Modersmålet.

 

Första klassen. 

 

F ö r s t a   t e r m i n e n. 

 

Tal- och läsövningar. 

Samtal med innehåll hämtat frän skolan och hemmet. 

I anslutning härtill: övningar att urskilja och uttala ljuden samt att läsa ljudtecken, ord, uttryck och korta meningar ävensom övningar för vinnande av ett tydligt och vårdat uttal. 

Skrivövningar. 

Lilla alfabetet samt ord, uttryck och korta meningar hämtade från tal- och läsövningarna, efter lärarens föreskrivning. 

 

A n d r a   t e r m i n e n. 

 

Talövningar. 

Samtal med innehåll hämtat från skolan och hemmet. Återgivande av korta berättelser i allmänhet ur barnens läsebok, berättade eller förelästa av läraren eller ock av barnen lästa under läsövningarna. 

I lämplig anslutning till det föregående: övningar för vinnande av ett tydligt och vårdat uttal. 

Läsning. 

Omtagning av några grundläggande övningar. Läsning av stycken med klart och enkelt språk samt med innehåll, som ligger barnen nära, i allmänhet förut förelästa eller berättade av läraren och återgivna av barnen. 

Inlärande och uppläsning av korta uttryck och ett fåtal enkla verser. 

Skrivning. 

Omtagning av viktigare övningar från föregående termin. Fortsatta övningar med de små bokstäverna, stor bokstav i egennamn och vid början av en mening. Skrivning av uttryck och korta meningar från tal- och läsövningarna, huvudsakligen efter lärarens föreskrivning. Skrivning ur minnet av ord och korta uttryck.

Övningar att med urskiljande av ljuden angiva deras beteckning; uppdelning i stavelser. 

Skiljetecken efter lärarens anvisning. 

Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inlärande av bokstävernas form och sammanbindning samt pennans och handens ställning’ 

 

Andra klassen. 

 

Talövningar. 

Samtal och redogörelser med innehåll hämtat från områden, som ligga barnen nära, företrädesvis hemmet och hembygden. Återgivande av korta berättelser, av läraren berättade eller förelästa efter läseboken eller ock av barnen lästa under läsövningarna. 

I lämplig anslutning till det föregående: övningar för vinnande av ett tydligt och vårdat uttal. 

Läsning. 

Omläsning vid terminernas början av några grundläggande övningsstycken samt av några andra tidigare lästa stycken. Läsning av stycken med klart och enkelt språk samt med innehåll, som ligger barnen nära, antingen förelästa av läraren och återgivna av barnen eller på annat sätt lämpligt förberedda. 

Inlärande och uppläsning av korta uttryck och enkla verser valda ur det förut lästa. 

Skrivning. 

Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels avskrivning av lästa texter efter föreskrivning eller ur bok, dels skrivning ur minnet av enkla, korta, förut avskrivna och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av en och annan kort och enkel, förut avskriven text. 

Då och då fritt nedskrivande av enkla meningar med ämnen i allmänhet hämtade från talövningarna. 

Språkbyggnadsövningar: enkla satser samt benämningar på föremål i ental och flertal. 

Skiljetecken efter lärarens anvisning. 

Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form och sammanbindning samt pennans och handens ställning, en och annan kortare särskild välskrivningsövning. 

Anm Under läsårets andra termin äro talövningarna gemensamma för de båda klasserna med nödig stegring för andra klassen. Andra klassen deltager i första klassens läsövningar, då så erfordras för omläsning av tidigare lästa stycken. 

 

Tredje och fjärde klassen. 

 

Talövningar. 

Samtal och redogörelser med innehåll hämtat från områden, som ligga barnen nära, såsom hemmet och hembygden, ävensom från kursen i naturkunnighet, geografi och historia. Återgivande av berättelser, berättade av läraren eller lästa av barnen uinder läsövningarna. 

Läsning. 

Omläsning vid läsårets början av några få under första och andra skolåret lästa stycken. Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde samt med innehåll huvudsakligen behandlande svenska bygders natur och människoliv samt händelser och företeelser ur vår äldre historia. 

Några övningar i tyst läsning av enkla berättelser jämte återgivande av deras innehåll. 

Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur det förut lästa. 

Anm. Ena året genomgås en viss följd av talövningar, andra året en annan följd med i allmänhet annat innehåll. Likaså behandlas ena året en följd av läsestycken och andra året en följd av andra stycken. 

Skrivning. 

T r e d j e k l a s s e n. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels avskrivning av lästa texter efter föreskrivning eller ur bok, dels skrivning ur minnet av korta, förut avskrivna och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av några förut avskrivna enkla och korta texter. 

Förberedande uppsatsövningar: fritt nedskrivande av enkla meningar med ämnen, i allmänhet hämtade från talövningarna. 

Språkbyggnadsövningar: enkla satser; enkla satser förenade genom ”och”; substantiv och verb i ental och flertal. 

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels även någon gång på egen hand i av barnen bildade satser. 

Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form och sammanbindning samt pennan, och handens ställning; då och då en kortare särskild välskrivningsövning. 

F j ä r d e k l a s s e n. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels avskrivning ur bok av lästa texter, dels skrivning Lir minnet av förut avskrivna och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av några förut avskrivna texter. Tillämpning av enkla rättskrivningsregler, företrädesvis avseende j-, tj- och sj-ljuden. Användning av alfabetiskt ordnad ordlista. 

Förberedande uppsatsövningar: fria skrivningar med enkla, klart begränsade ämnen hämtade frän talövningarna eller från andra områden, som intressera lärjungarna. 

Språkbyggnadsövningar: enkla satser och satsens huvuddelar; huvudord med bestämningar; förening av två satser; substantiv och verb jämte några av deras vanligaste böjningsformer; sammansatta ord. 

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels även på egen hand i av barnen bildade meningar. 

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda övningar med småstil avseende noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av bokstäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning. 

Anm. De för de båda årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla ämnen eller texter, som äro för klasserna helt eller delvis gemensamma, och den avsedda stegringen för fjärde klassen kan ernås antingen genom ökning av ämnets och textens omfång eller genom skärpning av kravet på självständighet vid arbetets utförande eller på annat lämpligt sätt. 

 

Femte, sjätte och sjunde klassen. 

 

Tal- och läsövningar.

 

Femte och sjätte klassen.

 

Samtal och redogörelser samt återgivande av lästa stycken med innehåll, i allmänhet utgörande urval ur kursen i naturkunnighet, geografi och historia. Återgivande av berättelser, berättade av läraren eller lästa av barnen; en och annan övning att återgiva gången i en följd av berättelser eller i en längre berättelse.

Läsning.

Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde samt med innehåll hämtat huvudsakligen från vårt lands natur och arbetsliv, från händelser och företeelser ur vår medeltids och vår nyare tids historia, bland de senare jämväl sådana, som avse några bland de främsta av de författare, av vilka stycken blivit lästa i skolan.

Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur det förut lästa.

Anm. Det första året genomgås en viss följd av talövningar, det andra året en annan följd, med i allmänhet olika innehåll. Likaledes göres urvalet av läsestycken olika för vart och ett av de två åren.

 

Sjunde klassen.

 

Enkla, korta föredrag, utarbetade enligt av läraren givna anvisningar, och innehållande redogörelser och berättelser med ämnen hämtade från förut behandlade områden eller från lärjungarnas egna iakttagelser och läsning under året, däribland även sådana, som avser hembygdens arbetsliv,

Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde med innehåll, hämtat huvudsakligen från vårt folks diktning och andliga odling i övrigt samt från vårt lands natur och arbetsliv.

Inlärande och uppläsning av verser och kortare prosastycken, utgörande urval tir det förut lästa. Omläsning av ett mindre urval av stycken, inlärda i de olika klasserna.

Skrivning.

F e m t e k l a s s e n. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels avskrivning av några goda mönster för enkla skrivelser tillhörande det praktiska livet, dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning företrädesvis av i hemmet lästa och genomsedda texter. Tillämpning av återstående behövliga rättskrivningsregler, särskilt regler för dubbelskrivning av konsonant. Användning av alfabetiskt ordnad ordlista.

Uppsatsövningar: korta berättelser och beskrivningar med ämnen hämtade bland annat från talövningarna och med stöd, där så behöves, av några under lärarens ledning gjorda anteckningar.

Språkbyggnadsövningar: satsens huvuddelar; huvudord med bestämningar; satsföreningar; ordklasserna och ordens vanligaste böjningsformer; sammansatta och avledda ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels på egen hand i av barnen bildade meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda övningar med småstil avseende en noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av bokstäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning samt jämväl ledigare pennföring och något snabbare skrivning.

S j ä t t e k l a s s e n. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels skrivning tir minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av lästa texter, även avseende övning att utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken. Övningar för uppfattning av några oftare använda särskilda stilarter: efterbildning efter förut avskrivna mönster av enkla praktiska skrivelser, särskilt brev, kvitton, annonser jämte svar, arbetsbetyg, fullmakter; avskrivning av några fä valda kortare stycken ur Sveriges rikes lag och Sveriges grundlagar.

Uppsatsövningar: enkla, korta beskrivningar, redogörelser och berättelser med ämnen hämtade bland annat från talövningarna och med stöd, där så behöves, av en under lärarens ledning uppsatt innehållsförteckning.

Välskrivning: värd av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda övningar med användning av småstil avseende noggrann och regelbunden skrivstil, ledig pennföring och nödig raskhet.

S j u n d e k l a s s e n. Rättskrivning och inövning av uttryck och ordformer genom dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning, jämväl avseende övning att utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken.

Övningar för uppfattning av några oftare använda särskilda stilarter: efterbildning efter förut avskrivna mönster av enkla praktiska skrivelser, såsom brev, arbetsbetyg, intyg, ansökningar, skuldsedlar, kontrakt, köpehandlingar, protokoll och protokollsutdrag; avskrivning av några få valda kortare stycken ur Sveriges rikes lag och Sveriges grundlagar samt av någon kortare skrivelse till offentlig myndighet jämte myndighetens svar därå.

Uppsatsövningar: enkla beskrivningar, redogörelser och berättelser med ämnen hämtade bland annat från hembygdens arbetsliv och med stöd av en innehållsöversikt, uppsatt av lärjungarna och granskad av läraren.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda övningar med användning av olika stilhöjd avseende regelbunden skrivstil, ledig pennföring och efter olika stilhöjd avpassad hastighet; övningar i enkel textning.

Anm. De för 5:e och 6:e årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla ämnen eller texter, som äro för klasserna helt eller delvis gemensamma, och den avsedda stegringen för sjätte klassen kan ernås antingen genom ökning av ämnets och textens omfång eller genom skärpning av kravet på självständighet vid arbetets utförande eller på annat lämpligt sätt.

Språklära.

S j ä t t e o c h s j u n d e k l a s s e n. Övningar avsedda att giva överskådlighet åt och alt inskärpa vad som förut inhämtats om satsbyggnaden, orden och deras böjning, ljuden och deras beteckning, samt om skiljetecknens användning.