Vreta Nedergård 2

Läge: Vreta by, ca 1 km norr om Sturefors
Byggt: ca 1800
Koordinater RT90: X:6468850 Y:1496041
Koordinater WGS84: 58°20’35″N 15°44’15″E
Adress:

Karta Lantmäteriet

Arrendekontrakt 1866
Avskrift utförd för Wist hbf 2006 av arrendekontrakt daterat 11/12 1866. Originaldokumentet upprättades genom att för hand införa de för 5/16 mantal Wreta Nedergård specifika villkoren i ett förtryckt formulär. All för hand skriven text i kontraktet redovisas i denna avskrift som kursiv stil. Originaldokumentets stavning har bibehållits. 
 
 
 
Contract
 
Härmed upplåtes och bortarrenderas till Bonden Carl G. Larsson 5/16 hemman Wreta Öfvergård, lydande under Sturefors Fideikommiss-Egendom och beläget i Wist Socken samt Hanekinds Härad, att tillträdas den 14de nästkommande Mars med ömsesidig uppsägningsrätt samt med åtnjutande af laga fardag, så widt alla bestämmelser i dett Contrakt noggrant uppfyllas
 
I öfrigt fastställes följande wilkor att utgå i kontanta penningar, spannemål och tjenstbarheter.
 
1:oa)Årliga utskylderna blifwa kontanta penningar En Rdr 69 (?) öre R:mt samt 2,6 kub.-fot Hwete, 9,4 kub.-fot Korn och 1,2 kub.-fot Hafra samt in natura med ren och afradsgild säd, skall wara levererad till den 15 December hwarje år samt 156 Karldagswerken på egen kost, hwilka skola i hwarje wecka utgöras på Måndag, Tisdag, Onsdag, Thorsdag, Fredag, och Lördag.
 b)Alla för Egendommarnes räkning förekommande körningar så wäl för Åkerbruket som andra såsom Qwarnstensskjuts, Kalksten, Kohl, Wed och Gödselkörningar m. m. samt Resor om 6 mils afstånd från Gården bestrides af Dagswerksgodset i tur och efter budning.
 c)Hjelpdagswerken efter budning.
 d)Bärga och rödja Ängshump wid Sturefors i händelse densamma upp-plöjes och besås med säd, skall Åboen densamma inberga.
 e)Skära ett tunnland höst- och ett tunnland wårsäd samt inberga detsamma, hwarför Åboe godtgöres med twå Karldagswerk för det förra och 1 för det sednare.
 f)Underhålla Ett wägstycke för Sturefors som wid laga answar bör wara grusade till wägens fulla bredd, till tid som bestämmes.
 g)Fortskaffa bref och budsedlar till och ifrån Herregården
 h)Aska 1,6 kub.-fot.
 i)Bryta och leverera 240 kärfwar Löf.
 k)Spinna fint och wäl 2 sklp. Tågor, eller 5 sklp. Blånor.
 l)Linberedning i tur. med 4 arbetsföra personer
 m)Lerkörning till tegelbruket werkställes af Dagswerksbönderna i tur men med gårdens dragare.
 n)Hugga och leverera – tjog Stafwer. fri
 o)Postskjuts. fri
 p)Qwastar till Logarna. Efter tur
 q)Barrqwastar till Stenhuset. fri
 r)Fattigwed upphugges. 1 famn hwarje år
 s)Wass-Slottern. –
 t)Upphugga efter anwisning 12 famnar Kastwed och 2 famnar Tegelwed hwarför Åboe godtgöres med 1 dagswerk för hwarje famn af den förra och 2 för den sednare.
 
Under bergseln eller då så erfordras Åboe blifwer urbudad med Dagswerkare så måste budningen hörsammas och kommer de Dagswerken som sålunda utgöres att gå i afräkning på de ordinarie. Dagswerkare skall medhafwa Yx, Spade, Töm- och Haksimme[1], dessutom hwad de i öfrigt särskildt blifwa budade med för redskap. Wid hwarje års slut kommer afräkning att ske, då alla utskylder till Herregården bör wara utgjorda eller ock mig då godtgöras, derwid Dagswerken skall betalas för 6 Månader med 1,25 R:mt, och 6 Månader med 75 öre pr st.; för Öfwer-Dagswerken godtgöres Åboe med 75 öre för sommaren och 50 öre för winter.
 
Åboe som efter skedd budning icke hörsammar den, ware sig på Körningar, Dagswerken eller hjelp, skall för hwarje uteblifwande göra en resa utöwer turen i händelse han är budad till körning eller 1 Karldagswerk öfwer om budningen warit enahanda, wid anmält förfall befrias han härför.
 
2:o. Mot utbekommande i mohn af reparationers fortskridande, af den husrötesumma, som wid hållen Syn å Hemmanet kan ådömas företrädaren att utbetala, åligger det Åboen, att efter samma Syneinstrument hemmanet iståndsätta, hwartill nödigt byggnadswirke utfås på sätt här nedan stadgas. De förefunne bristfälligheterne skola wara fullgjorde inom Fem År från tillträdet hwarefter det åligger Åboen att häfda och bygga Hemmanet, enligt lag och husesyns förordningar.
 
3:o. Till utrönande af huruwida de Skogseffekter som Åbo efter skedd anmälan fått utsynta blifwit till uppgifwit ändamål anwända, kommer hwarje hemman att hwart tredjeÅr undergå Ekonomiskt besigtning. Wid denna besigtning kommer äfwen att bestämmas om några större reparationer eller nybyggnader skola under kommande trenne år försiggå, till Rödfärgning af Nybyggnader eller i godt stånd warande Hus bekostas materialerna af mig, men arbetet af Åboen.
 
4:o. Åboe förbjudes sälja, bortföra eller låta några Skogseffekter af hwad namn det wara må och under hwilken förewändning som helst, wid påföljd att utan fardag afträda och aflytta den 14 härpå följande mars. Åligger det slutligen Åboen att, såwida han derom har, eller får sig något bekant, och wid äfwentyr att anses delaktig i förbrytelsen, genast wid Kontoret härstädes anmäla om någon annan sådan förbrytelse begås.
 
5:o. Åboe tillförbindes att wäl häfda och bruka sitt innehafwande Hemman till Åker och Äng samt Gärdesgårdar, och answarar wid afflyttningen för all blifwande höströta[2] efter hållen syn.
 
6:o. Åboe answarar ensam för de af honom eller hans folk till forsling för Herrgårdens räkning emottagna waror och ersätter dem till deras fulla wärde i händelse de genom försumlighet förstöras eller skadas. Äfwenledes åligger Åboen skyldighet att till alla Herrgårdens arbeten hålla dugligt, pålitligt och nycktert folk; för alla af hans folk wid dessa arbeten begångna fel eller förbrytelser answarar han allena som husbonde. Sker förnyade förbrytelser under arbete wid Herregården, måste husbonden ofördröjligen anskaffa annat folk.
 
7:o. Skogseffekter till nödig nybyggnad och reparationer kommer att hwart tredje år utsynas efter Ekonomiska besigtningarna; till wedbrand som tages på anwist ställe får endast windfällen, skatar och torr skog begagnas, och skall owilkorligen allt af bångar och ris, såwäl efter de utsynta träden, som af dem som tages till wed, hemköras med weden, äfwensom de mindre qwistarne hopläggas i hög.
 
Löfträds fällande, toppning eller underhuggning förbjudes strängeligen, undantagandes inom egna hägnader befintliga wide, säld[3], Ehn och Ahlbuskar, hwilka till gräswäxtens befodrande böra undanrödjas; all odling eller wallplöjning uti Ängar eller Hagar, äfwensom swedjande, Kolning eller Torfbränning samt all Huggning från färsk Stubbe utan förutgången tillåtelse förbjudes wid förlust af detta Kontakt och answar enligt lag.
 
8:o. Allt wid Hemmanet blifwande foder, så af Hö som Halm skall derstädes uppstillas, och får icke något deraf under hwad förewändning som helst derifrån bortföras eller afyttras.
 
9:o. Alla af Hemmanet utgående onera som nu äro eller blifwa kunna, med undantag af Äganderätts-Bewillningen, bestridas af Åboen utan någon afkortning.
 
10:o. När så påfordras skall Åbo ställa nöjaktig borgen ej mindre för detta Kontrakt, än ock för husröte-medlen.
 
 
 
Sturefors den 18 Aprill 1866  Thure Bielke  gm C. Blomberg   
 
Med förestående contrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig till dess noggranna uppfyllande 
 
Till WittneCarl Gustaf Larsson 
Nils Gustaf IsacssonMed hand å papper 
C. Blomberg  
 
Arrende contrakt transporteras på Enkan Carolina Anderdotter att tillträdas med innvarande års gröda. 
(Anm Carl Gustaf Larsson avled 4/6 1868.) 
 
Sturefors den 21 September 1868
Thure Bielke
Gm C. Blomberg 
 
  Med förestående contrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig till dess noggranna uppfyllande 
 
Närvarande WittnenCarolina Anderdotter 
Herman PetterssonMed hand å papper  
Johan Abrahamsson   
    
 
Fotnötter
 
[1] Simme = rep, tåg lina.
[2] höströta. Tryckfel. Skall vara husröta?
[3] säld. Ålderdomligt för sälg.
 
 
 

 

Arrendekontrakt 1889

Avskrift utförd för Wist hbf 2006 av arrendekontrakt daterat 21/2 1889. Originaldokumentet upprättades genom att för hand införa de för 5/16 mantal Wreta Nedergård 2 specifika villkoren i ett förtryckt formulär. All för hand skriven text i kontraktet redovisas i denna avskrift som kursiv stil. Originaldokumentets stavning har bibehållits. /HH

 
 

Kontrakt

 

Mot här nedan stadgade skyldigheter och vilkor antages Johan Fredrik Johansson till Brukare vid under Sturefors fideikommiss-egendom i Wist socken, Östergötlands län, lydande 5/16 mantal Wreta Nedergård med de egor, som för närvarande dit häfdas och att tillträdas den 14 Mars 1889 med ömsesidig uppsägningsrätt.

 

§ 1.

Den årliga skatten, som till egendomen skall utgöras, är: Kontant arrende Kronor —–

 

3

Mansdagsverken i veckan,

sommar, utan ersättning

3

                ”

vinter,        ”         ”

3

                ”

sommar, mot ersättning

3

                ”

vinter,        ”         ”

75

Hjelpdagsverken om året, efter budning, utan ersättning

 

20

Kördagsverken om året, efter budning,

med par,    utan ersättning

           ”              ”      ”      ”        ”

med enbet,    ”         ”

 

Berga och rödja ängshump vid Sturefors

                     ”         ”

 

Skörd af 1 ½ tunnland höst- eller 2 tunnland vårsäd, och inköra den vid Sturefors utan ersättning.

Utköra och sprida gödsel å ½ tunnland åkerjord vid Sturefors utan ersättning.

Upphugga och vid Sturefors leverera 10 famnar ved, utan ersättning.

Spinna – skålpund tågor eller – skålpund blånor, utan ersättning.

Leverera vid Sturefors – kubikfot eller – lass sand eller grus, utan ersättning.

Leverera vid Sturefors 6,3 kubikfot aska.

Underhålla samma vägstycke hemmanet hittills ålegat för Sturefors.

 

§ 2.

Närmare bestämmes med afseende på ofvanstående skatter:

Alla dagsverken, som utföras på egen kost, skola vara fullgiltiga; arbete utföres till det omfång och hvarhelst det anvisas samt börjar och fortgår på anbefallda timmar.

Dugliga verktyg och handredskap skola alltid medföras.

Dagsverken utföras på de dagar, som egaren bestämmer.

Är dagsverkaren ej höflig och arbetsam, ogillas dagsverket och bokföres ej.

Kördagsverke skall alltid utgöras med fullgiltiga dragare, pålitligt karldagsverke och åkdon, som rymmer den lassning, som erfordras, och skall vid transporter föras en medelvikt af 16 centner för parskjuts och 8 centner för enbet; då så erfordras tillsläpper åbo nödiga säckar.

Priset för dagsverke, för hvilket ersättning lemnas, bestämmes från 14 Mars till och med 14 September till 1,00 Kr., och från 14 September till och med 14 Mars till 0,75 Kronor.

Uteblifver dagsverke eller kördagsverke å de dagar och tider, som äro eller blifva bestämda, eller efter budning, utan af egaren godtjändt förfall, skall för sådan förseelse utgöras ett extra dagsverke eller kördagsverke, det försummade oberäknadt.

Åboen ansvarar för de till forsling emottagna varor och ersätter dem till deras fulla värde i händelse de förstöras eller skadas.

Veden, som upphugges på anvisad plats och efter gifna föreskrifter, levereras vid Sturefors, och skall hvarje famn innehålla 78 kubikfot virke.

Gödsling och skörd verkställes efter gifna föreskrifter och på anvisadt ställe. Spånad skall fint och väl utföras.

Skulle någon af för året bestämda skatter af en eller annan orsak ej komma att uttagas, skall vid årsuppgörelsen dess bokförda penningevärde erläggas.

Budsedel eller bref skall af åbo ofördröjligen och utan ersättning fortskaffas till och från egendomen efter hittills gällande budgång.

 

§ 3.

Alla skatter och onera, af hvad namn och beskaffenhet de vara eller blifva må, eganderättsbevillning dock undantagen, betalas af åboen.

 

§ 4.

Nybyggnads- och underhållsskyldighet. Angående sådan skyldighet, skall åboen häfda och bygga hemmanet efter lag och husesynsförordning, och gäller såsom tillträdessyn den, som vid åboens första emottagande af hemmanet förrättades. Vid blifvande afträde kommer jemväl laga syn att förrättas och skall dervid uppstående skillnad mellan husrötebeloppen vid första tillträdet och blifvande afträde från beträffande sida godtgöras.

Oafsedt bestämmelserna här ofvan, ansvarar åboen för verkställandet och underhållet af sorgfälligt rödfärgning å hemmanets samtliga åbyggnader.

 

§ 5.

Trädesjord emottager åboen sommaren före tillträdet och skall sådan aflemna., jemte befintlig gödsel, till sin efterträdare sommaren före afträdet och till storlek motsvarande 1/6 af den öppna, åkerjorden. Om jordegaren så önskar skall åboen mot ersättning för blifvande tillträdares räkning verkställa allt trädesbruk, gödsling och sådd.

 

§ 6.

Vårfoder. Är vid tillträdet någon särskild förmån i hö och halm åboen tilldelad, skall sådan här nedan antecknas och åboen vid sitt afträde densamma återgälda. Af hö och halm eger åboen vid tillträdet efter länets markegångspris tillösa sig vid stället befintliga förråd och skall han vid afträdandet mot enahanda, godtgörelse aflemna de då befintliga förråden.

 

§ 7.

Brukningssätt. Åboen skall väl häfda och sköta sin jord. Nyodlingar å hemmanet må företagas efter förutgången besigtning och skriftlig tillåtelse af egaren eller dess ombud.

Flåhackning tillåtes ej utan särskildt tillstånd.

 

§ 8.

Brandförsäkring. Hemmanets åbyggnader skola genom åboens försorg, men i jordegarens namn, strax vid tillträdet till fulla värdet försäkras uti länets brandstodsbolag, och åligger åboen att ställa sig till efterrättelse reglementets föreskrifter i afseende på, försigtighet mot brandskador och alltid vidmakthålla påbuden brandredskap. Alla omkostnader i och för detta bekostas hälften af mig och hälften af åboen. Skulle eldsolycka inträffa, uppbäres tilldömd brandskadeersättning utan afdrag af mig, som låter så fort ske kan, uppföra andra erforderliga åbyggnader, hvarvid åboen åligger att mot skälig ersättning verkställa de körslor, som för husens återuppbyggande erfordras, och eger åboen ej rätt att fordra ersättning för den skada, som honom tillskyndas genom saknad af den eller de nedbrunna byggnaderna.

 

§ 9.

Hägnadsskyldighet. Åboen är skyldig att uppföra och underhålla all den stängsel, som å det arrenderade områdets gräns mot andra egor enligt lag bör finnas, äfvensom erforderliga inhägnader, och är åboen förbunden, att der stängseldelning efter gällande lag ej skett, sådan sig underkasta, oafsedt han vid sitt tillträde af hemmanet efter tillträdessyn sådan hägnad ej emottagit.

 

§ 10.

Utsyning af skogseffekter. Virke till nybyggnader, byggnadernas reparationer och hägnader samt till bränsle, lemnas åboen endast efter utsyning af vederbörande skogstjensteman. Till bränsle utsynas endast torr skog, vindfällen, bångar och ris, och skola alla utsynta träd med såg afverkas och deras skatar och grenar hopläggas och hemköras.

För utrönande af huru mycket virke, som erfordras för åbyggnader och hägnaders underhåll, samt att den lemnade utsyningen blifvit till uppgifvet ändamål använd, hålles å hemmanet hvart 3:dje år ekonomisk besigtning.

 

§ 11.

Skogsåverkan. Vid äfventyr att åboen ansvarar efter lag, förbjudes att, i annan mån än detta kontrakt berättigar, anlita egendomens skog, och är vid samma ansvar skyldig beifra oloflig skogsåverkan å egorna och derom göra anmälan hos egaren. Rödjning i skog och hagmark får ej utan särskild skriftlig tillåtelse verkställas. Näfvertägt är förbjuden.

Åboen förbjudes att göra inhägnader i skogsmark och mossar.

 

§ 12.

Jagt och fiske får ej af åboen på egendomen utöfvas. Fiske kan dock till husbehof få idkas efter särskild tillåtelse. Utöfvas sådant olofligt af främmande person, så är åboen skyldig derom göra anmälan hos egaren. Åboen ansvarar för honom tillhörig hund, att denne ej jagar eller gör förfång på egendomens mark.

 

§ 13.

Tillbyggnader. Vill åboen göra tillbyggnader, inredningar eller tillökningar i stängsel, och jordegaren sådant medgifver, så medföra dylika förbättringar, äfvensom de å jorden, ingen rättighet att vid afflyttningen derför erhålla ersättning eller att dem förstöra eller borttaga.

 

§ 14.

Egoutbyte. Skulle något utbyte af egor i och för anordnandet af någon egendomens angelägenhet af egaren önskas, må något hinder derför ej uppstå.

 

§ 15.

Åboen får ej intaga främmande kreatur, hos sig hysa eller skattskrifva låta främmande personer, på annan öfverlåta hemmanet eller del deraf, från stället bortföra eller förskingra foder, gödsel, skogsprodukter, dyjord, sand eller grus, ej heller får han sjelf eller genom sina tjenare med ord eller gerning visa ohörsamhet mot egaren eller den i hans ställe egendomens skötsel öfvervakar, utan skall han höfligt ställa sig till efterrättelse de tillsägelser, han af dem erhåller.

 

§ 16.

Underlåter åboen, att inom föreskrifven tid erlägga arrendeafgiften, är arrenderätten förverkad och åboen skyldig, om jag det fordrar, hemmanet vid nästföljande års midfasta afträda; lag vare samma för åsidosättande af de honom på grund af detta kontrakt åliggande skyldigheter eller öfverträdande af de i detsamma honom medgifna rättigheter.

 

Af vårfoder är mottaget utan ersättning, för att vid afträdandet likaledes aflemnas:

 

6 Centner hö.

 

Af detta kontrakt äro 2ne lika lydande exemplar upprättade hvaraf egaren och åboen bekommit ett hvardera.

 

Sturefors den 21 Februari 1889.

Thure Bielke

    Gm Nils Bielke

Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att detsamma i alla delar efterlefwa och fullgöra.

 

Sturefors som ofvan

 

J F Johansson

 

Egenhändiga underskriften intyga på en gång närvarande wittnen:

 

Adolf Magnusson

C. A. Landqvist (?)

 
 

 

Boendelängd
Vreta Nergård 2
 
Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga. 
 
Boendeår YrkeNamnFöddPlatsDödDödsorsakÖvrigt
17391783BrukareAndersson Elias17150306Vist, Vreta17890120Brösts.F: Karin Olofsson i Vreta Nergård 1 i hennes andra äktenskap med Anders Larsson.
   Gustafsdotter Justina1717 1795 I husförhörslängden 1794 står ”Lärer barn läsa”.
   Eliasson Anders17401215Vist, Vreta17580324Håll Sting 
   Eliasson Gustaf17430323Vist, Vreta17461207  
   Eliasson Petter17451107Vist, Vreta   
   Eliasson Gustaf17490626Vist, Vreta17580307Håll Sting 
   Eliasdotter Annika17521110Vist, Vreta   
   Eliasson Johannes17570312Vist, Vreta17570312Okänd Siukdom 
   Eliasson Sven17570312Vist, Vreta17570312Okänd Siukdom 
   Eliasson Johan17590306Vist, Vreta   
    
17831789Till husAndersson Elias17150306Vist, Vreta17890120Brösts. 
   Gustafsdotter Justina1717 1795  
   Brukare enligt ovan. Bodde kvar till hus
17891795Till husGustafsdotter Justina1717 1795  
   Änka efter förre brukaren Elias Andersson.
17831807BrukareSvensson Måns17560909Vist, Vreta18070622 Måns Svänsson var född i Vreta och son till föregående brukaren av Vreta Nergård 1 Svän Eliasson och hans hustru Ingrid Jönsdotter.
   Eriksdotter Kerstin1764Vårdnäs18260728HysterieFöräldrar: Flälsehemsbruk Eric och Brita i Sjögesätter, Vårdnäs socken.
   Månsdotter Brita17850831Vist, Vreta18690201Ålderdom 
   Månsson Sven17880731Vist, Vreta17880731  
   Månsdotter Katarina17900916Vist, Vreta18081127Bröstvärk … SlagDotter Föräldrar: Afl Måns Svensson
   Månsdotter Anna Greta17940327Vist, Vreta18191110LungsotDotter Föräldrar: Afl Måns Svensson och Hustru Stina Ericsdtr.
   Månsson Erik17960526Vist, Vreta18680329Bröstinfl. 
    
18071826Till husEriksdotter Kerstin1764Vårdnäs18260728HysterieF: Flälsehemsbruk Eric och Brita
   Änka efter förre brukaren Måns Svensson.
18091845BrukareAndersson Andreas17871111Vist, Gökstorp18490331BröstsjukdomF: Anders Hansson, Katarina Andersdotter, Gökstorp
   Månsdotter Brita17850831Vist, Vreta18690201ÅlderdomF: Måns Svänssonoch Stina Månsdotter.
   Andersson Anders Fredrik18150108Vist, Vreta Nergård   
   Andersdotter Eva Stina18200407Vist, Vreta Nerg18210220Mässling 
   Andersdotter Karolina18220606Vist, Vreta Nerg18771224Lunginflam. 
    
18451849Till husAndersson Andreas17871111Vist, Gökstorp18490331Bröstsjukdom 
   Månsdotter Brita17850831Vist, Vreta18690201Ålderdom 
   Brukare1809-1845.
18491869Till husMånsdotter Brita17850831Vist, Vreta18690201Ålderdom 
   Änka efter förre brukaren Anders Andersson.
18451868BrukareLarsson Karl Gustaf18220224Vist, Jordstorp18680604Bröst Infl.F: bonden Lars Gustafsson och Lena Cajsa Jonsdotter.
   Andersdotter Karolina18220606Vist, Vreta Nerg18771224Lunginflam.F: förre brukaren Anders Andersson och dennes hustru Stina Månsdotter.
   Karlsson Karl August18461124Vist, Vreta Nergård   
   Karlsdotter Ida Sofia18490905Vist, Vreta Nergård   
   Larsson Johanna Vilhelmina18520525Vist, Vreta Nergård   
   Larsson Gustaf Fredrik18550402Vist, Vreta Nergård18550416Slag 
   Larsson Axel Fredrik18561118Vist, Vreta Nerg.18561121Skarlakansfeber 
   Larsson Johan Gustaf18580930Vist, Vreta Nergård   
   Larsson Matilda Charlotta18610727Vist, Vreta Nergård   
    
18681877BrukareAndersdotter Karolina18220606Vist, Vreta Nerg18771224Lunginflam. 
   Änka efter förre brukaren Karl Gustaf Larsson.
18781905CBrukareJohansson Johan Fredrik18330802Björsätter1905C  
18781905CBrukareJohansdotter Amalia Charlotta18520413Bankekind, Svinstad   
   Johansson/Viking Gustaf Alfred18730415Svinstad19421202  
   Johansson Hulda Amalia18741116Svinstad   
   Johansson Johanna Charlotta18760501Bankekind   
   Johansson Adolf Fredrik18800814Vist, Vreta   
   Johansson Knut Oskar18841228Vist, Vreta   
   Johansson Frans Otto18860826Vist, Vreta  Utvandrade till USA 1904 men återkom 1911. Läs även här.
   Johansson Albin Theodor18881225Vist, Vreta   
   Johansson Axel Emil18910519Vist, Vreta   
   Johansson Elsa Emilia18940527Vist, Vreta   
   Familjen kom från Svinstad 1878, där Johan Fredrik varit torpare i Långkärr under Grävsten.
1905C Till husJohansdotter Amalia Charlotta18520413Bankekind, Svinstad   
   Änka efter förre brukaren Johan Fredrik Johansson.
19081943BrukareJohansson/Viking Gustaf Alfred18730415Svinstad19421202  
   Andersdotter Jenny18730208    
   Viking Karl Gustaf Vallentin18980214Vist   
   Viking Einar Valfrid18991119Vist   
   Viking Adolf Folke19011124Vist   
   Viking Torsten Valdemar19060128Vist   
   Gustaf Alfred Viking hade tidigare bott i Rosendal som livgrenadjär.
Inflyttade från Skrinhult 1908.
19431948BrukareGustafsson Karl Oskar1913Vist   
   Andersson Anna Lisa1921    
   Gustafsson Birgitta1942Vist   
   Gustafsson Siv1946Vist   
         
   Mellan 1948 och 1975 arrenderades alla fyra gårdsenheterna av bröderna Nils Gunnar och Karl Oskar Gustafsson. 1975 skapades Vreta Storgård som fram till 1980 arrenderades av Nils Gunnar Gustafsson. Nils Gunnar och Karl Oskar var söner till Nils Ferdinand Gustafsson.
1980 överfördes Vretagårdarnas jordbruksareal till Sturefors gård.