Räkning och geometri

Första klassen. 

 

Behandling av talområdet 1-20 eller, (där så finnes lämpligt, 1-30, därvid övningar för vinnande av färdighet särskilt böra avse tilläggning och fråndragning.

Övningar i användning av mått: centimeter och deciliter; vikter: hektoliter; mynt: ören. Några vanligare stycketalssorter och tidsmått.

 

Andra klassen. 

 

Behandling av talområdet 1-100, därvid övningar för vinnande av färdighet särskilt böra avse tilläggning och fråndragning.

Övningar i användning av mått: centimeter, decimeter och meter – i samband därmed någon användning av större tal än 100 -, deciliter och liter; vikter: hektogram och kilogram; mynt: ören och kronor. Vanligare stycketalssorter och tidsmått.

Anm. Första och andra klassen undervisas i regel på samma timmar i räkning. De båda klasserna böra dock i allmänhet erhålla olika uppgifter. Någon gång torde de emellertid med fördel kunna undervisas gemensamt, vilket särskilt är lämpligt, då grundläggande övningar, som förekomma i första klassen, behöva ånyo genomgås i andra klassen.

 

Tredje klassen. 

 

De fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar, dock med den begränsningen, att multiplikator och divisor i regel hämtas från talområdet 1-10 samt att i allmänhet endast ett räknesätt förekommer i varje uppgift.

Särskilda huvudräkningsövningar.

Övningar i användning av även andra allmänt brukliga mått och vikter än de förut upptagna. Särskilda övningar i sortförvandling, även omfattande stycketalssorter och tidsmått

 

Fjärde klassen. 

 

De fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar även omfattande cirkla uppgifter med mera än ett räknesätt.

Särskilda huvudräkningsövningar.

I samband med uppfattning och användning av yt- och rymdmåtten mätning, och av kvadratens och andra rektanglars ytor samt av kubens och andra rätvinkliga kroppars rymder.

Översikt av mått och vikter ävensom av andra förut genomgångna sorter. Särskilda övningar i sortförvandling.

Anm. Undervisningen meddelas på samma timmar åt tredje och fjärde klassen. I regel böra emellertid de båda klasserna erhålla olika uppgifter, varför läraren, allt efter föreliggande behov, under kortare eller längre del av timmen meddelar omedelbar undervisning åt den ena klassen, under det att den andra sysselsättes med tyst räkning. Dock böra de bägge klasserna, så ofta detta finnes främja undervisningens syfte, hållas tillsamman vid den omedelbara undervisningen, varvid uppgifterna emellertid så långt möjligt givas så, att större krav komma att ställas på den högre klassen. Särskilt bör sådan gemensam undervisning förekomma då något förehaves i tredje klassen, som behöver ytterligare inskärpas i fjärde klassen. Även vid den rysta räkningen kunna understundom på liknande sätt gemensamma uppgifter givas.

 

Femte klassen. 

 

Fortsatt övning i de fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar.

Allmänna bråk: bråks uppkomst och beteckning; addition och subtraktion, med begränsning till sådana uppgifter, som innehålla bråk med liten gemensam nämnare; någon övning i multiplikation och division, dock endast sådana uppgifter, i vilka multiplikator och divisor äro hela tal; tillämpningsuppgifter.

Decimalbråk: de fyra räknesätten jämte tillämpningar; i multiplikation och division dock endast sådana uppgifter, i vilka multiplikator och divisor äro hela tal.

Särskilda huvudräkningsövningar.

Geometrisk kurs, omfattande linjer, vinklar, parallellogrammer och trianglar samt sådana kroppar, som hava förenämnda ytor till bas och mot basen vinkelräta sidor, och huvudsakligen avseende (te nämnda storheternas uppritning, beskrivning och mätning i förening med enkla praktiska beräkningar.

 

Sjätte klassen. 

 

Fortsatt övning av de fyra räknesätten med hela tal; något fullständigare behandling, av decimalbråk och allmänna bråk, dock med den begränsningen, att i fråga om allmänna bråk upptagas blott uppgifter, innehållande bråk med liten nämnare och med användning i det praktiska livet.

Procenträkning, huvudsakligen omfattande beräkning av ränta, av vinst eller förlust vid inköp och försäljning, av rabatt och provision samt av olika ämnens sammansättning

Andra tillämpningsuppgifter av praktisk innebörd.

Särskilda huvudräkningsövningar.

Geometrisk kurs, omfattande utom redan behandlade ytor och kroppar jämväl förut icke upptagna fyrsidingar ävensom månghörningar och cirklar samt sådana kroppar, som hava förenämnda ytor till bas och mot basen vinkelräta sidor, och huvudsakligen avseende de nämnda storheternas uppritning, beskrivning och mätning i förening med enkla praktiska beräkningar.

 

Sjunde klassen. 

 

Procent- och ränteuppgifter med användning, där så finnes ändamålsenligt, jämväl av enkla ekvationer; användning av tabeller med tillämpning exempelvis på försäkringar och sammansatt ränta; utrikes mynt; andra räkneuppgifter, valda med särskild hänsyn till det praktiska livets fordringar.

Särskilda huvudräkningsövningar.

Övning i enklare bokföring och i samband därmed ifyllande av vanliga post-, järnvägs- och ångbåtsblanketter samt uppgörande av en enkel självdeklaration.

Geometrisk kurs, omfattande utom förut behandlade storheter något om ellipser, pyramider, koner och klot och huvudsakligen avseende storheternas uppritning, beskrivning och mätning i förening med enkla praktiska beräkningar

Enkla övningar i grafisk framställning.

Enkla fältmätningsövningar.

Anm. Femte och sjätte klassen undervisas i räkning och geometri på samma timmar. I allmänhet erhålla de olika klasserna skilda uppgifter, varför läraren, allt efter föreliggande behov, under kortare eller längre del av timmen meddelar omedelbar undervisning åt en klass, under det att del] övriga klassen sysselsättes med tyst räkning. Dock böra båda klasserna, då så finnes ändamålsenligt, hållas tillsammans vid den omedelbara undervisningen, varvid uppgifterna emellertid så långt möjligt givas så, att större krav komma att ställas på den högre klassen än på den lägre. Särskilt bör sådan gemensam undervisning förekomma, då något förehaves i den lägre klassen, som behöver ytterligare inskärpas i den högre. Mellan femte och sjätte klassen kan man tänka sig en kursväxling, genomförd på det sättet, att de båda klasserna i stor utsträckning hållas tillsamman och undervisas ena året huvudsakligen i allmänna bråk och andra året huvudsakligen i decimalbråk. Även vid den tysta räkningen kan i lämplig utsträckning gemensamma uppgifter med likartat innehåll givas.