Fornlämningar på Stavsäter

På denna natursköna höjdsträckning, vid stranden av farleden, återfinner man de enda fornlämningarna vid Stavsäter. Det var järnåldersfolket som begravde sina döda här. Platsen är annars ett mönster över hur ett gravfält från bronsåldern var beläget. om man följer riksgenomsnittet över var gravfälten blev uppförda under järnåldersperioden, så finner man att gravarna anlades på höglänt terräng ca. 250-300 meter från boplatsen. Det skulle i så fall innebära för Stavsäters del att någonstans i beteshagen ”Engelskan” skulle järnåldersfolkets boplats varit beläget.

Fornlämningsområde 1989

Här en av gravarna som är utformad som en rund stenpackning. Ca. 150 meter nordväst om denna grav finns en rektangulär grav, en gravtyp som är ganska signifik just för järnåldern.

Järnåldersgrav 1989