Nuvarande och framtida användning och skötsel

Utdrag ur Naturvårdsprogram för Linköpings kommun:

Bibehållande av värden:
Naturvärdet består om hagmarken betas även i Framtiden och om området undantas frän ytterligare åtgärder som kan skada naturmiljön. Bete är även en förutsättning för att det gamla mönstret av gamla åkrar ska framträda. I blandskogen behålls lövdominansen genom regelbunden utgallring av gran.

Tegarna:

1934 plöjdes fyra ursprungliga tegar på Hjortkälla samman till två som därefter besåddes med svarthavre. Senare samma år besåddes de två tegarna även med klöver, detta i avsikt att förbättra betet. Sedan dess har de gamla tegarna använts som betesmark. Någon konstgödsling har inte skett här sedan slutet av 1940-talet, vilket också märks på den artrika floran.

Som en följd av tillkomsten av Styvinge bergtäkt år 1975 och närheten till denna har några mindre tegar tagits ur betesdriften och är nu (år 2001) stadda i långt gången igenväxning med asp och gran.

Gärdesgårdshägnad

Årligen brukar en kurs  i gärdesgårdshägnad arrangeras på Hjortkälla. JUF och Wist hembygdsförening bygger där varje sommar c:a tio m gärdesgård. Hitintills (år 2001) har färdigställts en sammanlagd längd av om 250 hot. Ett hot är det stolp-par som bär upp slanorna.

Kurs med JUF i gärdesgårdshägnad i Hjortkälla

Bilderna är från denna årligen återkommande aktivitet som ordnades 010428.
Läs också Edvin Karlsson beskrivning av gärdesgårdshägning.