Vist_Sundhetsnämndens protokoll 1831-09-11

1(2)

Utskrift 2018-04-03 20:41
Landsarkivet, Vadstena
Vist: P 1, Sundhetsnämndens protokoll
Efter avskrift, gjord av Allan Andersson.

Utdrag ur Protocollet hållet 1831, 11 sept., vid extra sockenstämma med Vist socken.
§ 1.
Till följe af Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse af den 9 sistlidne juli, samt Landshöfdinge
Embetets derpå grundade kungörelse af den 13 och 24 sistlidne Augusti om hvad som bör
iakttagas ifall den dödande farsoten cholera innom Riket skulle yppas, sammanträdde enl.
förut skedd pålysning församlingens Ledamöter för att yttra sig och öfverenskomma om en
vidsträckt hälsovårds befrämjande innom församlingen och för att så vidt möjligt är, genom
att noggrant iakttagande af Kongl. Maj:ts i nåder gifna föreskrifter söka afhålla att denna
farsots härjningar ej blifva af den förfärande egenskap, om den olyckligt skulle intränga
innom vårt samhälle, som utmärkt dess framgång i andra länder. Då Kongl. Majt i nåder
behagat fästa sin uppmärksamhet på denna högst vigtiga angelägenhet till bevarande af sina
undersåtars hälsa och lif, så kunna icke vi annat än med underdånig tacksamhet igenkänna de
förnyade vedermälen af Dess hulda vidt omfattande omtanke för sina undersåtars och sitt
folks bästa. Vice Pastor tillkännagaf i enlighet med 5 § uti omnämnda Kongl. Majts Nådiga
Kungörelse att församlingen i dag skulle utvälja en så kallad Sundhets Nämnd, bestående af
flera, minst 5 för upplysning, nit och drift kända män. Efter någon öfverläggning valde
församlingen följande såsom Ledamöter i Sundhets Nämnden

Kammarherren Högv. Herr Gustav Bielke på Sturefors
Herr Capitän Bergström på Sturefors
Herr Hofrätts Commisarien Wissler
Herr Pastor och Comminister Törnqvist, såsom sjelfskrifven ledamot
Herr Inspector Sandström på Stafsätter
Herr Economiae Directeuren Pahlström på Cedersberg
Herr Bokhållaren Pettersson på Cedersberg
Herr Inspectoren Möller på Säby
Arrendatorn Anders Jönsson i Styfvinge
Rusthållaren Forssén i Skog
Rusthållaren Wirén i Markustorp
Bonden Daniel Persson i Torpa Norrgård

Om Sjukvårdsbetjäning och Likbärares antagande bör i förväg ordnas då sådan
personals anskaffande i sista stund kunna möta alltför stora svårigheter. Föreslogs och
avgjordes att för varje Sjukhus borde antagas en Sköterska, en Kokerska eller sammanlagt 16
kvinnspersoner inom Socken. Därtill bör väljas äldre kvinnor med god hälsa och krafter, helst
utan minderåriga barn, med god frejd och kända för trygghet, ordentlighet och ömsinthet mot
de sjuka. Denna befattning är ansvarsfull och kan bliva trägen därför böra de väl lönas, och

2(2)
Vist_Sundhetsnämndens protokoll 1831-09-11
Utskrift 2018-04-03 20:41

erbjudes därför 32 Sk. Banco om dagen och fri föda så länge de tjänstgöra. Dessutom böra de
om de väl sköta sitt kall för framtiden äga företrädesrätt till understöd av Församlingen om de
på ålderdomen skulle komma att lida någon brist.
Sexton Likbärare böra antagas för Socknen, helst 4 inom varje Rote om så ske kan, varav 4
eller 6 i sänder tillkallas vid Liks transporterande såväl från Sjukhus som andra ställen inom
Socknen där någon dött av Coleran, utan anseende på om de tillhöra Roten eller ej och höra
även till deras skyldighet att göra gravarna. De erbjudes 24 Sk. Banko vardera för varje Lik
de föra till jorden. Härtill bör antagas friska, starka karlar som är kända såsom nyktra och
säkra och som ej bo alltför långt från Sjukhusen. Till skyldigheten hör dessutom att turvis vid
Sjukhusen efter behov tjänstgöra med Vedhuggning, Vattenhämtning och övriga förefallande
göromål och erbjudes för varje dagsverke 24 Sk. Banko på egen kost.
Vid transport av Lik som dött av Coleran, från sådana ställen då vägens längd gör bärning
för svår, må Hästar och Åkdon användas och då den avlidne ej ägt sådana, bör jordägaren på
vars ägor den avlidne bott eller närmaste granne där sådana kunna fås, tillsläppa dessa och
anmärkes att ingen då äge rättighet följa Hästarna åt utan de antagne Likbärarna de enda som
få köra Liket till sitt vilorum, samt att Åkdon som utlämnas till detta behov bör vara väl
rengjorda från Boss, Hö eller Halm och således bara träet, till unvikande av smitta.
För att i någon mån binda de sålunda antagna vid sina åtagande, att de icke ångra sig eller
svika när stunden kommer, föreslås att de emottaga en icke för låg penningsumma,
exempelvis 32 Sk. Banco, i Städja.
Förbudet mot stora Likbegravningar eller Folksamlingar bör upplivas och ansågs
Prästerskapet och Klockaren ej böra nu möta vid Begravningsplatsen för att Jordfästning
förrätta.

Följande ställen äro efter vederbörlig besiktning såsom Sjukhus antagna nämligen:
Markustorp: Torpet Korsbäcken,
Torpa: Stora Fallmo,
Säby: Torpet Skyttorpet,
Skog: Torpet Grönlund,
Stafsätter: Torpet Svartsätter,
Norrberga: Tacketorp,
Sturefors: Hökhult,
Risnäs: Jonas Jonssons stuga i Överbyn.
Och är tjänliga Begravningsplatser i närheten av ovanstående ställen utsedde.
– – – –
Likkistor skola i förväg förfärdigas. De skola vara av enklare slag och finnas tillhands på
följande platser:
Vid Säby 4 st.
Sturefors 2 st.
Stafvsätter 2 st.
I mån av åtgång skola nya tillverkas så att antalet alltid är det här bestämda.