Svår flaskhals försvinner med ny Stureforsbro

Ur Östgöten 26/5 1961

 

Äntligen har en ny kanalbro börjat byggas vid Sturefors gård på vägen mellan Grebo kyrka och kyrkan i Vist. Det är inte i första hand någon större ökning av trafiken som framtvingar brobygget, omtalar ingenjör Gunnar Wallmark vid Vägförvaltningen, utan bygget ingår som ett led i Vatten­domstolens beslut att alla broar utmed Kinda kanal skall ersättas med fasta före 1967. Den nya bron som nu håller på att gjutas ligger ett par hundra meter väster om den gamla och ansluts till nya tillfartsvägar vilket innebär att man slipper den trånga passagen genom porthuset framför magasinsbyggnaden.

Från grebohållet räknat går vägen i sin nya sträckning rakt fram vid den nya bron och fortsätter sedan i en mjuk S båge över vattendraget upp mot den permanentade vägen på andra sidan. Med landfästen blir bron 31 m lång, bredden sju meter och brospannet 20 m. Vägens sammanlagda längd uppgår till en km.

Arbetena som sker under Vägförvalt­ningens ledning och utföres av AB Nils P. Lund i Malmö påbörjades strax efter jul och beräknas vara avslutade någon gång i november. Hela kostnaden inklusive marklösen och permanentning av vägbanan, som kommer att ske senare, uppgår till 800.000 kr.

Den nuvarande rörliga järnbron stod färdig vid kanalens invigning 1872. Dessförinnan fanns på samma ställe en enkel träbro över en liten ström med ett vattenfall vid vilket låg en enbladig såg driveri av ett vattenhjul, berättar förre inspektorn vid Sturefors gård, Halvar Jungenfelt. Antagligen var sågen i arbete endast på vårarna då vattenståndet var högt.

En väg över detta vattendrag har säkert funnits i århundraden men ursprungligen gick den från bron rakt upp mot Kvassebo   den högt och vackert belägna röda byggnad som nu innehåller bostäder för fideikommissets anställda. Där delade sig vägen, den ena gick mot Risnäs och den andra mot Grebo. Först någon gång på 1700 talet gav man vägen den sträckning österut utmed sjökanten som den alltjämt har.

Den rörliga bron vållade en hel del irritation på den tiden då Kinda kanal var en viktig trafikled, rätt vad det var skruvades den åt sidan och där stod man och väntade. Idag är det själva passagen över bron som mest bekymrar. Bron är smal och man måste forcera en ganska brant ansats på sydsidan för att komma upp på den. Vill man över med en skördetröska får man bekväma sig med att först baxa upp den på ett lastbilsflak.

Att porthuset åtskilliga gånger varit till bekymmer har tydligt markerats i taket på portvalvet. Emellertid finns också en väg som går till vänster om porthuset och den trafikant som är högre än 2,5 m. gör klokt i att vika av på den.

Säkert är att många kommer att glädja sig den dag trafiken leds västerut istället, inte minst de familjer med småbarn som bor i porthuset och byggnaderna intill.

Passagen genom porthuset på den nuvarande, vägen är trång för trafikanterna och riskabel för dem som bor intill. Djupa rispor i portvalvets tak vittnar om att många haft besvär att komma igenom.
Den nya bron vid Sturefors gård ligger ett par hundra meter väster om nuvarande kanalbron och gjuts i betong med fast brospann. Nya tillfartsvägar byggs också och den nya vägsträckninen genom ett fagert stycke natur blir en km. lång.