Sturefors samhälle - kort historik

I Vist finns två mycket gamla gårdsnamn med namn som antyder att det rör sig om gamla kungsgårdar. Den ena, Tegneby, låg vid Stångån ungefär mitt emellan kyrkan och Sturefors slott, den andra, Husaby, låg där  nuvarande ungdomsgården nu ligger. Eftersom Vist socken en gång i världen hette Husby är det rimligen Husaby som gav upphov till den kyrkby som nu är Sturefors samhälle. Nedan följer en kort historik, skriven av Nils Sjöberth.

Det här med fogdens närvaro på 1000-talet kom, när det kristna budskapet gjorde sin frammarsch, att få stor betydelse. För budskapet talade inte bara om de himmelska fröjderna, där fanns också en politisk underton som förkunnade att man var tvungen att vara den jordiska överheten underdånig. Det här var ett budskap som passade fogdarna i sin maktutövning, så fogdarna gick ganska snart över till den nya läran.

Vad som sedan hände var att man vid kungsgården bildade en liten kristen församling. På kungsgårdens mark avsattes en bit mark för den första kyrkan, en träkyrka (stavkyrka). Så ser fallet ut även för Vist. I urkunderna går att läsa att man i Vist byggde ”en liten Träkyrkia innan then mächtade med at bygga sin kyrkia at sten”. Genom kyrkans tillkomst så övergavs de gamla ättehögarna vid den egna byn eller gården. I stället fördes de döda till kyrkans gemensamma kyrkogård. Därmed var grunden lagd till vår första kyrkby eller centralort i Vist.

På 1100-talet ”mächtade” man att uppföra den första stenkyrkan. En kyrka som byggdes ut, första gången på 1300-talet, senare också på 1400-talet. På 1700-talet byggde sedan en helt ny och dubbelt så stor kyrka. 1961 eldhärjades den kyrkan, så dagens kyrka är en ny skapelse, byggd på 1700-talskyrkans grundmurar.

För en utförligare beskrivning av kyrkornas byggnadshistoria läs här.

Från början bestod kyrkbyn förmodligen bara av kyrkan med kyrkogård, Husabygården samt prästboställe. Efter reformationen på 1500-talet tillkom särskilda löneboställen (mindre jordbruk) för prästens försörjning. Prästen blev då både bonde och präst. Vist löneboställe var – och är beläget vid ån, öster om järnvägsövergången. Namnet på prästgården var Rävatomta. 1834 uppfördes en ny kyrkoherdebostad i anslutning till lönebostället. 1963 blev den byggnaden lågornas rov. Det år 1834 uppförda prästbostället blev då prästens tjänstebostad. Tydligt är att i samband med, eller kanske något tidigare, lönebostället utarrenderades, och att arrendet för prästgården tillföll prästen fram till 1910.

Som tidigare sagts, så hette socknen Husby. På 1300-talet kom namnet Vist in i bilden. Således hette socknen Husby-Vist under viss tid. Namnet Husby har sedan helt försvunnit ur sockennamnet. Av tidigare bebyggelse så fanns på 1700-talet en klockargård belägen söder om kyrkan. Vidare fanns i anslutning till kyrkan, på södra sidan, ett sockenmagasin. 1837 beslöts om rivning av detta och att ett nytt magasin skulle uppföras nordväst om och i anslutning till kyrkogården. När riksdagsbeslutet togs 1842 om uppförandet av fasta skolor var man en föregångare i Vist. För redan 1813 hade man uppfört den första skol- och sockenbyggnaden i församlingen. Den fick sin efterföljare 1875, då dåvarande ägaren till Bjärka-Säby lät bygga en ny skola med skilda klassrum. Den byggnaden står kvar och är den privatägda byggnaden som återfinns väster om församlingshemmet.

För gods- och persontrafik öppnades 1871 kanalförbindelse utefter Stångådalen mellan Kindabygden och Linköping.

1902 kom ett nytt kommunikationsmedel till Sturefors, nämligen järnvägen. Därmed började en första påtaglig utbyggnad av kyrkbyn ta form. Bl.a. så öppnades affär i Katrineberg, söder om kyrkan i den på 1850-talet uppförda byggnaden, där klockargården en gång legat. I Katrineberg inrättades också socknens första telefonväxel.

Genom järnvägens tillkomst uppfördes ett magasin i anslutning till stationsområdet för spannmålshantering. Under 1910-30-talet utvidgades bebyggelsen med fyra fastigheter, nämligen Ådala, Vistlunda, Lillebo och Lyckebo. 1924 kunde en nyuppförd kyrkskola tas i bruk. Den gamla skolan från 1875 blev då lärarbostad.

På 1950-talet började så den stora expansionen, med övergång från den lilla kyrkbyn till ett stadsplanerat samhälle, som på de senaste 70 åren vuxit från ca 50-60 själar på 1920-talet till i runda tal 2000 personer 1993.

Ett fungerande samhälle är ju inte bara en ansamling av byggnader där man bor. Serviceanläggningar och föreningar, som servar och tillvaratar invånarnas intresse, hör också till. För den allmänna servicen, så fick Sturefors ett helt nytt centrum, med bibliotek, post, en stor ICA affär, och sköterskemottagning. Detta hände 1978.

För att tillvarata invånarnas fritidsintresse så byggdes i början av 1970 Sturefors idrottsplats. Under 1980-talet tillkom en tennisbana.

Man kan kort säga att genom ett brett föreningsliv så är allas kulturella fritidsintressen väl tillgodosedda i Vist.