Tolmålen

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6455683 Y:1500640
Koordinater WGS84: 58°13’29″N , 15°48’58″E
Adress: Kringstorp Tolmålen 1

Karta Lantmäteriet

Arrendegården Tolmålen (en tid kallad Stora Tolmålen), var förr torp under Kringstorp, sedermera arrendegård direkt under Bjärka-Säby. Tol– kommer från sjönamnet Tolen, en sjö som ligger i närheten. Efterleden –målen står för ett ’avmätt jordstycke’ för nyodling, troligen som någon form av arrende med besittningsrätt till uppodlaren efter några år. Tolmålen är beläget söder om sjön Tolen c:a 7 km sydöst Bjärka-Säby utefter vägen Kringstorp – Skår. Stavningen varierar – Tolemålen, Tolsmålen och enligt Lantmäteriet Tolmålen.

På häradskartan från 1868-77 är Tolmålen markerat som två jordetorp.

Siste arrendatorn Sigfrid Nilsson f. 18801209 i Eketorp, Vist, d. 19610110 i Åtvid, sex dagar efter sin hustru Marina Vilhelmina, född Markman, f. 18850829 i Tolemålen, Vist, d. 19610104 i Åtvid.

Torpets areal:Före 1860 är inget bestämt känt om åkerarealen vid Tolmålen. Det sades blott att den var mycket ringa. Genom 1860 års karta får vi dock veta att just då var totala arealen åker m.m. följande:

 

tdl

kpl

Tomt

15.1

Åker

1

31.0

Åkerbackar

4

24.5

Hårdvallsäng

15

16,4

Impediment och stenar

24.0

S:a

23

15.8

Framdeles utökades dock arealen. 1878 nedlades torpet Lilla Tolmålen och dess jord tillfördes Stora Tolmålen. Likaså erhölls ungefär samtidigt jorden från det i närheten nedlagda torpet Löfhagen. Även genom sänkningar av sjön Lilla Mörken erhölls ytterligare areal varom sägs att ”Tolemålen vunnit 7 á 8 td1 sjöbotten vars starrfoder på fodersläpor, s.k. slipar, åtminstone tills vidare med spel släpas upp på stranden”. Det var alltså icke utan möda som den slåttern bärgades. Arealen år 1904:

 

har

ar

Åker och tomt

 

75

Äng

 

71

Avröjningsjord

2

0,5

Impediment

38,5

S:a

14

85

Dagsverksskyldigheter, arrenden och avgifter:
År 1732 skulle Tolmålen vid ”Sätesgården” utföra 1 dagsverke i veckan eller 52 under året. Åren 1843-62 var skyldigheten att årligen utföra 78 mansdagsverken, sannolikt hälften sommar- och hälften vinterdagsverken. Åren 1862-65 var skyldigheten 65 mansdagsverken årligen. Åren 1865-66 26 vinter- och 43 mansdagsverken jämte 56 hjondagsverken. Åren 1867-68 var fordran 35 vinterdagsverken á 50 öre och 53 sommardito á 75 öre samt därjämte 56 hjälpdagsverken á 25 öre. Dessutom tillkom under dessa två år följande skyldigheter att uppfylla: gräva 50 fmr diken värderat till 1 Rdr,
hägna 50 fmr gärdesgård = 1 Rdr,
bryta 100 st ”löf” = 0,5 Rdr,
hugga 2 fmr ved = 12 Rdr,
2 sågstockar = 2 Rdr,
bryta 5 mkr lin = 0,50 Rdr,
spinna 1½ skålpund (?) tågor = 0,75 Rdr Summa 121,45 Rdr. År 1918 utgör arrendet 5.300 kg mjölk.

Djurbesättningen var:
1917 (juli): 6 hästar (nämligen: en gammal, en 8-åring, en 3-åring, två st 1-åriga och en ”diunge”.) , 1 tjur, 8 kor, 3 kvigor, 3 kalvar, 1 sugga, 2 ungsvin, 6 smågrisar, 9 höns och 2 tuppar. Inga får höllos 1917 ehuru det annars varit vanligt att hålla 7 á 8 får. 1945: 2 hästar, 7 kor, 4 ungdjur och 2 svin. Förmodligen fanns även en del höns.

Byggnader:
Bostadshuset som finns idag (1986) uppfördes 1872. Ladugården av trä med cementinredning uppfördes 1916, men är sedan flera år raserad. Ytterligare fanns bl.a. en byggnad innehållande visthusbod och drängkammare, som emellertid på 1920-talet flyttades till Bjärka-Säby fornhem. Istället härför uppfördes på platsen en ny byggnad för samma ändamål. Flera fornfynd har hittats vid Tolmålen, såsom 1 stenyxa, 2 spjutspetsar av flinta, 1 flintborr, flera åskviggar.

Denna sida bygger delvis på resultat av en studiecirkel om Fornhemmets byggnader våren 2015 och delvis på äldre material.

Boendelängd

Boendelängd av Lennart Karlsson 2015

Tolemålen 1780-1794.

Torparen Lars Månsson f.1731 i Björsäter.

Hustrun Kjerstin Larsdotter f. 1739 i Åtvid.

Gift 1762.

Barn.

Salomon f.15-09-1765 i Carlstorp Hägerstad.

Brita f.19-12-1772 i Målen Hägerstad..

Lena f.27-08-1785 i Tolemålen Vist..

De kom till Tolemålen 1780 från Hägerstad.

Tolemålen 1795-1800.

Torparen Salomon Larsson f.15-09-1765 i Carlstorp Hägerstad.

Hustrun Catharina Persdotter f. 1770 i Vist.

Gifta 1792.

Barn.

Lars f.1793 i Tolemålen.

Maja Stina f.1796 i Tolemålen.

Inhyses  Lars Persson och Kjerstin Larsdotter.(sjukliga)

Tolemålen 1800-1809.

Torparen Petter Olsson f.1763 i Åtvid.

Hustrun Maja Lena Jonsdotter f.1766 i Åtvid.

Gifta 1789.

Barn.

Olof f.24-03-1790 i Vist

Anna Stina f.1792 i Vist.

Jonas f.1794 i Vist.

Salomon f.1799,död 1801.

Anders Petter f.1802 i Vist

Salomon f.1804 i Vist.

Tolemålen 1807.

Torparen  Peter Eriksson f.25-04-1778 i Åtvid.Död 16-04-1844 i Tolemålen.Kom till Tolemålen 1807 från Vårdnäs.

Hustrun Lena Larsdotter f.27-08-1785 i  TolemålenVist.

Gifta 1807.

Barn .

Maja Stina f.06-05-1807 i Tolemålen.

Lena Cajsa f.30-05-1809 i Tolemålen.

Brita Lisa f.01-06-1817 i Tolemålen.

Anna Lotta f. 1819 i Tolemålen.

Erik Johan f.06-03-1827 i Tolemålen.

Johanna f.06-05-1829 i Tolemålen.

Bouppteckning den 20 april 1844 efter torparen Peter Eriksson i Tholmålen Vist socken som avled den 16 dennes och har jämte änkan  Lena Larsdotter efterlämnat 6 barn,nämligen sonen Erik Johan på 18de året,döttrarna Maja Stina gift med torparen Carl Peter Samuelsson i Hybbeln på Ingelstorps ägor Åtvid socken-Lena Cajsa gift med hemmansbrukaren Samuel Andersson i Skälstorp vist socken –Brita Lisa gift med murargesällen Anders Staf i Västervik-Anna Lotta på 26te året och Johanna på 16de året gammal,vilkas omyndigas rätt härvid bevakades av hemmansbrukaren Magnus Nilsson i Vessentorp och som åtog sig att bli deras förmyndare.

Kreatur,2 kor,1 kalv och 1 sugga.Skulder bla.Husrötemedel för Tholmålen enligt syn31,32,6.Behållning 159,12,10.

Torparen,Erik Johan Persson 06-03-1827 i Tolemålen.

Hustrun Anna Catharina Larsdotter f.25-12-1828 i Vårdnäs.

Gifta 26-10-1851.

Barn.

Helena Sofia f.11-12-1852 i Tolemålen.

Johanna Charlotta f.29-05-1854 i Tolemålen.

Jonas Petter f.11-11-1855 i Tolemålen.

Emma Christina f. 30-10-1857 i Tolemålen.

Carl Gustaf f. 12-02-1861 i Tolemålen.

Salomon August f.20-10-1862 i Tolemålen.

Lars Adolf f.13-12-1864 i Tolemålen.

Anna Mathilda f.16-09-1866 i Tolemålen.

Familjen flyttar 1878 till St.Långnäs.

 

Tolemålen

Torparen Sven Markman f.18-02-1759 i KringstorpFar Petter,mor Maja Svensdotter.

Hustrun Kerstin(Stina) Jonsdotterf.02-07-1764 i Kringstorp.Far torparen Jonas Johansson,mor Brita Jonsdotter.

Den 21-11-1782 vigdes ryttaren Sven Markman vid Markustorp med Kerstin Jonsdotter i Ringstorp.

 

Barn.

Petter f.11-10-1783 i Brinken.

Jonas f.24-11-1785 i Brinken.död 03-04-1788.

Anders f.19-10-1787 i Brinken.

Jonas f.04-12-1790 i Brinken.

Sven f.03-07-1792 i Brinken.död 09-05-1794.

Lena Cajsa f.25-12-1794 i Brinken

Sven f.24-05-1797 i Brinken.

Maria Christina f.26-05-1799 i Brinken.Död 20-03-1801.

Salomo f.01-04-1802 i Brinken.död 31-08-1803.

Maja Stina f.12-08-1805 i Brinken .

Familjen kom till Tolemålen 1811 från Brinken.

Den 26 jan 1835 avled Sven Markman,f.d.korpral vid Östg.Kungl.Livgrenadierregemente.Född i Kringstorp den 18 febr.1759.Föräldrar,bonden Peter Jönsson och hustrun Maria Svensdotter.1780,kusk hos änkefru Presidentskan Friherrinnan Cederhjelm på Säby.1782,soldat för Markustorp Rusthåll,gift samma år med Stina Jonsdotter.Bevistade finska kriget och erhöll i 1788 års sjöslag vid Svenssund,tapperhetstecknet,ett siverankare att bäras på bröstet.Deltog i flera bataljer på slagfältet och hedrad med tapperhetsmedalj och korpralsvärdihet.Varit blesserad och i kriget förlorat ena ögat.Begärde och fick avsked 1811.Blev torpare i Thomålen,men lämnat torpet åt ena sonen 1822.Haft i sitt äktenskap 10 barn,7 söner och 3 döttrar,varav endast 2 söner och 1 dotter leva.Begrovs 1 febr.1835,75 år 11 mån. och 8 dagar gammal.

Den 11 april 1843 avled Stina Jonsdotter.Född i Ringstorp den 2 juli 1764 i Ringstorp.Föräldr.torparen Jonas Johansson och hustrun Brita Jonsdotter.Gift 1782 med d.v.grenadieren för Markustorp,senare korpralen Sven Markman.Efter mannens avsked flyttade de till Tholemålen 1811.10 barn,7 söner,3 döttrar,varav 2 söner efterlever.Stenblind,blev 78 år,9 mån. och 9 dagar gammal.

Torparen Sven Svensson Markman f.24-05-1797 i Brinken Markustorp.Död 10-04-19-1863.Far livgrenadieren Sven Markman f.18-02-1759 i Kringstorp,mor Kjerstin Jonsdotter f.02-07-1764 i Ringstorp.

Hustrun Beata Charlotta Olofsdotter f.04-04-1801 i Redinge Grebo.Far rusthållaren Olof Andersson f.1756,mor Catharina Andersdotter f.1755.

Gifta 1823.Han kom till Tolemålen 1820 från Vårdnäs,hon 1823 från Grebo.

Barn.

Lena Sofia f.13-04-1825 i Tolemålen.

Johan Fredrik f.01-01-1827 i Tolemålen.

Stina Cajsa f.28-05-1829 i Tolemålen.

Johanna f.27-09-1831 i Tolemålen.

Anders Peter f.30-04-1834 i Tolemålen.

Carl Gustaf f.23-10-1837 i Tolemålen.

Bouppteckning efter torparen Sven Markman i Tholmålen,Kringstorps ägor,Vists socken,som med döden avled den 10 sistlidna april och såsom arvtagare jämte sin efterlevande änkehustru Beata Charlotta Olofsdotter efterlämnat dessa barn,nämligen sonen Carl Gustaf på stället, samt döttrarna,Lena Sofia gift med torparen Carl Gustaf Magnusson i Åkroken,Vist socken,Christina Catharina gift med torparen Johan Petersson i Billingstorpet Svinstads socken,samt Johanna född den 27 sept.1831,den senare omyndig,vars rätt bevakades av snickaren Carl Magnus Palmqvist i Lövhagen,Vist socken.

Kreatur, 1 Häst,4 kor,2 kvigor,1stut,2 kalvar,2 får med 3 lamm och 1 sugga.Skulder bla.husesyn i torpet Tolemålen,enligt hållen husesyn,56,30.Behållning,1037,70

Tolemålen 1865.

Torparen Carl Gustaf Markman f.23-10-1837 i Tolemålen.Död 12-02-1900.

Hustrun Sara Charlotta Salomonsdotter f.17-11-1846 i Värna Tjärstad.Död 04-08-1922.Far bonden och kyrkvärden Salomon Jaensson f.18-09-1808,mor Maja Jaensdotter f.27-02-1811.

Gifta 05-10-1865,kom till Tolemålen från Banketorp 1865.

Barn.

Anna Sofia f.07-07-1866 i Tolemålen,död 13-11-1893.

Johanna Charlotta f.17-02-1871 i Tolemålen.Gift 01-07-1905.

Emilia Lovisa f.13-02-1873 i Tolemålen.(omyndigförklarad26-10-1925 enligt uppgift från häradsrätten 04-11-1925.Intagen å Vadstena Hospital 05-03-1925.)

Augusta Helena f.10-11-1875 i Tolemålen,död 02-05-1897.

Carl Johan f.03-09-1877 i Tolemålen.

Salomon f.12-12-1879 i Tolemålen.

August Herman f.09-12-1882 i Tolemålen.( omyndigförklarad 04-05-1908 enligt uppgift från Häradsrätten i Lkpg.10-02-1925.Intagen å’ Vadstena hospital31-12-1907.)

Maria Vilhelmina f.29-08-1885 i Tolemålen.

Gerda Christina f.08-01-1888 i Tolemålen,död 16-11-1901.

Bouppteckning den 10-04-1900 efter avlidne torparen Carl Gustaf Markman i Tolemålen på Kringstorps ägor som avled den 19 febr.1900 och efterlämnade följande sterbhusdelägare,hustrun Sara Charlotta Markman samt 7 st.barn,dottern Emilia Lovisa,Johanna Charlotta,sonen Carl Johan,dessa hemma på stället och myndiga,samt omyndiga Salomon f.12-12-1879,August Herman f.09-12-1882,dottern Maria Vilhelmina f.20-08-1885,Gerda Kristina f.03-01-1888.De omyndigas rätt bevakades av deras förmyndare, torparen Per Gustaf Israelsson i Thorstorp Vist socken

Kreatur=1 gammalt sto 50kr,2 ungston 600kr,1 par oxar 350kr,1 par stutar 200kr. 8 st.kor a’ 75kr,600kr,2 ungnöt 100kr,1 gris 50kr,8 får med lamm 70kr.

Boets behållning= 5937kr.

 

Tolemålen 1900-1919.

Torparen Salomon Markman f.12-12-1879 iTolemålen,död 29-10-1919.

Tolemålen 1920-1939.

Torparen  Nils Göran Sigfrid Nilsson f.09-12-1880 i Eketorp,Kringstorp Vist.Far torparen Nils Gustaf Nilsson F.20-10-1844 I Vist,mor Emma Sofia Niklasdotter f.20-04-1850.

Hustrun Maria Vilhelmina Markman f.29-08-1885 i Tolemålen.

Gifta 20-05-1916.

Barn.

Nils Erik f.24-02-1918 i Kettilstad.

Elsa Maria f.07-08-1920 i Tolemålen.

 

Boende vid Tolemålen enligt äldre forskning:

1627 – 1628
I mantalslängd för dessa år återfinnes en Werle vid Tolemålen. Trots att han nämnes under rubriken ”utfattige och siuka”, saknade han ändå inte helt egendom eftersom han anges vara ägare till 1 fåle, 3 kor och 1 kviga.

1638
1638 finns en Pehr vid Tolemålen.

1640 – 1708 ?
Tolemålen var troligen öde under åren 1640 – 95. Kanske var torpet raserat, eftersom det under dessa år ej omnämnes i mantalslängder eller i Vist kyrkoböcker?

<p1709 ? – 1723
År 1700 inkom en Nils Ericsson från Vårdnäs s:n till Vist och Kringstorps ägor. Han fanns vid Tolemålen 1709, där han dog 1723 i en ålder av 70 år. </p

1724 – 1729
Truls Jonsson gift med Elisabet Johansdotter. Truls hade innan han kom till Tolemålen, varit bosatt vid Mumsmålen.
I sockenstämmoprotokoll 1725 för Vist läses följande: ”På förfrågan om ens och annans förhållande i församlingen angavs Truls i Tolemålen och hans hustru jämte Olof i Korsbäcken med sin hustru att de ganska sällan Guds Hus besöka och måste i sockenstuggan allvarligen tillhållas om större nit uti gudstjänst.”
Truls dog vid Tolemålen 1729, 52 år gammal.

<p1731 – 1732 </p

Abraham Nilsson gift med Annika Trulsdotter. Annika var dotter till föregående brukaren Truls Jonsson.

1733 – ?
Måns Andersson gift med Helena Eriksdotter. Måns hade tidigare varit bonde i Kringstorp.
Han dog 1776 i Tolemålen, 84 år gammal. Helena dog 1768 i Tolemålen. 73 år.

1740
Omnämnes en Nils med Hustru.

1745 – 1747
Torpet är öde (kanske längre än till 1747).

1751 – 1760
Jöns Gustafsson, född 1716. Gift 1751 med Stina Månsdotter. Stina var dotter till tidigare brukaren Måns Andersson och dennes hustru Helena Eriksdotter.

1761 – 1779
Lars Jönsson, född 1730 i Kringstorp. Gift 1763 med Märta Månsdotter vars föräldrar voro tidigare brukaren Måns Andersson och dennes hustru Helena Eriksdotter. Lars är död i Tolemålen 1779.

1780 – 1792
Lars Persson, född 1758 i Björsätter s:n. Gift med Kristina Larsdotter, född 1759 i Åtvid s:n. Lars dog 1804 i lungsot. Han bodde då som ”inhyses” i Tolemålen.

1792 – 1800
Salomon Larsson, född 1765 i Hägerstad s:n. Han var son till föregående brukaren Lars Persson. Salomon var gift med Catharina Persdotter, född i Vist och dotter till Petter Jönsson i Kringstorp. Familjen avflyttade till Kringstorp där Salomon blev bonde.

1800 – 1811
Petter Olofsson, född 1763 i Åtvid s:n. Gift med Maja Lena Jonsdotter, född 1766 i Askeby s:n. Petter var tidigare bonde i Kringstorp. Familjen flyttade till Skälstorp.

1811 – 1822

Torparen

Sven Markman

* 1759 + 1835

Hustrun

Stina Jonsdotter

* 1764 + 1843

Sonen

Petrus

* 1783

    ”

Jonas

* 1785

    ”

Anders

* 1787

    ”

Jonas

<p12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt”>* 1790 </p12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt”>

    ”

Sven

* 1792

    ”

Sven

<p”>* 1797 </p”>

Dottern

Maria Christina

* 1799

Sonen

Salomon

* 1802

Dottern

Maria Christina

* 1805

Utöver ovan uppräknade barn skulle de haft ytterligare en son som dock ej kan återfinnas i Vist födelsebok. Samtliga deras barn voro födda i soldattorpet Brinken under Markustorp.

Ur Vist kyrkobok 1831, hämtas följande om Sven Markman:

 ”Död 26 jan. 1835, begr. 1 febr.
Före detta Corporal vid Östg. Livgrenadjär regemente.
Född i Kringstorp 1759 18/2.
Föräldrar Bonden ibid Petter Jönsson och hustru Maria Jonsdotter.
1780 kusk hos presidentskan friherrinnan Cederhjelm på Säby. 1782 soldat för Markustorp Rusthåll. Gift samma år med Stina Jonsdotter. Bevistade finska kriget och erhöll i 1788 års sjöslag vid Svensksund tapperhetstecknet ett silverankare att bäras på bröstet. Deltagit i flera bataljer på slagfältet, och hedrad med tapperhetsmedaljer och corporalsvärdighet. Varit blesserad och i kriget förlorat ena ögat. Begärde och fick avsked med årlig pension 1811. Blev torpare i Tomålen men lemnade torpet åt ena sonen 1822. Haft i sitt äktenskap 10 barn, 7 söner och 3 döttrar, varaf endast 2 söner och 1 dotter leva.
Ålder 78 år 11 mån. 8 dagar, gift.”

Hustrun Stina Jonsdotter var född i Ringetorp, Vist s:n. Hon dog 1843. Stina var under ett 10-tal år mot slutet av sin levnad blind. Båda makarna bodde kvar i Tolemålen till sin död.

1822 – 1863

Torparen

Sven Svensson Markman

* 1797 + 1863

Hustrun

Beata Charlotta Olofsdotter

* 1801 + 1892

Dottern

Lena Sofia

* 1825

Sonen

Johan Fredrik

* 1827

Dottern

Stina Caisa

* 1829

    ”

Johanna

* 1831

Sonen

Anders Petter

* 1834

    ”

Karl Gustaf

* 1837

Sven Svensson Markman var son till föregående brukaren Sven Markman och dennes hustru Stina Jonsdotter. Han var född i soldattorpet Brinken under Markustorp, Vist s:n. Hans hustru Beata var född i Grebo s:n.

I Bjärka-Säby gårdsarkiv berättas att Sven Svensson Markman hade ett uttryck: ”Ja vill ingen hjälp göre och ja vill ingen hjälp ha”. Han förolyckades när han arbetade ensam i skogen och ett träd han fällde föll över honom. Hans rop på hjälp uppmärksammades ej. Hans son återfann honom död. Enligt kyrkoboken dog han i april månad 1863.

Hustrun Beata Charlotta bodde kvar i Tolemåen ”till hus” och dog först 1892 i den höga åldern av 91 år.

1863 – 1900

Torparen

Karl Gustaf Markman

* 1837 + 1900

Hustrun

Sara Charlotta Salomonsdotter

* 1846

Dottern

Anna Sofia

* 1866 + 1893

    ”

Maria Charlotta

* 1868

    ”

Johanna Charlotta

* 1871

    ”

Emilia Lovisa

* 1873

    ”

Augusta Helena

* 1875 + 1897

Sonen

Karl Johan

* 1877 + 1900

    ”

Salomon

* 1879

    ”

August Herman

* 1882 + 1974

Dottern

Maria Vilhelmina

* 1885

    ”

Gerda Kristina

* 1888 + 1901

Karl Gustaf var son till föregående brukaren Sven Svensson Markman och dennes hustru Beata Charlotta Olofsdotter. Hustrun Sara Charlotta Salomonsdotter var född i Tjärstad s:n. Karl Gustaf och hans familj blev hårt drabbad av olycka och sjukdomar. Dottern Anna Sofia dog 1893 i lungsot, 27 år gammal. Augusta Helena dog 1897 i lungsot, 22 år. Gerda Kristina 1901, likaså i lungsot, 13 år gammal. Karl Gustaf själv dog 1900, också i lungsot, 63 år gammal. Samma år blev sonen Karl Johan vådaskjuten till döds, 23 år. 1907 blev sonen Karl Herman intagen på hospitalet i Vadstena. Han var då 25 år gammal och levde där i 67 år till sin död 1974.

Om denna familj yttrade Dir. Ivar Insulander vid Bjärka-Säby, att de var ”alldeles ovanligt snällt och arbetsamt folk”.

1900 – 1911

Efter Karl Gustafs död och fram till 1911 brukade hans hustru Sara Charlotta torpet tillsammans med då hemmavarande barn.

1911 – 1919

Arrendatorn Salomon Markman född 1879

Salomon var son till tidigare brukaren Karl Gustaf Markman och dennes hustru Sara Charlotta Salomonsdotter. Salomon dog ogift 1919, även han i lungsot.

1920 – 1961

Arrendatorn

Sigfrid Nilsson

* 1880 + 1961

Hustrun

Maria född Markman

* 1885 + 1961

Sonen

Erik

* 1918

Dottern

Elsa

* 1920

Sigfrid och Maria gifte sig 1916. Sigfrid var född i Eketorp, Vist s:n, och son till Nils Gustaf Nilsson och dennes hustru Emma Sophia Niklasdotter. Maria var född i Tolemålen och dotter till näst föregående brukaren Karl Gustaf Markman. Sigfrid hade, innan han blev gift, emigrerat till Amerika och vistats där i 15 år som farmare. Därefter, innan han övertog arrendet av Tolemålen, brukade han Tranebo i Kättilstad s:n. Han var en av de första i socknen som skaffade bil. Han var en driftig lantbrukare, som bl. a. for till torget i Linköping med produkter. Han var en gladlynt person.

1947 slutade Sigfrid och Maria med lantbruket men bodde kvar i Tolemålen till strax före sin död. Båda dog i januari 1961 och begravdes på samma dag på Vist kyrkogård.

Därmed ändades en 150-årig obruten brukareföljd vid Tolemålen av släkten Markman. Tolemålen blev härefter uthyrt till sommarbostad för Linköpingsbor. På åkerjorden planterades skog