

De för båda årskurserna gemensamma styckena samt dessutom ett antal andra stycken, sorti låta anknyta sig till de gemensamma och icke ingå i den föregående årskursen. 

I anslutning till bibelstyckena: korta minnesord ur bibeln; några psalmverser. 

Femte och sjätte klasserna. 

Ett urval av stycken ur apostlagärningarna; berättelser och bilder ur kyrkans historia samt läsning av Luthers lilla katekes såsom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristendomens huvudstycken; Jesu tal och liknelser; stycken ur gamla och nya testamentet med kärnfullt religiöst och sedligt innehåll; om gudstjänsten inom svenska kyrkan och kyrkoåret; Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet och behov lämpad sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen. 

I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser. 

F ö r s t a   å r e t 

Ett mindre antal för båda årskurserna gemensamma stycken ur apostlagärningarna, huvudsakligen berättelser i tidsföljd ur bibeltexten. 

Jesu tal och liknelser i fylligare urval. 

I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.

 A n d r a   å r e t. 

De för båda årskurserna gemensamma styckena ur apostlagärningarna och kyrkohistorien samt dessutom ett antal andra stycken, vilka låta anknyta sig till de gemensamma och icke ingå i den andra årskursen. 

Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet och behov lämpad sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.

I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.

Berättelser och bilder ur kyrkans historia, därvid ägnas särskild uppmärksamhet åt reformationens historia, och i samband därmed Luthers lilla katekes såsom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristendomens huvudstycken.

Sjunde klassen.

Berättelser och bilder, företrädesvis nr kyrkans historia, belysande gestaltningen av det religiösa och sedliga livet under olika tider.

Om gudstjänsten inom svenska kyrkan och kyrkoåret.

I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.