Text: A GOLDMARCK
Teckning: JAN METHANDER


Ett par mil söder om Linköping, i Vist socken, ligger den anrika gården Stavsäter. Den skapades i början av 1600-talet av en skotte tillhörande den urgamla klanen Stuart. Hans namn var Anders Stuart och han kunde bland sina förfäder räkna en rad lysande ädlingar, bl a en kung. En annan gren av släkten besteg med Maria Stuart åter den skotska tronen och senare på 1600-talet även den engelska. Anders Stuarts far Johannes hade för övrigt följt Maria när hon som mycket ung drog till Frankrike för att äkta Frans II, och han erhöll där tjänst som överste. När Maria Stuart efter gemålens död återvände till Skottland ;följde han ånyo sin släkting och bosatte sig i Edingburgh där han så småningom slutade sina dagar.

Johannes hade två söner, varav den äldste uppkallats efter fadern. För att undvika förväxling kallade denne sig Hans. Denne Hans blev på en resa mellan Edingburgh och Danzig uppbringad av danskarna utanför Varberg och insattes som misstänkt att ha tagit krigstjänst hos svenskarna på fästningen. I augusti samma år stormades fästningen av svenskarna och Hans kom nu i svensk fångenskap och fördes till Uppsala. Så småningom blev han dock genom förmedling av landsmän i svensk tjänst frigiven och kom i tjänst ,som ryttmästare hos Erik XIV, för att senare av hertig Karl utnämnas till kammarjunkare. Hans avancerade till generalmönsterherre över allt främmande krigsfolk i Sverige, ingick äktenskap med Kerstin Eriksdotter Soop och ligger jämte hustrun begravd i Vadsbro kyrka. Johannes Stuarts andra son Anders lockades av den äldre broderns framgångar i det främmande landet till att emigrera och söka tjänst i Sverige. I slutet av 1500-talet lämnade Anders sitt fädernesland och fick genom sin :brors förmedling tjänst som kammar- och hovjunkare hos hertig Karl. Så följde nya utnämningar slag i slag: befallningsman i Fellin 1600, ståthållare i Dorpat 1602, häradshövding i Norra Möre 1604, överste för Östgöta fotfolk 1605, legat till Ryssland 1611 och slutligen hovmästare, en på den tiden hög tjänst, hot Pfalzgreven Johan Casimir 1633. Under tiden i Livland hade han ingått äktenskap med Elisabeth Anrep, och i äktenskapet föddes två söner, Carl och Johan Adolf samt döttrarna Christina och Catharina.

År 1614 erhöll Anders Stuart Stavsäter i Vist och Lydia i Kvillinge, båda i Östergötland. Han utökade den förra gården genom att från Natt och Dag-komplexet inköpa ytterligare ett hemman, varefter han förvärvade säterirättigheter till gården. Anders Stuart avled 1640 och ligger begravd i Vist kyrka. Av barnen blev de bägge döttrarna gifta, Christina med en överste Gladsten, Catharina med kornetten Rosenstråle. Den äldste sonen Carl förblev ogift medan den yngre, mot föräldrarnas vilja, ingick gifte med sin kusin Anna Stuart. Äktenskapet blev barnlöst, och då Johan Adolf 1667 avled sålde arvingarna säteriet till riksskattemästaren Gustaf Bonde. Av det skotska Stavsäter finns i dag ingenting bevarat. Dagens Stavsäter byggdes i slutet av 1600-talet av greve Jakob Spens, vilken erhöll gården genom giftermål med riksskattemästarens dotter Beata Bonde. Spens lät uppföra byggnaden i timmer och förse den med ett utomordentligt vackert säteritak, krönt av en lanternin. De enda ändringar som vidtagits är att huset under 1800-talet försågs med slätpanel, att den ursprungliga takbeklädnaden av ,spån ersattes med plåt och att fönstren gjordes större. I övrigt står den vackra karolinska byggnaden med sina i samma stil upp förda flyglar exteriört tämligen orörd som ett förnämligt exempel på den tidens byggnadsstil. Stavsäter äges i dag av kapten Conrad Ekman, som på ett pietetsfullt sätt restaurerat huset, vilket särskilt interiört före hans tid fått förfalla och bl a nyttjats som sädesmagasin. Det skotska gästspelet på Stavsäter blev kort. Släkten kvarlever dock ännu i dag i landet.