Sprutlagsfördelning och sprutreglemente 1826

 

Som framgår av kontraktet med nattvakten fick man ej använda eld efter kl 10 på kvällen. Man var mycket rädd för att elden skulle komma var då brandskyddet ordnat?

År 1826 var Vist socken uppdelad i 28 sprutlag. I ”Sprut Reglemente för Socken” antaget av sockenstämman 11 juni 1826 står det i § 1 följande:

”Socken indelas uti 28 sprutlag. Såsom grund för indelningen antages, att hvarje halfgård och derunder, ansvarar för en lott, äfvenså Torpare, som göra öfwer ett dagswärke i Veckan, af dessa sammanslås några de minsta twå och twå om en lott för att jemna delningen – Bonde, som brukar öfwer 1/2 Hemman Swarar för twå lotter – Torpare, som inte gör öfver en dag i veckan, eller derunder, äro uteslutne.”

Varje sprutlag bestod av 4-5 lotter. Sprutlag nummer 1: Norrberga Östergård (2 lotter), Norrberga Västergård (2) och Norrberga Lillgård (1). Sprutlag nummer 3: Tacketorp (1), Vinstorp (1), Grimsmålen (1), Sundet (1) och Hagen (1).

Avgiften per lott var 1 riksdaler 33 skilling 6 rundstycken.

Sprutan flyttades varje år mellan gårdarna och den var numrerad med sprutlagets nummer. Hur sprutan skulle skötas framgår av:

  • 3 : ”Hwar och en bör söka skaffa sig kännedom om sättet att använde Sprutan, samt huru hon bör skötas. Hon bör hänga i ett rum, der hon hvarken af Sol eller stark wärma kan gistna, spricka sönder, ej heller af starkare fugt till Jernet taga Skada af rost. ? Sedan Hon warit brukad, bör alt watten som kan wara qwar uti henne, med Sorgfällighet uthällas, och pumpkolfwen hållas utdragen, så att den ej kan bulna fast.”
  • 5 : ”Om Eldsvåda inom Sprutlaget skulle inträffa, skall den som för året har Sprutan hos Sig, så snart Han får bud om eller annars märker Elden, med görligaste Skyndsamhet framskaffa Sprutan till Brandstället, samt der wara ansvarig för Henne, och behjelplig wid dess begagnande. ? Försummar Han detta utan Laga Förfall, eller Tredskas, plikte Twå Riksdaler Banco.”

Om eldsvåda utbrutit hade man rätt att få låna närmaste spruta även om man inte tillhörde det sprutlaget. Likaså kunde det ibland behövas flera sprutor. Med varje spruta skulle följa en ansvarig person och enligt § 8 : ?” en Så med Såstång samt minst tvenne Ämbare, ju flera käril som medskaffas, att bära Vatten uti, ju bättre.”

  • 9 : ” Wid Eldsvådor, särdeles der som är ondt om watten, och Elden synes taga öfwerhanden, bör alltid med mera omsorg sökas beware de öfriga Husen, än släcka det som brinner, hvillket oftast icke är möjligt.”

Gick sprutan sönder skulle lagningskostnaden eller ny spruta betalas av sprutlaget.

  • 12 : ” Innom hvarje Rote, utses wid hvarje Wallborgmässo Socknestämma, Trenne /3 ne / pålitlige män, som skola hälla Brand Syner, och besigtning å Sprutorna twenne gånger för Året, första gången före midsommar, andra gången wid Michaelitiden. – De bristfälligheter som wid dessa Syner å Murar och Eldstäder samt å gamla Tak, som möjligen kunna wara farliga, för Eld, dömmas till Reparation, skola innom en, högst en och en half månad, alt efter Arbetets betydenhet wara förrättadt, och åligger Synemännen. att desamma, efter den tiden åter besigtiga. -Skulle de ådömde reparatitionerna då finnas ovärkställde, ädömmes En, En och en half a Twå Riksdaler Banco böter, alt efter omständigheterna

Hemmanen, som var upptagna i sprutlagsindelningen var ålagda att ha en båtshake och en stege. Stegen skulle vara så lång, att man med den kunde komma upp på högsta huset.

Böterna, som betalades in, användes bl. a. till ”understöd för fattigare Brandskadade efter Socknestämmo Ompröfvande” eller ”såsom Drickspenningar, antingen åt den som framfört den första främmande Spruta och satt den i gång, eller åt den, som annars wid Släckningen visat mesta Nit och tjenstaktighet, alt efter de närvarandes intyg wid Socknestämma”.

”Ofvanstående Sprutlags Reglemente är ä utlyst Socknestämma, enhälligt gilladt och antagit, till framtida efterföljd intyga

Wist Socknestuga den 11 Juni 1826

Nils Bielke

  1. Törnkwist, S.C. Stjernlund, Anders Jonsson, Petter Johansson, G. Forsén,
    Jonas Olofsson Anders Persson i Jubeck, Petter Månsson i Hästmo