Kyrkspången och Risnäs spång

Redan i slutet av 1600-talet fanns en spång över Vistkärret från Skog (Källsäter) till Vists kyrka. Vistkorset (Korsgatorna) var en ökänd plats för vägfarande på grund av högt vattenstånd. Området kallades även Storängen eller Kyrkokärret då kyrkan ägde marken För de boende söder om Vistkorset blev vägen till kyrkan avsevärt kortare tack vare spången.

 

Utsnitt av karta Geometrisk avmätning Prästgården nr 1, 1698. Källa: Lantmäteriet

Spången kallades även Kyrkspängerna eller bara Spängerna villket talar för att spången kanske bestod av flera delar åtskilda av mer fasta partier i kärret. Även Risnäs spång ses på kartorna.

 

Karta storskifte Prästgården nr 1, 1782. Källa: Lantmäteriet. Bearbetad av Hans Hansson och kompletterad av Bertil Tunel

År 1782 har torpet Källsäter tillkommit där socknens fattighus byggdes på 1870-talet. Syster Selma (Henriksson), som under många år var föreståndare på Källsäter, skrev 1915-03-24 i sin dagbok att ”Ännu går det att gå över Kärret” vilket tyder på att spången fortfarande fanns kvar.

Stigen till kyrkan gick i stort sett rakt fram från kärret snett över västra delen av nuvarande fotbollsplan. På ängen norr därom syns fortfarande en stig. Här gjordes en arkeologisk utgrävning år 2004. När matjorden avlägsnats framträdde på förväntad plats stigen i form av en enkel stenpackning.

Ingmar Carlsson m fl letar efter stigen mellan kyrkan och Källsäter 2004-08-20. Foto: Hans Hansson
Den 3 maj 2017 var vi några entusiaster som letade efter rester av Kyrkspången. Efter noggranna kart- och terrängstudier hittade vi flera rester av 4-5 stolpar som sannolikt är spår av spången. Här är Anders Ekdahl som just dragit upp en stolpe ur dyn. Foto: Bertil Tunel

Risnäs spång

På denna karta från 1651 ses en spång eller bro från Risnäs. Källa: Projekt Äldre geometriska kartor, Riksarkivet, SE/RA/81003/2/Sturefors, bildid: R0000499_00012

Risnäs Spånggård är omnämnd redan i ett sockenstämmoprotokoll 30 nov 1677. I sockenstämmoprotokoll 1665 kan man läsa följande:

Anno 1665 S Andrae dag höltz Sochnestämbna wid Wisth och afhandlades sålunda:

5. Hoo som eij förfärdigar Kyrkospengerne ath Skogh till yppet watn blifwer, böthe dubbelt så myckit som Ao 1664 tå Sochnestämbnen höltz, afsades 1 K. Wijn.

Alltså: den som inte reparerar Kyrkspängerna får böta 1 kanna vin (ca 2,6 liter) till kyrkan (vilket var ett vanligt straff för olika förseelser). I 1664 års beslut, som refereras till, räckte räckte det med 1 stop vin (ca 1,3 liter). Där preciseras objekten till Skogs Kyrkspänger och Risnäs spänger. Även 1669 (30 nov) återkommer samma tema i stämmoprotokollen.

 

 

Den 5 dec 1775 beslöt man på sockenstämman att bygga en ny bro "genom bägge holmarne åt Kyrkjan" och då riva de gamla spängerna. Bron revs 1870, året innan Kinda Kanal öppnades. Under ca 30 år hade Risnäsborna ingen möjlighet att korsa Stångån annat än med båt. År 1901 öppnades den nya järnvägsbron och för att underlätta för dem som bodde i Risnäs att ta sig över till andra sidan Stångån kunde de köpa biljetter som gav dem tillåtelse att använda bron. I övrigt var detta strängt förbjudet.

Källor:

Granath, Y., 2005. Sturefors Husby 1:46, Vists socken, Linköpings kommun,
Östergötland. UV Öst rapport 2005:35.

Lindqvist, N., 1926. Bjärka-Säby ortnamn

Syster Selmas dagbok 1907-1916. Wist Hembygdsförening 2008. ISBN
978-91-633-3514-3

Jubileumsskrift Wist Hembygdsförening 20 år. 1976-1996
Förr och nu i Vist. Wist Hembygdsförening 1976-2001.
ArkivDigital Vist (E) C:2 (1661-1727) Bild 19 / sid 27
ArkivDigital Vist (E) C:2 (1661-1727) Bild 43 / sid 75.
ArkivDigital: Vist (E) C:3 (1727-1760) Bild 359 / sid 705

 

BT 2020-05-29