Smedjor, tegelbruk, trämassefabrik

1700-tal

Kända smeder

För att ytterligare utnyttja det värdefulla fallet vid Skorpa anlades på västra sidan av ån, ett stycke norr om sågen och bron, en verkstad för tillverkning av smidesvaror. Exakt vilket år detta skedde vet vi inte, men troligen omkring 1730 – 1735. Som tidigare nämnts fick ägaren till Säby 1736 tillstånd att uppföra en tak, spjäll och plåthammare. Stora förväntningar var ställda på hammarens möjligheter att bli ett vinstgivande företag. Men någon byggnation kom aldrig till stånd. Cederhiälm (ägaren till Säby) har i en skrivelse långt senare angivit som orsak ”Den likväl aldrig varit eller kunde bliva anlagd i brist på forslor med järn och malm”. I stället koncentrerades intresset på den smidesverksamhet som redan fanns på platsen. I första hand försåg smedjan de Cederhiälmska gårdarna med smidesvaror. Men en hel del gick också tidvis till försäljning. Vissa år drevs smedjan med icke obetydlig omsättning. Råvarorna till smidet hämtades från Sonstorps bruk.

Från början av 1790-talet fanns i Skorpa ett hus där hantverkare med olika yrken bodde. Under hela 1790-talet var en glasmästare bosatt där. När glasmästaren flyttat drevs ett tegelbruk för husbehovsbruk under några år.

1744 – 1756 

Mäster Urbom

1759 – 1768
Jonas Hammarström

Brita Cajsa Urbom

1769 – 1787
Nils Bäckman

Brita Cajsa Urbom

1784 -1795

Julius Hulter

1.Maria Olofsdotter

2.Anna Larsdotter

1788 – 179? 

Anders Bergman

Helena Andersdotter

1792 – 1816 

Carl Sandelius

Christina Persdotter/Westling

xxxx – 1800 

Isac Krän

Stina Andersdotter

1796 – 1815 

Lars Urbom

Anna Lisa Falk

1800-tal

Kända smeder

1808 är tegelbruket ersatt av ett garveri som i sin tur ersattes av ytterligare en smedja, avsedd för husbehovsbruk. Smedjan blev inte så långvarig på platsen, knappt tio år. 

I husförhörsboken för år 1794 – 1799 är benämningen på bebyggelsen vid ån ”Skårpa bruk”. Namnet på smidesverksamheten var för affärsbruk Cedersbergs Manufakturverk. 

1818 antogs en ny arrendator till smedjan, efter den tiden förekommer inte flera smidesmästare samtidigt. Efter 1820 har förmodligen några bostäder blivit lediga. Det bor nu, förutom de personer som var sysselsatta vid de olika verksamheterna vid vattnet, ytterligare två daglönarefamiljer samt en skräddare, också han med familj. Något längre fram i tiden bodde här en före detta soldat som troligen varit anställd hos någon av hantverkarna på platsen. 

Smedjan var på 1830-talet mycket förfallen och stod ofta obegagnad i brist på kol. Smeden skötte då mot betalning andra sysslor. Förmodligen reparerades smedjan under 1840-talet, efersom det vid en värdering 1852 konstaterades att dammfästena voro goda och att smedjan var i gott skick. Särskilt omtalas en ny slags bläster eller så kallad vädersnurra som prisades mycket för sin ändamålsenlighet och ringa kostnad. Fortfarande bestod arbetet mest i gårdssmide, varav en stor del av tillverkningen var beslag till arbetsvagnar. Det var mest gammalt järn från bruken i trakten som uppsmiddes. 

Den unga smed som 1818 övertog arrendet av smedjan är på 1840-talet ”synbart ofärdig i högra armen” varför han i början av 1850-talet drar sig tillbaka till sin nyuppförda bostad Kränsbo. När smedjan på nytt utarrenderas är det inte längre till en smed. Sekreteraren Adolf Wissler, arrendator på Hovetorp, övertog 1853 även smedjan. När Wissler 1858 gick i konkurs övertogs arrendet av J. E. Hellgren. Men alla försök att åter få en lönsam rörelse misslyckades och ganska snart stod smedjan öde. På 1860-talet nedrevs huset. Den gamla sågen, som ombyggdes vid trämassefabrikens tillkomst blev sedermera slopad. I stället anlades 1908 i närheten av järnvägsstationen ett modernare sågverk som drevs med en 50 hästkrafters motor. Den var fortfarande i bruk omkring 1925 (Bjärka-Säby ortsnamn). När sågen upphörde är obekant, ingen av de omkringboende har i dag något minne av den.

1816 – 1817

Måns Nyman

Ingeborg Johansdotter

1818

Johannes Krän

Maria Margareta Gustafssdotter

1847 – 1851

Lars Fredrik Pettersson

Johanna Carlsdotter

1818 – 1852

Jacob Gustaf Krän

Albertina Carlsdotter

1851 – 1853

Erik Salomon Jcobsson

Inga Elisa Jönsdotter

1859 – 1860

Frans August Wallman