STARKA SJUKAN

Av Brita Pettersson

Den 27 juli 1649 drabbades Mellansverige av ett oväder som skulle låta tala om sig i lång tid framöver. Det var den så kallade ”Olsmässofloden”, ingen vanlig regnskur, utan ett regnande som pågick i veckor. Bevarade skattelängder pekar entydigt på att Östergötland med sina lerjordar hörde till de hårdast drabbade landskapen. Även Sörmland, Västmanland, Värmland, Närke och Kopparbergs län räknade betydande skador efter regnet, Småland däremot slapp förhållandevis lindrigt undan. Ganska så snart började brister på brödsäd göra sig gällande. Brödet som var basen i det gamla bondesamhället fanns ej längre på bordet. Dricksvattnet var också på många ställen förorenat på grund av översvämningarna.

Bara ett tiotal socknar i Östergötland har bevarade kyrkoböcker från den här omtalade tiden. Vist socken är en av dem. Från 1640 (med ett par kortare uppehåll) finns antecknat födda, vigda och döda, allt mycket kortfattat. Dödsorsak anges sällan i de tidiga kyrkoböckerna, möjligen om dödsfallet skett i samband med våld eller olyckshändelse, ej heller de dödas ålder anges.

År 1650 har vi två sjukdomar namngivna i vår dödbok, kanske ett tecken på att de ej hörde till de vanliga dödsorsakerna. Först på våren en mässlingsepidemi som tog sin början hos Nils i Tegnebylöten. Ett tiotal barn dog därefter vid Risnäs, Fallemo, Skog och Norrberga med flera ställen, till socknens utkanter Markustorp och Stavsäter nådde aldrig sjukdomen. Det gjorde däremot ”Starka sjukan”. Det första namngivna fallet var Sven i Lilla Björksätter, han dog i juli. Starka sjukan var inte tidigare nämnd i kyrkoboken, den omtalas heller inte någon gång därefter. Kan den längre fram i tiden möjligen gått under något annat namn? Starka sjukan var förknippad med svält och i Vist dödbok står helt klart att läsa:

”Den 11 sept 1650 Soldatens barn i Tägneby Svalt ihiäl.”

De dödas antal steg och när 1650 var till ända hade 72 personer dött. Om vi jämför med de närmast föregående åren låg siffran för år 1647 på 17 personer, för år 1648 på 15 personer och år 1649 på 16 döda.

Det nya året 1651 gav ingen förbättring i tillgången på föda och bara under mars månad var dödssiffran 25 personer. På sommaren inträder en förbättring, antalet döda sjunker och på hösten verkar nödåren och den därmed sammanhängande sjukdomen vara över för denna gång. Under året hade 99 personer dött, en hög siffra om vi betänker att invånarantalet inte var så högt. Några exakta siffror är ej kända från denna tid, utan först från nästan hundra år senare, år 1733, finns det enligt ett sockenprotokoll 973 personer i socknen. En nyetablering av torp har skett och folkmängden har med säkerhet ökat. Med ledning av detta kan vi anta att minst 20 procent av socknens innevånare fick sätta livet till under de två nödåren.

Den ende som har skildrat denna naturkatastrof är prästen i Fornåsa, Andreas Emundi Hornerus vilken var född i Horn 1607 och son till bonden Emund Nilsson därstädes. Hornerus hade också tjänstgjort som hovpredikant vid Stegeborg. Han skriver:

”År 1649 vid Olavi tid den 27 juli och segv (framåt) regnade av himelen och jordens källor uppvälande att vattenådror uppsprungo, där förr inga varit Hvaraf floden blev ej allenast så mäktig att kvarnarnas dammar, hus, gärdsgårdar etc omkull brötos, boskap och mycket folk på vägar, åkrar och ängar och ömkligen omkommo utan och själva vattnet så förgiftigt att träden däraf vissnade bort och aldrig sedan grönskade. Jorden blev så sjuk att hon på tre år liten eller kärnlös gröda och äring bära kunde. Mjölet räckte icke till de som åto blevo icke mätta av den tunna och vattenaktiga spis blev folket grådigt omätteligt svagt och sjukt av durchlopp etc att många dödde av en slem och skröppelig sjukdom, som kallades starksjukan vilken befrämjades av ovanlig matredning av bark, rötter, knopp, agnar etc. Den svaga säden var dock så dyr att en tunna kostade fem a sex riksdaler och däröver. Detta begyntes 1649 och varade till år 1653, då Gud välsignade vårt utmattade Östergötland med en så ömnig äring att en tunna säd såldes för 4 daler kopparmynt.”

Den 5 maj 1657             Andreas Emundi

                                      Pastor Fornåsa

 


Döda 1650

Januari

 

Döda 1651

Januari

13

Hanses barn i Dala

12

Per Bryggarens son i Flånstorp

 

Februari

15

Jöns i Börsebo

3

Per Bryggares son i Flånstorp

hans hustru

20

Ambjörns dotter i Hästamoo

Svän i Banketorp

24

Månses son i Labbnäs

 

Jönses barn i Banketorp

 

Mars

 

Olof Bengtsson i Tegneby

6

itt tiggarbarn

 

Sväns barn i Lilla Biörksätter

15

Brita Larsdotter i Tooketorp

19

Svän i Skog

17

Sväns barn i Biörksätter

 

Brita Jonsdotter fadern klockare i Vist

 

April

 

Per Bryggares barn i Flånstorp

3

Böries Sara i Jubäck

 

Lasses dotter i Toketorp

17

H. Brita Ravalds klockares skära

25

h Kerstin en ladugårdshustru på Säby

 

Maj

 

Olofs kocks barn

1

Jönses barn i Banketorp som blev mördad af en pojke i Hedingstorp i Grebo socken

 

Anders dalkarls barn i Barkesved

12

En pilt ifrån Prästegården Per Carlsson benämnd

29

Jöran i Bostorp en gammal man

26

Gärtrud Nilsdotter på Tegnebylöten som dödde av mässling

 

Februari

Lars Nilssons son i Skrinhult som dödde af mässling

2

Jörans barn i Åkroken

29

En ladugårdshustru på Tureforsa

 

Jönses barn i Börsebo

 

Juni

9

Holsten i Överby

9

Börie stenhuggares oäkta dotter i Bäck som dödde af mässling

 

och Holstens son i Överby

14

Lasses hustru i Kohagen

 

Hanses h i Risnäs Maria benämd

En tysk tiggargubbe

 

? barn i Risnäs

16

Anders Olofsson i Bostorp en säterbonde

 

Nils Svänssons barn i Risnäs

23

Anna Larsdotter i Gunnarsboo

 

Nilses barn i Björksätter

 

Juli

 

itt barn från en ?ska i Tegneby

2

Carin Carlsdotter i Fallemo som dödde af mässling

23

Hans i Risnäs

7

Brita Andersdotter Pastoris barn i Vist som dödde af mässling then 1 juli

 

Jon Mårtenssons hustru

10

Jönses dotter i Norrberga af mässling

 

Ambjörns hustru i Hästamo

12

Nils Hanssons dotter i Risnäs som dödde af mässling

 

Gamla Brita

20

Nils Rafaldssons Klockarens Ingrid

 

Jon Bengtsson i Skog

Mats dotter i Göktorp af mässling

 

Mars

21

Tore Persson i Risnäs

5

Nils Svänssons skära i Risnäs

24

Svän i Lilla Biörksätter af Starka sjukan

 

och hans barn

25

Håkan skomakares Svän i Lillsäter

 

Gamble h Elin i Lööt

 

Augusti

 

En dräng från Klint

1

Jörans barn i Åkroken af mässling

 

ett barn från Risnäs

 

Svän skräddares barn i Skog af mässling

 

Ett barn från Grimsmålen

21

Maria i Skälstorp

 

Ambjörn i Hästmo

 

September

16

Anders Matssons h i Norrberga

4

En främmande dalkarl från Barkesved Starka sjukan

 

Ingeborg i Skog

7

Lasses dotter i Gräshorfa

 

Nilses barn i Björksätter

8

En gammal sockenman Erik i Bäck

 

Anders Olosson

En sockenman Marcus i Skog

 

också barn i Seltorp

itt främmande barn fött i Motala socken Starka sjukan

 

Svens skära vid ?

11

Lasse Holstensson pastoris drängh Magsjukan

 

barn från Grimsmålen

 

Soldatens barn i Tegneby svalt ihiäl

 

Lars barn från Åndebäck

15

Jöns Börisson i Klingstorp

 

En piga från Farsbo

 

Anders dalakarls barn i Barkesved Starka sjukan

19

H Gertrud i Klint

 

En allmosekärings pojkar Starka sjukan

 

Jon i Björksätter

 

Anders Mattssons son i Norrberga Starka sjukan

 

Jönses barn i Grimsmålen

22

En främmande Smålandsdräng som har tient i Linköping Starka sjukan

 

Amfist i Brommetorp

25

En allmosekäring Starka sjukan

 

3 barn från Holing i Tacketorp

29

Lasses lilla dotter i Toketorp

 

Brita i Styfinge

Olof trädgårdsdräng son Tureforsa dödfött

 

Peter från Seltorp

och itt främmande barn från Motala socken som dog af Starka sjukan

 

April

 

Oktober

3

Elin Larsdotter i Hofetorp

13

Olufs hustru i Kärr af Starka sjukan

 

Halte Börje

Joans son i Stuartsätter Starka sjukan

 

Anders Mattsons son i Norrberga

20

Jons svärmoder i Stuartsätter Starka sjukan

 

och en tiggare

Olofs dotter i Kärr Starka sjukan

13

H Anna Erik Perssoms

27

Sven skräddare i Skog Starka sjukan

 

H Maria Jon Bengtssons i Skog

 

Alla helgona da

 

H Anna Per Larssons

 

En gammal hustru Nils Hemmingssons moder i Risnäs Starka sjukan

 

Jönses barn i Tacketorp

 

dott Kerstin Starka sjukan

 

Nilses hustru från Tiugemålen

 

och tu Sven skräddares barn Starka sjukan

 

och hans barn

 

Nov

 

Bengts barn i Pinnerum

3

Fiskar Jon på Tegnebylöten En gammal dragakarl

22

Hustru Sara Erik Fiskares

10

Sven skräddares son i Skog

 

Nils skomakare i Grimsmålen

16

En gammal almosekäring

 

och Sväns barn i Marcustorp

 

December

 

Maj

1

Mats kock

1

H Kerstin ifrån Seltorp

 

Erik fiskare

 

och en tiggarhustru främmande som blef dödh i Skälstorp Välb Fru Sophia lät bekosta hennes färd till grav

8

Peders Skyttens son Starka sjukan

 

tu barn från Lasse Amfistsson i Hofetorp

 

Peders son i Skälstorp Starka sjukan

4

Jon i Hållingstorp

 

En liten piga från Norrberga Starka sjukan

 

Helje i Boostorp

11

Tvänne barn från Ebbetorp Starka sjukan

 

ett barn ifrån Jubäck

20

H Kerstin soldatens hustru i Torpa Starka sjukan

 

en flicka i Skog

22

Arfids son i Markustorp

11

Jons son i Tegneby

 

En gammal sockenbonde Måns i Markustorp

 

Sune mölnares son

 

och hans hustru

22

Holstens dotter i Överby

 

och Karin på Högmo

25

Bengt Nilsson i Husaby

 

Jacob Pedersson miölnarens son på Tureforsa

 

Håkan i Klingstorp 

Karin Hans dotter i Risnäs 

Anders Skomakares barn 

Juni7

Brita på Berget10

H Kerstin Markus änka i Skog 

Markus Hindriksson i Hofetorp 

Svän på Säby22

Olofs hustru i Hästmo25

Pastoris dräng Lasse Andersson benämnd 

Juli5

Olofs lilla son i Carlsnäs10

Bengts barn här vid kyrkan12

Eskil Hansson i Risnäs20

David Nilsson i HjortkällaEn piga från Flånstorp som drunknade27

Sväns dotter under Berget 

Augusti3

Sväns son under Berget16

Regina Persdotter i Ringnäs27

En pilt från Gräshorfa 

December 

En gammal hustru från Sandstuva