Midsommarkullen

av Anders Kaliff

Mitt barndomshem ligger något hundratal meter därifrån (Husby), invid en plats som vi alltid kallat Midsommarkullen. I folktraditionen har den benämnts så åtminstone sedan 1700-talet och troligen mycket längre tillbaka i tiden.

Vist benämndes under medeltiden Vist-Husby och var en av de så kallade husabyarna i Östergötland. Dessa ligger spridda i landskapet, med en tyngdpunkt till landskapets östra del och till några av de viktiga vattenvägarna: Utmed Bråviken på Vikbolandet ligger Östra Husby och Husby i Styrstads socken. Söder om Slätbaken, och i området öster om viken , ligger Husby i Mogata socken, Husby i Skönberga socken samt Västra Husby. Två husabyar, Vist-Husby och Husby-Fjöl, dagens Borensberg, ligger invid de viktiga vattenvägarna Stångån respektive Motala ström.

Här i Vist invid Stångån ligger också Tegneby, en by som försvann på 1800-talet men vars namn lever vidare. Idag syns de fysiska spåren i i form av låga husgrunder invid åkanten och som svart jord, ben och krukskärvor i åkermarken intill. Såväl Husabyar som Tegnebyar har varit viktiga platser för kungamakten under äldre tid. Ordet husby, eller husaby, har betecknat ett kungligt förvaltningsgods inom en forntida administrativ organisation. De ligger oftast vid kommunikationsleder, som Stångån. Några forskare menar att de har anlagts under tiden 600-800 e.Kr., men både tidigare och senare dateringar har också framförts. Förhållandevis många husabyar ligger invid monumentala gravar – storhögar. Nära Västra Husby finns exempelvis fyra större gravhögar.

Ingen storhög som tillhört Husby i Vist är känd som fornlämning. Kanske är den sedan länge bortodlad, kanske har den aldrig funnits. Eller finns den där egentligen framför våra ögon, fast vi inte riktigt vill se den? Nära Husby ruvar Midsommarkullen, med vid utsikt över Stångåns dalgång. Den är till synes en naturlig moränkulle, men vem vet egentligen. Det har aldrig gjorts någon undersökning av själva kullen och att sökschakt i den omgivande åkern varit tomma motsäger inte att kullen kan vara en storhög. Kanske är Midsommarkullen en plats där en av de kungar som en gång vistats i Husby fått sin sista viloplats. Möjligen är den en ”försvunnen” storhög eller kanske endast en märkligt formad naturbildning. Kanske den då ändå hade en motsvarande betydelse som andra högar. Högar och andra gravar var viktiga samlingsplatser i äldre tid, liksom kyrkbacken blev det senare. Midsommarkullen passar väl in i det mönstret. I alla händelser är det en fantasieggande plats som levt kvar i människors tankar fram till idag.

***************************

Webredaktörens anm:

Namnet Midsommarkullen har troligen sin bakgrund i det mord (eller dråp) som begicks där på midsommardagen 1640.

Söndagen den 22 augusti företogs en arkeologisk snabbutgrävning av Midsommarkullen

En slutlig rapport från arkeologerna Anders Kaliff och Maria Pettersson kommer så småningom.

Här finns ett reportage från utgrävningsdagen.