Åtvidaberg - Bjärka-Säby Järnväg​

Citerat ur boken
ÖSTRA CENTRALBANAN
med tillstånd av författarna Niklas Adell och P O Brännlund

Artikeln omfattar de delar som faller inom Vist sockens gränser.

BYGGET (sid 105)
Järnvägsbygget påbörjades den 1 mars 1904 och stod under kontroll av ÖCJ. Kontrakt med entrepenören Axel Rönström undertecknades den 30 april 1904 och sträckan renstakades av löjtnant Carl A Lagergren. Rallarna stötte inte på några större besvärligheter utom vid den stora skärningen vid Åtvidaberg. Arbetet med den var så omfattande att färdigställandet försenades. Banan skulle ha varit klar i september 1905, nu blev man klar den 12 januari 1906. Byggnadskostnaden var 500.000 kronor. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen besiktade banan den 14 augusti 1906.

Grus till bygget togs vid Närstad grusgrop vid Mormorsgruvan samt från den mindre grusgropen vid Markustorp.

STATIONER INOM VIST SOCKEN ( Från sid 215-216 )

MARKUSTORP
Avstånd till Bjärka-Säby 4,2 km
Avstånd till Åtvidaberg 14,4 km
Höjd över havet 118 m.

Föreståndare
1907-1911 Banvakt Oskar Sjöberg
1911-1938 Platsvakt Augusta Sjöberg
1938-1953 Platsvakt Agda Borg.

Det första året. Då ÅBJ öppnades den 21 januari 1906 fanns här endast banvaktstugan med nr 31. Den ligger på vänster sida.

Hållplatsstugan
Banvaktstugan tillbyggdes med vinkeldel på södra långsidan först år 1910. SJ renoverade stugan 1942 och elektricitet installerades 1947. Stugan såldes 1961. Den bevarades både interiört och exteriört. Expeditionsrum och väntsal fanns kvar ännu 1992. Då bytte stugan ägare och järnvägsinredningen togs bort.

Bangården
Stickspåret på höger sida ändrades till rundspår 1920. Det revs 1962.

Trafiken
Hållplatsen öppnades den 15 januari 1907. År 1918 hade platsvakten Augusta Sjöberg en månadslön på 12 kronor. Hållplatsen var 1926 underställd stationen i Bjärka-Säby. Den avbemannades den 1 april 1953, godstrafiken upphörde den 27 maj 1962 och persontrafiken den 28 maj 1967.

Markustorps grusgrop
Markustorps grusgrop låg på vänster sida. Spåret dit var 95 meter långt med växeln vid hållplatsstugan. Spåret revs 1934.

Posten.
Under den tid hållplatsen var bemannad fick ortsborna sin post i en lösväska från Bjärka-Säby.

BANKETORP
Avstånd till Bjärka-Säby 6.3 km
Avstånd till Åtvidaberg 12.3 km
Höjd över havet 123 m.

Föreståndare
1905-1906 Banmästare Gustav Bordin
1906-1911 Banvakt Knut Lind
1911-1917 Platsvakt Anna Lind
1917-1917 Platsvakt Anna Andersson
1917-1918 Platsvakt Hulda Pettersson
1919-1933 Platsvakt Naemi Lind
1933-1938 Platsvakt Viktoria Johansson
1945-1951 Platsvakt Julia Erlandsson.

Namnfrågan
Under byggnadstiden föreslogs hållplatsen få namnet Tolestorp. Namnförslag som Tolestorp, Tolsjön och Tolen kom återigen upp 1927 på grund av förväxlingsrisken med Bankeberg. Någon namnändring genomfördes aldrig. SJ ändrade istället namnet Bankeberg till Vikingstad.

Hållplatsstugan
Hållplatsstugan låg på vänster sida. Elektricitet installerades 1947. Stugan revs 1977.

Trafiken
Hållplatsen bemannades redan från år 1905. Den var då förmodligen underställd Bjärka-Säby station. Från trafikstarten till och med den 31 mars 1926 var hållplatsen underställd stationen i Mormorsgruvan, därefter återigen stationen i Bjärka-Säby.
Platsvakten Hulda Pettersson hade 1918 en månadslön på 27 kronor.
Hållplatsen avbemannades den 1 januari 1952. Godstrafiken lades ned den 27 maj 1962 och persontrafiken den 28 maj 1967.

Posten
Poststationen öppnades den 21 januari 1906 och var förenad med järnvägen. Underlaget var litet. Redan 1912 väcktes frågan om indragning. I en skrivelse till postinspektören Adolf Malmgren i Linköping daterad den 19 mars 1912 skrev föreståndaren Knut Lind att: ” det visserligen var ringa post vid stationen men att en indragning skulle bli ganska svår och kännbar för de personer som hade sin post vid Banketorps poststation”. Först den 1 juli 1939 drogs poststationen in. Ersättningen för arbetet med posten var år 1915 180 kronor per år och 1936 435 kronor. Uppbörden av försålda francotecken uppgick 1915 till 107 kronor och 1935 till 237 kronor.

I boken finns även gamla bilder från byggandet och hållplatserna.

Överfört till datorhantering i oktober 2000.
Helge Fransson.