Kommunal- och kyrkofullmäktige höllo på fredagen sina ordinarie sammanträden


    
Ur ÖC 1935-12-24.(2008-09-28 /HH)
Vist.
Kommunal- och kyrkofullmäktige höllo på fredagen sina ordinarie sammanträden, varvid val av funktionärer i styrelser och nämnder voro de huvudsakliga ärendena. Alla val skedde med acklamasion, och då god enighet rådde,var det hela undanstökat på någon timma.

Kyrkofullmäktige, vilka först sammanträdde, valde kyrkoråd för tiden 1936-1939. Rådet fick följande sammansättning (suppleanterna inom parentes) : nämndeman Axel Jonsson, Skog (lantbrukare Gustaf Andersson, Skog), inspektor Halvar Johansson, Sturefore (sågare Karl Fridh, Sturefors), befallningsman C. Kullin, Bjärka-Säby (trädgårdsmästare K. G. Lindström, Bjärka-Säby), lantbrukare O. Wirén, Dalshult (lantbrukare K. Nilsson, Kringstorp), befallningsman A. Johansson, Stavsäter (spannmålshandlande P. Rustner), banvakt Hj. Carlsson, Risnäs (förkörare Axel Johansson, Sturefors (arrendator Ivar Lindh, Gattorp, nyvald), E. Wistrand, Lindalen). Till skogligt biträde för de ecklesiastika skogarna för år 1936 omvaldes skogvaktare O. Karlsson, Bjärka-Säby. Revisorer blevo som förut kassör Edv. Tryssén, Bjärka-Säby, och stationsinsp. Sven Karlberg, Bjärka-Säby (direktör K. Vieweg, Bjärka-Säby). Till ordf. i fullmäktige för 1936 omvaldes kyrkoherde O. Aspan, v. ordf. direktör Vieweg.

Härefter hölls kommunalstämma. Till ordf. i stämman för tiden 1936-1939 omvaldes greve Th. G. Bielke, v. ordf. blev nämndeman Alb. Ekdahl, likaledes omvald. Ombud vid vägstämmorna (efter gamla lagen) för år 1936 blev greve Bielke (nämndeman Axel Jonsson).

Kommunalfullmäktige sammanträdde därefter under greve Bielkes ordförandeskap. Ledamöter och suppleanter i kommunalnämnden för tiden 1936 -1939 omvaldes över hela linjen. De äro : greve Bielke (inspektor H. Johansson), lantbrukare J. E. Samuelsson, Norrberga (kyrkoherde Aspan), befallningsman C. Kullin (skogvaktare O. Karlsson), Alb. Ekdahl (P. Rustner), befallningsman A. Johansson (torpare K. Larsson, Damin), byggmästare C. G. Wistrand (O. Wirén) snickare K. F. Andersson (Hj. Carlsson) motorskötare V. Samuelsson, Bäckfall (daglönare O. Andersson, Bäckstugan), stationskarl K. Santhesson, Sturefors (banvakt E. Olsson, Sturefors), tegelslagare Nils Andersson, Säby bro (rättare A. Jakobsson, Skog). Ordförande i kommunalnämnden blev som förut greve Bielke och v. ordf. Alb. Ekdahl. Folkskolestyrelsen för tiden 1936-1939 fick följande sammansättning: O. Aspan (kantor H. Johansson), Axel Jonsson, Skog (J. E. Samuelsson), inspektor H. Johansson (befallningsman E. Waldor, Sturefors), O. Wirén (Alb. Ekdahl), befallningsman A. Johansson (K. Larsson, Damin), Per Rustner (arrendator A. Stedt), sågverksarbetare Linné Pettersson (snickare K. F. Andersson), maskinist O. Wass (E. Wistrand), Karl Johansson, Bäckstugan (K. Fridh), och ladugårdsförman Erik Andersson, Bjärka-Säby, nyvald (Konrad Lilja, Bjärka-Säby).

I tur att avgå ur pensionsnämnden Axel Jonsson, Skog (Alb. Ekdahl ), Gustaf Andersson, Skog (K. F. Andersson), och befallningsman A. Johansson (G. Lindström). Samtliga omvaldes. Den nuvarande taxeringsnämnden omvaldes och består av följande: Axel Jonsson, Skog, Alb. Ekdahl, Hj. Carlsson, Risnäs, C. G. Wistrand, O. Wirén, Edw. Tryssén och inspektor H. Johansson. Att granska skogsaccistaxeringarna omvaldes Alb, Ekdahl. I tur att avgå ur barnavårdsnämnden var fru Annie Pettersson, Ekliden. Hon omvaldes, likaså hennes ersättare församlingssyster Edit Andersson. Brandfogde för tiden 1936-1939 blev som förut inspektor H, Johansson, v. brandfogde, bef.-man C. Kullin. Kommunen skall som tidigare representeras i polisförbundets direktion av greve Bielke (inspektor H. Johansson) och Alb. Ekdahl (Axel Jonsson, Skog). Ombud vid tingshus-byggnadsskyldiga blev nämndeman Axel Jonsson med nämndeman Alb. Ekdahl som ersättare. Ombud vid Ö C. J:s stämmor blev som förut greve Bielke (Axel Jonsson). Revisorer för den borgerliga kommunen blevo som tidigare Edv. Tryssén och Sven Karlberg. Revisor i polisförbundet: Sven Karlberg. Revisor i brandkårsföreningen: Per Rustner. Som ordförande i fullmäktige för år 1936 omvaldes enhälligt greve Bielke.

Gudstjänsterna under julhelgen. Högmässan i Vists kyrka börjar juldagen kl. 6 f. m. Predikan hålles av kyrkoherde O. Aspan och kyrkokören kommer att medverka. I Bjärka-Säby slottskapell börjar högmässan kl. 6,15 f. m. Den förrättas av lektor Nils Jacobsson, Linköping. Bjärka-Säby- kören kommer här att bidraga med sång. I Vists missionshus talar på annandagen predikant J. Wenneberg.