Vreta Övergård 2

Läge: Vreta by ca 1 km nordost om Sturefors
Byggt:
Koordinater RT90: X:6468808 Y:1496101
Koordinater WGS84: 58°20’33″N 15°44’19″E
Adress: Vreta Övergård 2

Karta Lantmäteriet

Arrendekontrakt 1866

Avskrift utförd för Wist hbf 2006 av arrendekontrakt daterat 11/12 1866. Originaldokumentet upprättades genom att för hand införa de för 5/16 mantal Wreta Nedergård specifika villkoren i ett förtryckt formulär. All för hand skriven text i kontraktet redovisas i denna avskrift som kursiv stil. Originaldokumentets stavning har bibehållits.

 
 
 
 

Contract

 

Härmed upplåtes och bortarrenderas till Bonden And. Fr. Andersson 5/16 hemman Wreta Nedergård, lydande under Sturefors Fideikommiss-Egendom och beläget i Wist Socken samt Hanekinds Härad, att tillträdas den 14de nästkommande Mars med ömsesidig uppsägningsrätt samt med åtnjutande af laga fardag, så widt alla bestämmelser i dett Contrakt noggrant uppfyllas.

 

I öfrigt fastställes följande wilkor att utgå i kontanta penningar, spannemål och tjenstbarheter.

 

1:o

a)

Årliga utskylderna blifwa kontanta penningar En Rdr 69 (?) öre R:mt samt 2,6 kub.-fot Hwete, 9,4 kub.-fot Korn och 1,2 kub.-fot Hafra samt in natura med ren och afradsgild säd, skall wara levererad till den 15 December hwarje år samt 156 Karldagswerken på egen kost, hwilka skola i hwarje wecka utgöras på Måndag, Tisdag, Onsdag, Thorsdag, Fredag, och Lördag.

 

b)

Alla för Egendommarnes räkning förekommande körningar så wäl för Åkerbruket som andra såsom Qwarnstensskjuts, Kalksten, Kohl, Wed och Gödselkörningar m. m. samt Resor om 6 mils afstånd från Gården bestrides af Dagswerksgodset i tur och efter budning.

 

c)

Hjelpdagswerken efter budning.

 

d)

Bärga och rödja Ängshump wid Sturefors i händelse densamma upp-plöjes och besås med säd, skall Åboen densamma inberga.

 

e)

Skära ett tunnland höst- och ett tunnland wårsäd samt inberga detsamma, hwarför Åboe godtgöres med twå Karldagswerk för det förra och 1 för det sednare.

 

f)

Underhålla Ett wägstycke för Sturefors som wid laga answar bör wara grusade till wägens fulla bredd, till tid som bestämmes.

 

g)

Fortskaffa bref och budsedlar till och ifrån Herregården

 

h)

Aska 1,6 kub.-fot.

 

i)

Bryta och leverera 240 kärfwar Löf.

 

k)

Spinna fint och wäl 2 sklp. Tågor, eller 5 sklp. Blånor.

 

l)

Linberedning i tur. med 4 arbetsföra personer

 

m)

Lerkörning till tegelbruket werkställes af Dagswerksbönderna i tur men med gårdens dragare.

 

n)

Hugga och leverera – tjog Stafwer. fri

 

o)

Postskjuts. fri

 

p)

Qwastar till Logarna. Efter tur

 

q)

Barrqwastar till Stenhuset. fri

 

r)

Fattigwed upphugges. 1 famn hwarje år

 

s)

Wass-Slottern. –

 

t)

Upphugga efter anwisning 12 famnar Kastwed och 2 famnar Tegelwed hwarför Åboe godtgöres med 1 dagswerk för hwarje famn af den förra och 2 för den sednare.

 

Under bergseln eller då så erfordras Åboe blifwer urbudad med Dagswerkare så måste budningen hörsammas och kommer de Dagswerken som sålunda utgöres att gå i afräkning på de ordinarie. Dagswerkare skall medhafwa Yx, Spade, Töm- och Haksimme[1], dessutom hwad de i öfrigt särskildt blifwa budade med för redskap. Wid hwarje års slut kommer afräkning att ske, då alla utskylder till Herregården bör wara utgjorda eller ock mig då godtgöras, derwid Dagswerken skall betalas för 6 Månader med 1,25 R:mt, och 6 Månader med 75 öre pr st.; för Öfwer-Dagswerken godtgöres Åboe med 75 öre för sommaren och 50 öre för winter.

 

Åboe som efter skedd budning icke hörsammar den, ware sig på Körningar, Dagswerken eller hjelp, skall för hwarje uteblifwande göra en resa utöwer turen i händelse han är budad till körning eller 1 Karldagswerk öfwer om budningen warit enahanda, wid anmält förfall befrias han härför.

 

2:o. Mot utbekommande i mohn af reparationers fortskridande, af den husrötesumma, som wid hållen Syn å Hemmanet kan ådömas företrädaren att utbetala, åligger det Åboen, att efter samma Syneinstrument hemmanet iståndsätta, hwartill nödigt byggnadswirke utfås på sätt här nedan stadgas. De förefunne bristfälligheterne skola wara fullgjorde inom Fem År från tillträdet hwarefter det åligger Åboen att häfda och bygga Hemmanet, enligt lag och husesyns förordningar.

 

3:o. Till utrönande af huruwida de Skogseffekter som Åbo efter skedd anmälan fått utsynta blifwit till uppgifwit ändamål anwända, kommer hwarje hemman att hwart tredjeÅr undergå Ekonomiskt besigtning. Wid denna besigtning kommer äfwen att bestämmas om några större reparationer eller nybyggnader skola under kommande trenne år försiggå, till Rödfärgning af Nybyggnader eller i godt stånd warande Hus bekostas materialerna af mig, men arbetet af Åboen.

 

4:o. Åboe förbjudes sälja, bortföra eller låta några Skogseffekter af hwad namn det wara må och under hwilken förewändning som helst, wid påföljd att utan fardag afträda och aflytta den 14 härpå följande mars. Åligger det slutligen Åboen att, såwida han derom har, eller får sig något bekant, och wid äfwentyr att anses delaktig i förbrytelsen, genast wid Kontoret härstädes anmäla om någon annan sådan förbrytelse begås.

 

5:o. Åboe tillförbindes att wäl häfda och bruka sitt innehafwande Hemman till Åker och Äng samt Gärdesgårdar, och answarar wid afflyttningen för all blifwande höströta[2] efter hållen syn.

 

6:o. Åboe answarar ensam för de af honom eller hans folk till forsling för Herrgårdens räkning emottagna waror och ersätter dem till deras fulla wärde i händelse de genom försumlighet förstöras eller skadas. Äfwenledes åligger Åboen skyldighet att till alla Herrgårdens arbeten hålla dugligt, pålitligt och nycktert folk; för alla af hans folk wid dessa arbeten begångna fel eller förbrytelser answarar han allena som husbonde. Sker förnyade förbrytelser under arbete wid Herregården, måste husbonden ofördröjligen anskaffa annat folk.

 

7:o. Skogseffekter till nödig nybyggnad och reparationer kommer att hwart tredje år utsynas efter Ekonomiska besigtningarna; till wedbrand som tages på anwist ställe får endast windfällen, skatar och torr skog begagnas, och skall owilkorligen allt af bångar och ris, såwäl efter de utsynta träden, som af dem som tages till wed, hemköras med weden, äfwensom de mindre qwistarne hopläggas i hög.

 

Löfträds fällande, toppning eller underhuggning förbjudes strängeligen, undantagandes inom egna hägnader befintliga wide, säld[3], Ehn och Ahlbuskar, hwilka till gräswäxtens befodrande böra undanrödjas; all odling eller wallplöjning uti Ängar eller Hagar, äfwensom swedjande, Kolning eller Torfbränning samt all Huggning från färsk Stubbe utan förutgången tillåtelse förbjudes wid förlust af detta Kontakt och answar enligt lag.

 

8:o. Allt wid Hemmanet blifwande foder, så af Hö som Halm skall derstädes uppstillas, och får icke något deraf under hwad förewändning som helst derifrån bortföras eller afyttras.

 

9:o. Alla af Hemmanet utgående onera som nu äro eller blifwa kunna, med undantag af Äganderätts-Bewillningen, bestridas af Åboen utan någon afkortning.

 

10:o. När så påfordras skall Åbo ställa nöjaktig borgen ej mindre för detta Kontrakt, än ock för husröte-medlen. 

 

Sturefors den 11 December 1866  Thure Bielke  gm C. Blomberg

 

  Med förestående contrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig till dess noggranna uppfyllande

 

Till Wittne

And Fr Andesson

 

C. Blomberg

 

C. G. Sandquist

 
 
 

Fotnötter

 

[1] Simme = rep, tåg lina.

[2] höströta. Tryckfel. Skall vara husröta?

[3] säld. Gammal form för sälg.

 

Textprov ur originaldokumentet

 

 
 

 

Boendelängd

Vreta Övergård 2

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1698

1730?

Brukare

Olofsson Anders

1675?

Vist?

   
   

Persdotter Sara

1675?

Svinstad?

   
   

Andersson Olof

16991201

Vist, Vreta

   
   

Andersdotter Anna

17020407

Vist, Vreta

17080816

  
   

Andersdotter Kerstin

17060419

Vist, Vreta

   
   

Andersdotter Helena

17101107

Vist, Vreta

   
   

Anders och Sara gifte sig 1698 i Svinstads kyrka. Anders var då hemmahörande i Vreta och Sara i Bjärstad i Svinstad socken.

1739

1762

Brukare

Månsson Anders

17120902

Vist, Jordstorp

17620512

Håll Sting

Utsedd till sexman 1761.

   

Persdotter Beata

1718

Vist, Tegneby

17640220

Håll Sting

 
   

Andersdotter Annika

17401010

Vist, Vreta

17401114

  
   

Andersson Måns

17440702

Vist, Vreta

17470105

  
   

Andersson Petter

17480428

Vist, Vreta

   
   

Andersdotter Lena

17501024

Vist, Vreta

   
   

Andersdotter Brita

17530120

Vist, Vreta

   
   

Andersdotter Annika

17560106

Vist, Vreta

   
   

Andersson Måns

17600311

Vist, Vreta

   
   

Vid giftermålet 1739 var Anders hemmahörande i Jordstorp och Beata i Banketorp.

1762

1764

Till hus

Persdotter Beata

1718

Vist, Tegneby

17640220

Håll Sting

 
   

Beata var änka efter förre brukaren Anders Månsson.

1763

1795

Brukare

Nilsson Anders

17350309

Vist, Gasarp

1795?

Håll och sting

 
   

Olofsdotter Anna Maja

17381215

Vist, Tegneby

18130616

Lungsot

Föräldrar: Bonden Olof Larsson och Cathrina Andersdtr.

   

Andersdotter Fredrika

17600620

Vist, Tegneby

18300529

Lungsot

 
   

Andersson Nils

17600620

Vist, Tegneby

18260413

Bröstsjukd.

Inhyseshjon 

   

Andersdotter Katarina

17621209

Vist, Fagerby?

   
   

Andersson Anders

17661224

Vist, Vreta

17680221

Frossa Och Upkastining

 
   

Andersson Erik

17700507

Vist, Vreta

17940829

Näsblod

 
   

Andersson Andreas

17731004

Vist, Vreta

17731014

Kikhosta

 
   

Andersson Andreas

17761109

Vist, Vreta

   
   

Andersdotter Anna Kristina

17831207

Vist, Vreta

1863

Andtäppa och slag

 
    

1795

1813

Till hus

Olofsdotter Anna Maja

17381215

Vist, Tegneby

18130616

Lungsot

Föräldrar: Bonden Olof Karlsson och Cathrina Andersdtr.

   

Utdrag ur Vist kyrkobok:
Död den 16 juni 1813 Anna Maja Olofsdotter. Haft fattigdel fr. Sturefors. Född i Tegneby 1738. Fadern Olof Karlsson, Moder Catharina Andersdotter. På sitt 19 år gifte hon sig hem från föräldrarnas hus med bondeson från Gasarp Anders Nilsson med hvilken hon i 5 år bodde i Tegneby och derifrån till Vreta, där hon dog i lungsot. Av 9 barn lefa 5.

1799

1812

Brukare

Andersson Nils

17600620

Vist, Tegneby

18260413

Bröstsjukd.

Inhyseshjon Föräldrar: Bond And. Nilsson och Anna Majia

   

Nilsdotter Stina

1776

Björsätter

   
   

Nilsson Anders

18020616

Vist, Vreta

   
   

Nilsson Nils

18050502

Vist, Vreta

   
   

Nilsson Petter

18080813

Vist, Vreta

   
   

Nils Andersson var son till förre brukaren Anders Nilsson och hans hustru Anna Maja Olofsdotter. Han var född i Tegneby och flyttade till Vreta med sina föräldrar som barn.
Familjen flyttade till Björsätter 1812.

1812

1843

Brukare

Markman Petrus

17831111

Vist, Brinken

18650412

Ålderdomssvaghet

Petter Svensson Markman var född i Brinken under Markustorp. Föräldrarna var ryttaren Sven Markman och hans hustru Christina Jonsdotter. Petrus fick tidigt flytta hemifrån: 1800 till Gunnarsbo och vidare till Husby. Därefter till Vreta Övergård 1802 för vidare ”transport” något år senare till Grebo.

   

Andersdotter Anna Kristina

17831207

Vist, Vreta

1863

Andtäppa och slag

 
   

Pettersdotter Maria Kristina

18081014

Vist, Vreta

   
   

Pettersdotter Johanna

18141220

Vist, Vreta Övergård

   
   

Anna Stina (Christina) Andersdotter var dotter till tidigare brukaren Anders Nilsson och hans hustru Anna Maja Olofsd

1843

1860

Brukare

Pettersson Anders

18170411

Vist, Vreta

18650902

Lunginflammation

 
   

Larsdotter Rebecca Ulrika

18230421

Vist, Dala

18581211

Frossa

Föräldrar: F Lars Larsson och Hustru Anna Stina

   

Markman Karl Johan

18510613

Vist, Vreta Överg

18561108

Skarlakansfeber

Föräldrar: Bond Anders Markman och Hustru Rebecca Ulrica

   

Markman Per August

18540505

Vist, Vreta Övergård

18840408

Lunginfl.

Dräng

   

Anders var son till föregående brukaren Petter Svensson Markman och Anna Stina Andersdotter. Han tilträdde gårdsbruket 1843, samma år som han gifte sig.

1860

1865

Brukare

Pettersson Anders

18170411

Vist, Vreta

18650902

Lunginflammation

 
   

Larsdotter Klara Johanna

18371007

Vårdnäs

1915C

 

F: Lars Persson o Katarina Persdotter Egbynäs Vårdnäs

   

Andersson Karl Johan

18630131

Vist, Vreta Övergård

   
   

Anders gifte om sig 1860 med Clara Johanna Larsdotter.

1866

1905C

Brukare

Andersson Anders Fredrik

1835

Landeryd

1905C

  
   

Larsdotter Klara Johanna

18371007

Vårdnäs

1915C

  
   

Andersson Gustaf Fredrik

18670901

Vist, Vreta

   
   

Clara Johanna var änka efter föregående brukaren Anders Markman, omgift 1866 med Anders Fredrik Andersson.

1905C

1915C

Till hus

Larsdotter Klara Johanna

18371007

Vårdnäs

1915C

  
    

1905C

1933

Brukare

Andersson Gustaf Fredrik

18670901

Vist, Vreta

   
   

Karlsson Hilda Eugenia

1872

Linköping, S:t Lars

   
   

Gustaf Fredrik var son till föregående brukaren Anders Fredrik Andersson och Clara Johanna Larsdotter.

1933

1943

Brukare

Viström Karl Arvid

     
   

Se även ett boendeavtal nedan.

1943

1948

Brukare

Gustafsson Nils Gunnar 

1912

Vist

   
   

Mellan 1948 och 1975 arrenderades alla fyra gårdsenheterna av bröderna Gunnar och Karl Oskar Gustafsson. 1975 skapades Vreta Storgård som fram till 1980 arrenderades av Gunnar Gustafsson. Gunnar och Karl Oskar var söner Nils Ferdinand Gustafsson.
Därefter överfördes Vretagårdarnas jordbruksareal till Sturefors gård.

       

 

 

 

Avtal.

   
    

Sedan genom överenskommelse denna dag K. A. Viströms arrendekontrakt å Vreta övergård av den 23 okt. 1942 upphört att gälla fr.o.m. den 14. mars 1943 tillförsäkras härmed, arrendator K.A.Viström rätt att under ett års tid, eller fr.o.m.den 14 mars 1943 t.om. den 13 mars 1944, kvarbo i bostaden vid Vreta övergård samt att nyttja därtill hörande vedbod och hemlighus, ävensom att under denna tid erhålla behövligt husbehovsbränsle.

   
    

Bostaden skall av Viström väl vårdas. Någon hyra för denna tid skall ej erläggas.

   
    

Sturefors och Vreta den 13 april 1943.

   

Nils Bielke

K. Arvid Wiström arrendator

  

jordägare

 

Bevittnas:

   

För Greve N. Bielke

För K.A. Viström

Oläslig namnteckning

Oläslig namnteckning

H. Jungenfelt

Oläslig namnteckning