Special

 

Gårdsarkivet innehåller bl. a

Special f o m 1842 t o m 1947. 1 den ingår dels kassakonto och dels uppgifter över gårdens olika rörelsegrenar.

Huvudbok finns f o m 1842. Benämns f o m 1849 Kapitalbok.
Avräkningsbok f o m 1844 med uppgifter över anställdas stat- och löneutbetalningar, arrendatorers betalnings- och dagsverksskyldigheter samt leverantörers konton.
 
SPECIAL 1842-1843
 
Cassa Special finns i början av boken med uppgifter om inkomster och utgifter. Om vi ter mars månad som exempel så är bl a följande inkomster inskrivna: försäljning av 4 hjulbössor, 2 tunnor gråkalk, 4 plogbillar, 3 spadblad, 10 myllharvsbillar, 1 tunna drank, 1 kopparkrans, 1 smedslägga, mjölk … Exempel på utgifter: inköpt 23 tunnor potatis, 4 böcker skrivpapper, vinsten, finsk tjära, luttrad saltpeter, pottaska, blyharts, bladtobak, rött lack, ljusvekegarn, bläck med butelj, lampolja, sill, salt, stål, järn, avlöning till bränneridrängarna, resekostnader, reparation å en kopparpanna …
 
Några av övriga konton i boken:
 
Special över till smedjan utjämnat järn samt därav förfärdigade och inlämnade arbeten
 
Ex. på redskap som tillverkats och arbeten som utförts: hugg-, skräd- och handyxor, plogbillar, järnplogar, hästskor, sömm, kökssmide i mjölnarens kök, gångjärn och skruvar till kyrkan, smide till krossgrynverket, nytt spjäll i hönshuset, stenstampar till nya fängelsebyggnaden i Linköping.
 
Spannmåls special
 
I mars månad utlämnades till :

Hushållet  :   1 tunna 18 kappar råg, 16 kappar kornmalt, 8 kappar gula ärter
Fåren  :         16 kappar havre
Hönsen  :      8 kappar korn och 8 kappar blandsäd
Hästarna  :   1 tunna 16 kappar havre

Höinbärgning:

Från Sturefors 389 lass
”       Wiggebyholm 141 ”
”        Tinnerö 400  ”
Spik special
 
3,4,5 och 6 tums spik tillverkades. Järn inköptes från Hävla Bruk, Ljungs Bruk och Carlströms Bruk
I april 1842 utlämnades spik bl. a till sågen, bränneriet, svinhuset, kalkugnen, ”staquet pelarne i allén” och till myllharvars lagning
 
Tinnerö källare
 
Juli 1842 förvarades där 2 lass björnmossa
 
Kreatursinventerier
 
1 november 1842
 StureforsOrrängTinnerö
Hästar4  
Oxer48266
Tjurar2 2
Kor 5551
Kvigor5 11
Tjurkalvar2  
Springgumsar5  
Gumsar  473
Tackar 98 2
Gumslamm  16
Tacklamm  9
Fargalltar2  
Galtar10  
Suggor24  
Galtgrisar3  
Sugg-grisar24  
Sill- och salt Special
 
Tar förutom sill och salt även upp fläsk kött och talg. Sill och salt inköptes frän Norrköping. Under april månad 1842 lämnades varor ut i stat till bl. a följande anställda:
Rättaren Carl LarssonSmeden Liljesson
Slöjdaren EnglundSmeddräng Asklöf
Bryggmästare Nordström”                  Pettersson
Bryggdräng HagbergFodermarsk Nils Nilsson
Drängen EngstrandOxdräng Lejonquist
Trädgårdsmästare WallenbergDräng A Täng
Trenne trädgårdsdrängarDejan Brita Englund
Fåraherden HellströmLadugårdspiga Carin
Fiskare Wallman”                      Maja-Stina
Skogvaktare Andersson”                      Maria Ekman
 ”                      Gustafwa Tillfäldt

Till de fattiga i Peenemynde och Kasingstorp utlämnades fläsk, kött, sill och salt.

Tegel special

 Taksten  Mursten
 1:a2:autskott1:a
Aug 1842. Uttagit efter första ugnens bränning.32508960100010700
Sept 1842. Andra ugnens bränning 1220081011100

Till Vist kyrka utlämnades 160 murstenar och till fängelsebyggn. i Linköping 26040.