Hänt under 2000-2004

Årsberättelse för år 2000

Årsberättelse för år 2000

I dag är det självklart att landsbygd, byar och gårdar hör tillsammans. För mycket länge sedan fanns det ingen landsbygd därför att det fanns varken städer eller tätorter. Vi hade ett land att vårda. För oss medlemmar i Hembygdsföreningen är det bygden vi värnar om. Ett fint exempel är, att vi tillsammans efter 25 års tid med ideliga uppvaktningar lyckats rädda Hjortkälla ytterligare 25 år från förstöring.

Vist socken har också fått en bredare och äldre historia genom nya upptäckter. Genom studiecirklar har gamla torpgrunder och fornlämningar visat sig riktiga och därmed införts i Forminnesregistret.

Medlemsantalet är nu 360. Tyvärr kommer varje år ett antal medlemsavgifter utan namn och adress.

Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammankomster. Vid årsmötet kåserade Nils-Erik Pettersson och visade bilder från Linköping efter storbranden 1700. Föredraget blev så uppskattat att Nils-Erik, på mångas begäran, under året återkom ytterligare två gånger för att fortsätta berättelsen om det gamla Linköping.

Fornhemmet i Bjärka-Säby är ett historiskt mycket intressant utflyktsmål. Detta intygas av allt fler besökare. Slåttergillet präglades som vanligt av arbete med liv, lust och glädje. Hembygdsdagen firades traditionsenligt i vackert väder och med god anslutning. Med predikan av Hans Eneroth kommer livet och naturen så nära oss. Viston framförde till allas vår glädje sina välljudande sånger. Eklandskapsfonden presenterade sig och efter kaffet med hembakat bröd uppträdde Stureforsgillet med ett omväxlande program.

I sommar har ett vackert och tidsenligt sadeltak uppförts över vattenledningsstockarna.

Tack alla medlemmar som med guidning och arbete gör Fornhemmet så besöksvärt.

I Bomtorpet genomfördes tillsammans med Frälsningsarmén en friluftsgudstjänst med mycket sång och musik. Bomtorpet, som utgör lokal för t ex styrelsemöten, har också fått en allt större betydelse som samlingspunkt för bl a Stureforsdagen och julmarknaden. Ett stort tack till vårt nya värdpar Berit och Hans Roos.

Vår populäre studie- och reseledare Uno Svensson berättade livfullt om Östergötland när vi gjorde årets resa till Omberg. Utöver en vacker utsikt fick vi se de för Omberg karakteristiska växterna gulsippa, skogsbingel,, ramslök med flera.

Torpvandringarna fortsätter att samla många deltagare.

Under detta år har föreningen fått en uppskattad hemsida. Ett stort tack till medlemmarna Hans Hansson och Sven-Olof Ekström för detta.

Wist Hembygdsförening ser med tillförsikt fram mot det nya år då föreningen fyller 25 år. Detta jubileum firas också med utgivandet av en ny hembygdsbok, ”Förr och nu i Wist”, som under hösten tagits fram av en arbetsgrupp.

Bomtorpet Vist 23 januari

Anita Dahlstedt, Ivan Thorn, Oscar Ekman, Sven Tegnér, Ann-Marie Berggården, Bertil Johansson, Hans Roos, Anders Ekdahl, Cecilia Lindroth, Ingmar Carlsson

Årsberättelse för år 2001

Wist hembygdsförening

Årsberättelse för år 2001

Styrelsen för Wist Hembygdsförening lämnar följande berättelse över verksamheten under år 2001.

Jubileumsåret har präglats av extra aktiviteter, bl.a. har en skrift tryckts om ”Förr och nu i Vist” och en mindre om Hjortkälla.

En annan utåtriktad verksamhet är att föreningen har en egen hemsida. Ett gott betyg för hemsidan är att redan över 3000 besökare varit inne och studerat den. Sven-Olof Ekström och Hans Hansson har mycket förtjänstfullt skött denna uppgift Många tacksamma besökare omvittnar detta.

Vi har under året haft 355 medlemmar. Styrelsen har hållit 6 styrelsemöten.

Årsmötet hölls den 1 mars. Viston sjöng och Henrik Ekman berättade om landskapets förändringar med hjälp av vackra bilder och Carl Ekman kommenterade en film från Bjärka-Säby på 1930-talet.

 

Övrig verksamhet:

 • Hägnadskurs i Hjortkälla.
 • Den 10 maj visades Östgötastiftelsen Natur och Fritid runt på Fornhemmet. Stiftelsens representanter uttalade stor uppskattning. Vår medlem Anders Kaliff överlämnar sina senast skrivna böcker, Arkeologi i Östergötland och Skenet från det förflutna.
 • Den 24 maj visade vi våra montrar från Kringstorp för ett stort antal intresserade på Bjärka Säby.
 • Under 20 st. trivsamma måndagskvällar och ett flertal arbetsdagar har medlemmar ställt upp och arbetat i Fornhemmet och Bomtorpet. I Fornhemmet har vi har fått fram friskt vatten i källan, städat, grävt, lagt ner elkabel och nytt golv i logen, ny vattenho åt djuren, förbättrat halmtaken och lagat staket m.m. I genomsnitt har 20 personer besökt visningarna på sommarsöndagarna. Dessutom har skolklasser från olika håll guidats.
 • Slåttergillet hölls traditionsenligt tillsammans med JUF. I anslutning till gillet hölls kurser i grässlöjd och järnsmide på gammalt vis. Dessa intressanta kurser var i samarbete med Östergötlands hemslöjd.
 • Den lyckade sommarresan gick i strålande sol till Harstena med 43 nöjda medlemmar. Uno Svensson var som vanligt en mycket uppskattad reseledare.
 • En vacker kväll samlades 40 st för att deltaga i Torpvandringen från Risnäs till Rudan. Glädjen var stor när vi även hittade grunden till det andra torpet som funnits i Rudan.
 • I friluftsgudstjänsten i Bomtorpet medverkade Frälsningsarmén med sång och musik.
 • Under Stureforsdagen och julmarknaden var Bomtorpet ett välbesökt och uppskattat mål.
 • På Hembygdsdagen däremot möttes vi i år av regn. Men med många medlemmars hjälp förflyttades hela arrangemanget till Bjärka Säbys gamla vackra och robusta Magasin. Hans Eneroth predikade och glädjen var stor när samlingen kunde genomföras programenligt med tak över huvudet.
 • Den 15 – 16 september deltog vi i Östgötadagarna och den 16 hade Linköpings Hembygdskrets sitt höstmöte. Bengt Samuelsson visade sitt vackra bildspel om Eklandskapet, det landskap som vi just nu befinner oss i.
 • Studiecirklarna är som vanligt en betydande del i vår verksamhet. Forskningsämnen i år har handlat om våra gamla kartor och Hjortkälla samt Växtkännedom med studier i många hagmarker i bygden . Nu i höst kartlägger vi hur våra gamla vägar gick i socknen.
 • Vid Studiebesöket på Sturefors berättade Ture Gabriel Bjelke med stor kunskap om slottet och Sturefors fideikommiss historia. 30 nöjda medlemmar tackar för besöket.

Under detta vårt 25-åriga jubileumsår kom det att handla rätt mycket om vården av vårt landskap. Det kanske inte är så konstigt när allt fler försöker styra skötseln. Därför kanske det är lämpligt att avsluta vår årsberättelse med Sten Selanders dikt om en som varit med och skapat en stor del av vårt nuvarande landskap och betytt mycket för det – – Bonden

 

Långt borta går en bonde
går och vänder
går och går
och livet strömmar ur hans händer
Han sår.

Han går där än med samma sving på handen,
om tusen år
Tyst vilar jorden efter skördeanden,
Men bonden sår.

Vi hoppas på en god fortsättning under kommande år för Wist Hembygdsförening.

Bomtorpet den 24 januari 2002.

Ingmar Carlsson, Ivan Thorn, Anita Dahlstedt, Oscar Ekman,

Ann-Marie Berggården, Anders Ekdahl, Bertil Johansson, Cecilia Lindroth,

Hans Roos, Bengt Gustavsson

Årsberättelse för år 2002

Wist hembygdsförening

Årsberättelse för år 2002

Det gångna året har präglats av stor aktivitet. Styrelsen har hållit sex sammanträden och våra tre studiecirklar har givit deltagarna och föreningen god behållning och glädje. Ivan Thorns cirkel har ritat in våra gamla urminnes vägar. Uno Svenssons cirkel, som inventerat blommor, insekter och lavar har gjort många nya upptäckter. Torp backstugor och gårdarna kring Skogs by är en cirkel som pågår under ledning av Hans Hansson, Brita Petersson och Ingmar Carlsson. Intresset är stort bland de 16 deltagarna. Alla tre grupperna har vandrat och på plats berikats med upplevelser av stort värde i vår bygd.

Stor framgång har vår Hemsida tack vare Sven-Olof Ekströms och Hans Hanssons energiska arbete. Vår vackra natur och socken har blivit dokumenterade och kända långt utanför vårt lands gränser. Berömmande ord kommer ständigt. Ca 8000 besökare sedan oktober 2000 säger en hel del om hemsidans stora uppgift i vår tid. I detta sammanhang kan också nämnas att vi, tillsammans med flera andra hembygdsföringar, deltar i ett projekt som går ut på att göra gamla fotografier tillgängliga för allmänheten. Bilder scannas och registreras i en bilddatabas kallad Sofie. Projektet drivs av Museet.

Årsmötet var som vanligt första torsdagen i mars. Viston sjöng och efter årsmötet höll komikern Bernt Fransén med hjälp av sin dotter Cecilia ett mycket uppskattat program om Skånska Lasse. Behållningen gick oavkortat till Barndiabetesfonden. Den stora betydelsen av denna fond intygades av Jonny Ludvigsson som själv är mycket engagerad i denna.

Medlemsantalet var vid årets slut 358.

Vi har länge varit i behov av ett brandsäkert skåp för förvaring av våra nästan oersättliga pärmar. Bertil Johansson hade kontakter och vi fick ett överblivet skåp på Länsstyrelsen. Anders Ekdahl ordnade transporten och nu står skåpet på plats fullproppat med pärmar från tidigare forskningar. Det känns skönt.

Vid midsommar gästades föreningen av Steve Nestor med familj från USA. Steves farfar, Albert Leonard Johansson född i Fredriksdal i Vist 1874, utvandrade som 16-åring år 1890.

Även i år har vi haft traditionell gärdsgårdshägnad och slåttergille i samarbete med JUF. Två kulturaftnar har arrangerats i Servicehemmet med fullsatt hus. Första kvällen visades föreningens mikrofilm om vårt kulturarv inspelat av dialektforskare på Universitetet. Andra kvällen kom historikern Nils-Erik Pettersson och berättade medryckande om kända profiler i Linköping.

Torpvandringar har ordnats. Den första vandringen i maj månad gick längs gamla Kindbovägen mellan Ladugårdsvik, L. Hagen, Gatan, Landamäre och hålvägen ut till Skaggebo. I september gjordes en promenad till torpen Ekelund, Västra Sjöändan, Kammarbo och Rosendal vid östra änden av Mörken och slutligen en disig dag i november besöktes ett antal torp i närheten av Skogs by.

Resan mot Natur och Kultur i norra Östergötland företogs den 1 juni. I fullsatt buss berättade Uno Svensson om bygder vi passerade. Första stoppet vid Storgruvan i Malmstorp var minnesrikt. Karl Erik Karlström berättade historia om otroliga strapatser i det stora Gruvområdet. Medhavt kaffe smakade gott i slänten vid Gruvstugan. Ciceronen fick som ett litet tack en pipstock från Styvinge som minne av vårt besök. Regna Hembygdsförening tog emot oss med öppna famnen och visade sin imponerande hembygdsgård. Allra mest imponerade deras välskötta och brandsäkra arkiv. Vi fick även tillfälle att åka en liten tur in i Södermanland och Närke. Ett stopp i bokskogen vid Regnaholm hör också till minnena från vår trevliga resa.

Friluftsgudstjänsten i Bomtorpet hade god tillslutning En trivsam förmiddag tillsammans med Frälsningsarmén. Källaren i Bomtorpet var i behov av reparation. Några stycken medlemmar hjälptes åt att förse taket med en ny isoleringsmatta. Nu återstår att se om fukten försvinner så att källaren kan användas.

Hembygdsdagen i Fornhemmet blev som vanligt höjdpunkten under sommaren. Allt gick enligt gammal tradition. Wiston sjöng och Hans Eneroth predikade. Därefter smakade kaffet gott med hembakat bröd. Stureforsgillet stod för uppvisning. Medlemmar visade gamla hantverk och vi fick även se hur handmjölkning går till.

Vad gäller Fornhemmet kan också nämnas en reparation av en vägg i Undantagsstugan och omläggning av tegeltak på Sandstugan.

Utöver den vackra humleträdgården som skötts av Marianne och Ingemar Österberg har vi haft en liten odling av gamla potatissorter och även en liten vacker linodling.

I maj hade en skolklass från Sturefors en heldag i Fornhemmet där de fick prova på ett flertal gamla hantverk. Det var stor glädje att se med vilken entusiasm barnen gick till verket. Tack för det initiativet, Cecilia Lindroth.

Vår lilla skrift om Hjortkälla blev omtyckt. Berömd som beskrivning av hur det gamla svenska odlingslandskapet såg ut innan täckdikningen medförde tegarnas hopslagning. Ett annat omdöme är: ”Utmärkt att ha med sej i naturen där man direkt kan se hur vårt Östgötska kulturlandskap en gång såg ut”. Skriften gavs ut i 3000 exemplar.

Just nu när denna berättelse skrivs lyser nymånen så vackert över hus och hem. Och så går livet vidare. Så även Wist Hembygdsförening mot ett nytt gott år.

Bomtorpet den 22 januari 2003.

Ingmar Karlsson Ivan Thorn, Anita Dahlstedt, Oscar Ekman Ann-Marie Berggården Anders Ekdahl Bertil Johansson Cecilia Lindroth Hans Roos Bengt Gustavsson

 
Årsberättelse för år 2003

Wist hembygdsförening

Årsberättelse för år 2003

Styrelsen för Wist Hembygdsförening lämnar följande berättelse över verksamheten.

Föreningen har under året haft 353 medlemmar. Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls den 6 mars i ett fullsatt Församlingshem. Kalle Bäck berättade medryckande om matens, dryckens och måltidens historia.

Den 13 maj guidades 34 medlemmar runt på Sturefors slott av Thure Gabriel Bielke. Deltagarna var mycket nöjda med visningen av det vackra slottet och presentationen av dess intressanta historia.

Strax efteråt, den 31 maj, var det dags för vår resa till södra delen av vårt landskap. Orchidé­vandringen på Idhult blev ett oförglömligt minne för oss 46 deltagare, liksom turen med kofärjan runt Bjuggö. På Höganlid togs vi emot av JUF-värden Arne Magnusson, i vars sällskap vi även besökte Brudtallen. Den i alla avseenden lyckade resan i den fagra Kindabygden avslutades med visning av de olika stugorna på hembygdsgården i Kisa, där även eftermiddagskaffet smakade bra.

Under året har 2 kulturaftnar arrangerats.

 • I fullsatt Servicehus visade vi Tyra Karlssons diabilder från 1960-talet, en dokumentation av bygden.
 • I Församlingshemmet fick vi se och höra Karl Olof Bergman berätta om sin forskning kring dårgräsfjärilen. Det mycket uppskattade föredraget blev en tankeställare om att dessa små kryps betydelsefulla livsmiljö inte får rubbas.

Bomtorpet

Aktiviteterna i Bomtorpet har varit många under året. Traditioner, som den årliga friluftsgudstjänsten tillsammans med Frälsningsarmén, liksom sommar- och julmarknaden, har blivit uppskattade inslag i Sturefors samhälle.

Fornhemmet

Med all den verksamhet och de förbättringar som skett under sommaren kan man konstatera att vi har ett levande fornhem.

Slåttergillet samlade ett 80-tal arbetsglada deltagare. Steve Nestor från Amerika var en av dem som svingade lien med gott resultat. Han överlämnade en gåva till föreningen som tack för den hjälp han fått med sin släktforskning i Vist.

Hembygdsfesten var årets höjdpunkt i Fornhemmet. Alla var nöjda och trivdes i miljön i det vackra sommarvädret.

I övrigt kan nämnas att våra textilier nu är i bättre förvar, höladan jämte vedskullen har fått bättre tak och på gårdstunet har planterats nya friska vårdträd.

Hjortkälla

Vid årets hägnadskurs tillkom 15 meter ny gärdesgård. Gärdesgården av traditionell typ på Hjortkälla har därmed en sammanlagd längd av imponerande 150 m.

JUF-ungdomar har satt upp nya skyltar och ett stort antal besökare har uttryckt sin uppskattning.

Den 24 maj anordnades en innehållsrik heldagskurs med 23 deltagare om Odlingslandskapets historia.

Studiecirklar

Som vanligt har studiecirklar varit en betydande del i vår verksamhet. Cirkelämnen i år har varit Skogs bys historia, Vist kyrka, Bygden, Släktforskning, Textilier och Växtkännedom.

Övrigt:

Helge Fransson har sett till att Märta Sundgrens 3 historiska pärmar nu är tillgängliga för alla medlemmar. Pärmarna finns i Bomtorpet och kan studeras efter hänvändelse till Hans Roos.

Föreningens uppskattade hemsida, som skötts av Sven-Olof Ekström och Hans Hansson, hade vid årsskiftet 2003 – 2004 haft 12 125 besök, varav c:a 4500 under det gångna året.

Föreningen har deltagit i projektet Hembygdsföreningarnas bilder, varvid c:a 150 bilder ur föreningens arkiv gjorts tillgängliga via Internet.

Tack alla medlemmar som ställt upp och deltagit på olika sätt, vi ser nu framåt mot ett nytt framgångsrikt år!

Bomtorpet den 21 januari 2004.

Ingmar Carlsson, Ivan Thorn, Anita Dahlstedt, Oscar Ekman, Ann-Marie Berggården, Anders Ekdahl, Bertil Johansson, Cecilia Lindroth, Hans Roos, Bengt Gustavsson

 
Årsberättelse för år 2004

Wist hembygdsförening

Årsberättelse för år 2004

Föreningen har under året kommit ytterligare ett stycke på vägen mot ökade kunskaper om Vist sockens historia, dess människor och natur. 

Föreningen har 357 medlemmar. Styrelsen har haft 6 sammanträden. 

Årsmötet hölls traditionellt den första torsdagen i mars. Bygdespelmännen Lars från Skogs Vallmo och Johan och Rakel från Bomanstorp inledningsspelade i ett fullsatt församlingshem. Anders Ekdahl svingade ordförandeklubban och årsmötet godkände årets verksamhetsprogram. Eive Pantzar berättade och visade en uppskattad film om Original och originaliteter i Östergötland

Inför en ännu större publik hölls sedan en kulturafton med temat Tankar och bilder från ”Gamla Wist”, om hur Wist gamla kyrkby förändrades till Sturefors tätbebyggda samhälle. Under hösten upprepades succén med en repris för alla som inte kom med tidigare. Största delen av dessa lyckade inslag tack vare våra duktiga datapojkar Hans Hansson och Sven-Olof Ekström. Samma är det med vår omtyckta hemsida som besöks av 1000-tal varje år. 

Resan kring Sommen den 5 juni skedde som tidigare resor i fullsatt buss. Uno Svensson berättade om de bygder och den natur vi passerade och vi rastade på hans fina smultronställen. Maten smakade sedan gott på Torpöns Campingplats efter buss- och färjeresan. Alla kom lyckligt och välbehållna hem, om än en aning försenade efter Skuru gators besvärliga, men upplevelserika promenad. 

I hällande regn kom 47 medlemmar för att lyssna på Hans, Britas och Oves kunnande om Skorpa kvarns, Hovetorps trämassefabriks och Knutsbro kraftstations historia. 

I vårt Bomtorp har förutom alla styrelsemöten hållits friluftsgudstjänst tillsammans med Frälsningsarmén samt våffelfest och julmarknad. Dessutom har ett antal andra sammanslutningar haft sina träffar där. Kommittén för Bomtorpet har all anledning att vara stolt över sitt sätt att sköta vår mittpunkt i samhället. 

Slåttergillet vid Fornhemmet gynnades av riklig slåtterdagg. Tillsammans med Linköpingsortens JUF-ungdommar var gräset slagit och uppsatt på prydliga hässjor på rekordtid. Fornhemmet vid Bjärka-Säby har krävt sin sedvanliga omsorg. Några hus har fått nya knutbrädor och vindskivor. Staketet framför Sandstugan har förnyats. Ett nytt källkar har tillverkats av plankor av lärk från Nytorp, sågade på Hans och Rune Sundströms såg i Mörketorp. 

Hembygdsdagen hölls i strålande sommarväder. Omkring 250 personer deltog. Vår omtyckta prost Hans Eneroth som nu tjänstgjort under 25 år i vår församling predikade. Familjen Norberg spelade, Viston sjöng och Stureforsgillet dansade. 

På arkeologidagen den 22/8 fick vi genom arkeologerna Anders Kaliff och Maria Petersson ta del av Midsommarkullens historia. Anders och Maria, båda medlemmar i föreningen, visade historiska kartor över platsen och under deras ledning upptogs provschakt i kullen. Nils Åke Carlsson grävde med sin maskin försiktigt av grässvålen och många medlemmar hjälpte till med hackor och spadar. Vi hittade den gamla Kyrkvägen mellan Skog och kyrkan, liksom små benrester som ännu ej är tidsbestämda. 

Övrigt. 

Marianne och Ingemar Österberg, som sköter vår örtagård, har deltagit i en kurs om gamla torp och kulturväxter anordnad av Hembygdsförbundet och Studiefrämjandet.

Bygdeforskningen kring Skogs By och nu senast Risnäs by har givit oanade fina resultat. Växtstudierna på olika platser i socknen har givit deltagarna ökad kunskap och mycket glädje. Sällsynta växter hittas fortfarande på nya platser. 

Henrik Ekman har givit ut en mycket värdefull och vacker bok om De sista ängarna. Börje Gunnarsson har i Hällestad hittat gamla planscher av hus och åkrar kring Bjärka Säby, ritade av Karl Jönsson vid 1900-talets början. Dessa har nu erhållits av föreningen och förvaras nu i brandarkivet. Bengt Eklöv har givet ut en förnämlig CD-skiva om Eklandskapet. Vår medlem Karl Olov Bergman har givit ut en intressant skrift om sin och vår skyddsling dårgräsfjärilen som är mest utbredd i Vist. Anna Eskilsson vid Universitetet håller på med en avhandling om Hembygdsarbetet i bland annat vår förening. 

Till sist ett stort och innerligt tack till alla medlemmar som helt ideellt ställt upp och guidat, arbetat, slitit och visat upp vår bygd och deltagit i våra arrangemang! Det gör att vår förening är menings- och betydelsefull för alla i vår tid. Vi hoppas att så skall bli även i framtiden. Just nu förbereder vi ett rikt, aktivt jubileumsår 2005! 

Sturefors den 21 januari 2005.

Ingmar Carlsson, Ivan Thorn, Anita Dahlstedt, Oscar Ekman, Ann-Marie Berggården, Anders Ekdahl, Bertil Johansson, Cecilia Lindroth, Hans Roos, Bengt Gustavsson

2000

Årsmöte. Nils-Erik Pettersson och visade bilder från Linköping efter storbranden 1700. Föredraget blev så uppskattat att Nils-Erik, på mångas begäran, under året återkom ytterligare två gånger för att fortsätta berättelsen om det gamla Linköping.

Vårutflykt till Omberg

Friluftsgudstjänst vid Bomtorpet

Slåttergille

00-08-13 Hembygdsdagen vid Fornhemmet

00-09-25 Nytt tak i Fornhemmet över gamla vattenledningsrör i trä från Styvinge.

00-10-01 Torpvandring från Gattorp

00-11-09 Kulturafton med Nils-Erik Pettersson. Wist Hembygdsförening har haft en välbesökt (44 personer) kulturafton. Nils-Erik Pettersson trollband publiken med sin berättarkonst, först med en i dubbel bemärkelse fängslande berättelse om rånet på Östgötabanken och efter kaffet fortsatte han med att berätta om ett par märkesmän från Linköpings tidiga 1900-tal, Westman på Valla och Ridderstad på Berga, och deras betydelse för kulturen, främst konst och arkitektur.

00-11-30 En av de stora ekarna vid Fornhemmet föll i november

00-12-07 Kulturhistoriska projekt i Östergötland

00-12-09 Sturefors julmarknad

2001

01-01-27 Östergötlands Hembygdsförbunds Januarikonferens

01-02-01 Första träffen i kursen i bygdeforskning.

01-02-13 Uno Svensson visade bilder från Gotland. Dessutom diskuterades programmet för planerad utflykt till S:t Anna. Presentation på årsmötet 01-03-01.

01-02-20 Studiebesök på Lantmäteriet. Drygt 20 deltagare.

01-03-01 Årsmötet

01-03-10 Anbytardag i församlingshemmet. Lördagen den 10/3 arrangerade ÖGF i samarbete med Wist Hembygdsförening en anbytardag i församlingshemmet i Sturefors. 38 deltagare, grupperade efter i förväg inlämnade intressen, försökte via gemensamma anor hitta felande länkar.

01-04-28 Gärdesgårdshägnad i Hjortkälla med JUF

01-05-01 Vårstädning i Fornhemmet

01-05-12/13 Trädgårdsslöjd i Fornhemmet

01-05-22 Torpvandring vid Risnäs

01-05-26 Harstena

01-06-10 Friluftsgudstjänst i Bomtorpet

01-07-08 Slåttergille i Fornhemmet. Medarrangör Linköpingsortens JUF

01-08-12 Hembygdsdagen

01-09-09 Kafferep i Fornhemmet för medlemmar som varit aktiva i Bomtorpet och Fornhemmet

01-09-16 Linköpingsbygdens hembygdskrets höstmöte

01-11-24 Underhåll av halmtak i Fornhemmet

01-12-05 Visning av Sturefors slott för medlemmar

01-12-08 Julmarknad

2002

2002-01-18 Holmfrid ”Hoffe” Wiqvist, spelman, avlider. Minnesord.

2002-03-07 Årsmöte – Årsberättelse

2002-03-20 Oskar Ekman avlider 89 år gammal. Minnesord.

2002-03-21 Välbesökt temakväll om Östgötadialekter och Östgötaarvet.

2002-04-02 Uno Svenssons växtcirkel startar. 28 personer närvarande.

2002-04-27 Kurs med JUF i gärdesgårdshägnad i Hjortkälla

Trots ett ihållande vårregn byggde 18 tappra från JUF och Wist hembygdsförening lördagen den 27 april 17 m ny gärdesgård. Hitintills har färdigställts en sammanlagd längd av ca 270 hot. Ett hot är det stolp-par som bär upp slanorna och det är en knapp meter mellan stolparna. Hjortkälla är, trots läget intill Styvinge bergtäkt, ett mycket vackert område med mycket intressanta rester av det gamla jordbrukslandskapet. Ett utmärkt mål för en liten söndagsutflykt.

2002-05-16 Vandring längs Kindbovägen

2002-05-23 Skoldag i Fornhemmet. Barnen fick prova på gamla hantverk.

2002-06-01 Bussutflykt till Regna

2002-06-09 Friluftsgudstänst vid Bomtorpet

2002-06-25 Steve Nestor, amerikan med anor i Wist, på besök.

2002-07-07 Slåttergille i Fornhemmet

2002-08-18 Hembygdsdag i Fornhemmet

2002-08-31 Reparation av Bomtorpets jordkällare

2002-09-08 Kafferep i Fornhemmet

2002-09-28 Torpvandring vid Mörken

2002-11-14 Nils-Erik Pettersson om kända Linköpingsprofiler

2002-11-24 Torpvandring på Skog

2002-12-14 Julmarknad

2003

2003-03-06 Årsmöte – Årsberättelse

2003-04-03 Kulturafton. Hans Hansson visade Tyra Karlssons bilder från Vist

2003-04-05 Torpvandring Skog

2003-04-23 Torpvandring Sjösäter

2003-04-26 Gärdesgårdshägnad i Hjortkälla

2003-05-06 Torpvandring Skogstorp – Aspebråten

2003-05-09 Exkursion till Sparrviksängen

2003-05-13 Visning av Sturefors slott för medlemmar

2003-05-15 Vandring utmed Kindbovägen

2003-05-24 Heldagskurs om Odlingslandskapets historia

2003-05-29 Friluftsgudstjänst vid Bomtorpet

2003-05-31 Bussutflykt runt Åsunden

2003-07-10 Exkursion vid Ringetorp

2003-07-13 Slåttergille i Fornhemmet

2003-08-17 Hembygdsdag i Fornhemmet

2003-08-23 Våffelfest i Bomtorpet

2003-09-06 Guidning i Hjortkälla

2003-09-07 Tårtkalas i Fornhemmet

2003-10-06 Nya vårdträd i Fornhemmet

2003-10-16 Kulturafton

2003-12-13 Julmarknad med bonader

2004

2004-03-04 Årsmöte – Årsberättelse
2004-03-23 Kulturafton – Från kyrkby till modernt villasamhälle på 200 år.
Hans Hansson berättade m h a dator och projektor på ett mycket intresseväckande sätt om hur Wist kyrkby med början vid storskiftet 1770 via laga skifte 1867 och ett par kommunreformer förvandlades från liten kyrkby med mycket gamla anor (första gången omnämnd 1283) till ett modernt villasamhälle. Materialet har tagits fram inom ramen för två studiecirklar som arbetat under vintern. Församlingssalen var helt fullsatt, 140 personer var där.
2004-04-24 Vårröjning i Fornhemmet
2004-05-03 Kvällsvandring vid Skorpa
2004-06-05 Vårutflykt till Ulrika, Ycke, Torpön, Torpa, Råå och Skure
2004-06-13 Den sedvanliga sommargudstjänsten vid Bomtorpet har också avhållits. Frälsningsarmén, ledd av major Bo Eriksson med fru, stod för predikan, sång och musik. Dessutom deltog Bo Linnros och kyrkan bjöd på kyrkkaffe. 160 personer deltog.
2004-07-11 Slåtterdag i Fornhemmet.
2004-08-09 Nytt brunnslock i Fornhemmet
2004-08-15 Hembygdsdag i Fornhemmet
2004-08-22 Arkeologidag med arkeologerna Anders Kaliff och Maria Petersson, Midsommarkullens historia.
2004-08-28 Våffelfest i Bomtorpet
2004-09-04 Guidning i Hjortkälla
2004-09-05 Säsongavslutning i Fornhemmet