Tegneby

Läge: vid Stångån strax öster om Sturefors samhälle
Byggt: ca 1770
Koordinater RT90: X:6466921 Y:1496609
Koordinater WGS84: 58°19’32″N 15°44’24″E
Rivet.

Karta Lantmäteriet

Om ”tegnar” och ”drängar”
I Maja Hagermans ”I spåren av kungens män” finns ett intressant avsnitt om ”tegnar” och ”drängar”. ”Thegn” var ursprungligen en anglosaxisk titel för en kunglig vasall.

Mycket tyder på att denna titel i början av 1000-talet kom att användas även för betydande män inom det danska området. Mot att dessa inom sina områden bevakade kungens intressen fick de motta förläningar som också gick i arv i familjen.

I Danmark/Skåne finns ett stort antal runstenar resta efter tegnar och drängar. Men, ordet tegn ingår också i ortnamn och just i Wist finns en av de åtta Tegnebyar som finns i Östergötland och Mälardalen. 

I närheten av flera av dessa Tegnebyar har skatter hittats som innehåller en typ av danska juveler. Detta kan indikera att dessa haft en speciell relation till den danske kungen. Kanske har alltså innehavaren av vårt Tegneby en gång varit en dansk vasall. Som framgår av nedanstående utdrag ur Bjärka-Säby och dess ägare är i varje fall Risnäs och Tegneby de första, i ett brev från 1286, med full säkerhet identifierade gårdarna i socknen.

Tegneby historia: Utdrag som rör Tegneby ur Bjärka-Säby och dess ägare

Olof Thegner (1615-1689) gjorde karriär, adlades och slutade som landshövding i Uppsala.

Eskils ek

Tegneby husesyn 1758

Husesyn vid Tägneby 1758

Avskrift av en av de äldsta husesynerna i Sturefors gårdsarkiv. Husesynen hölls 1758 på hemmanet Tegneby. Enligt inspektor H.Jungerfelts förteckning över ”Ägare under tidig medeltid” så omnämns Tegneby år 1286. Då beseglade Clemens i Tegneby Olof i Risnäs testamente. Är 1303 omtalas frälse mannen Birger Likvidsson i samband med Tegneby. Han tillhörde Likvidsönernas ätt, som under 1300-talet tillhörde högfrälset.

Var låg Tegneby? Det kan ha varit i första skogsdungen på höger sida utmed ån när man passerat Peenemynde på väg mot Sturefors slott. Den skogsdungen kallas Tegneby kulle.

Lösen 2 öre S:mt 
Gustaf Viman

 

Avskrift 

1758 d. 8 november hölls laga Husesyn uppå Säteriet Sturefors lydande halfwa frälse Hemmanet Tägneby i Hanekinds härad och Wist Socken beläget: efter den afträdande Åbon Petter Larsson, frånwarande, mentillträdande Åboen Samuel Mattsson jämte undertecknade woro närwarande, då synen företogs och befanns som nu här efter följer neml.

Mangården

Kopparmynt

Daler

Sk.

Stugu finns ingen, ej heller förstugu eller förstugu Kamare som någon kan bebo utan kommer en ny Sätes stugu at efterlag på denna Halfgård uppsättjas til 12 alnars längd och6 bred, hwarpå nu ej uppföres något wärde.

  

Finns en gamal Bod aldeles oduglig i whars ställe påsynes en ny i dess ställe lag likmätigt at uppsättjas, som synes fri och färdig til alla delar. Kostar

60

 

Stallet aldeles förfallit, kan näppeligen förbättras utan bör et nytt uppsättjas med det gamla til hjelp. Verderas til

36

 

Hemligt hus felar, uppsättes et nytt igen. Kostnad

10

 

Port med Plank och stänge för gården skal i stånd sättjas för

9

 
   

Ladugården

  

Et fähus med riktigt innanrede och goda wäggar, men taket förbättras med 4 tiog halm, häng och arbetslön ett för alt

24

 

En lada 8 aln lång 9 1/2 do bred, taket kan lagas med 5 tioghalm, takwerke och arbetslön in alles

20

 

En loga 22 aln lång. Taket förbättras med 10 tiog halm, hång och arbetslön uträknadt til 

54

16

Wäggbandet skjutes til rätta som kostar

3

 

Uti logbotten inlägges 8 st. Telder samt arbetslön 

14

 

Logbalken gjöres ny för

2

 

En ny hufd gjöres ock för

2

8

de 2 Knutarna bör kunna lagas med 1/2 tohlt bräder

5

 

Wagnskull sätts upp ånyo med tilhjelp av det gamla som synas ut. Kostar

24

 
   

Utom gården

  

Badstuga uppsättes en ny hälften med den andra gårdboen.Verderad til

18

 

800 hot oduglig gärdesgård, som omhägnas 1 1/2 sk hotet

37

16

800 famnar diken upprensas å 11/2 sk f.

37

16

Träd- och humlegård fins ingen 

  

Summa Kopp:mt 

359

24 

Sålunda wara synt, befunnit och verderat intyga af Tägneby utsupra 

Hans Nyman Gustafsson 
L: t: inspector wid Sturefors 
Staffan Jonsson i Björksätter, nämndeman 
S. i. S.

 

Tegneby husesyn 1765

Husesyn vid Tägneby 1765

Ur Sturefors gårdsarkiv

Sammanfattning av Märta Sundgren:

Vid husesyn den 12 april 1765 i Tegneby, Wist socken var avträdande åbon Samuel Mattson närvarande, som nästlidna Midfasto skall flytta till Åleryd. Samuel Mattson tillträdde halva frälsehemmanet Tägneby den 8 november 1758 efter åbon Petter Larsson. Vid båda husesynerna var alla hus mer eller mindre dåliga. Vid sista synen hade en del rustats. Då fanns en 8-varvs stuga med förstuga och kök. Stallet var nu liksom 1758 alldeles odugligt till tak, väggar, inredning samt dörrar. Där står inget om ny tillträdare, blev jorden lagd under Sturefors gård? Husen användes för ”inhyses” tills de föll ihop?

Lösen 2 öre S:mt

Gustaf Viman

Husesyn vid Tegneby

 

1765 d. 12 Aprill, blef En Laga Husesyn hållen af undertecknade, på Ett halft Frälse hemman uti Tegneby beläget uti Hanekinds Härad och Wist Sochn, Säteriet Sturefors tillhörigt. Emedan Afträdaren, Åboen Samuel Matsson uti Åhleryd som nästledna Midfasto ther ifrån flyttatt och Innehafwaren at Sturefors och Tegneby till thenna Syns förrättande infant sig Nämndeman och Häradsdommaren Pär Esbiörnsson uti Äbbetorp, samt Nämndeman Staffan Jonsson uti Björksätter, samt Nämndemannen i Julsbro Eric Pärsson. Samuel Matsson sielf tillstädes. Synemännen förfogade sig till förrättningen och befants som följer

   
   
 

Kopparmynt

 

Daler

Skilling

I MANGÅRDEN.

  

En Stufwa med förstuga och Kök, 16 alnar lång 11 dito bred och 8 warf hög, finnes till wäggarne behållen men Taket på östra sidan omtäckes, hvar till uppgår 5 tiåg lång halm á 12 d.r

60:

Torf och arbete, anses kosta

18:

Spiselen i Stugan och Stenfotarne under dess Syllar förbättras med

9:

Lås till Stugudörren bör förskaffas som anses kosta minst

3:

2-ne fönster luft i stugan hwaruti bör insättas 4 st rutor

1:

16

8 st. fönsterrutor i taket insättes a 9 sk/st

2:

8

Golfwet i Stugan förfallit och bör inläggas 12 st. Tilgior

12:

Arbetslön för Stuwudgolfets inläggande

6:

 

111:

24

Köket finnes utangålf hwaruti ey eller något warit sedan thenna Stufwan Byggnad uppsattes.

  
   

En loge Byggnad, 22 alnar lång och 9 dito bred, finnestill wäggarne nog gammal, men ey så ruten at den kan Synas oduglig, men uti sielwa tröske bottnen finnes skämde 3 st. Tiljor som anses kosta med inläggning

6:

Taket öfwer logen och den ena logeladan omtäckes med 4 tiåg halm a 12 Dr

48:

Hång och arbetslön till

6:

 

60:

   

Stallet finnes på samma sätt som wid år 1758 hållen huse syn aldeles odugligt både till tak och wäggar samt inrede och dörrar och bör ett nytt i dess ställe uppsättias som Syne männen säger med det gamla till hielp skulle minst komma at kosta

72:

Ett Fähus med foder skulle öfwer, 12 alnar långt 8 dito bret samt Får kätte uti huset och 8 st båsrum till wäggar och gålf behållit med dör gångjärn och hakar, men Taket felaktigt, som förbättras med 4 tiåg halm

48:

Hång och arbetslön till

6:

Gärdesgårdar som anses för 600 hot Swarsgoda

oduglige 160 hot förbättras a 3 sk.

15:

Summa D.r

312:

24

    

Sålunda hafwa undertecknade Synt och befunnit

som anfört är. Rätterligen werderat och anfört

som skiedde wid Tegneby d. 12 April 1765

 

                      Joh. Ekberg

                      Pär Esbiörnsson i Äbbetorp Häradsdommare

                                            P E S

                      Staffan Jonsson i Björksätter

                      S: I: s:

                      Samuel Mattsson I Åhleryd afträdande åbo

                                            S.

                      På Samuels wägnar Eric Pärsson I Julsbro.

                                            EPS.

Avskrivet ur Märta Sundgrens arkiv i Bomtorpet.
Överfört till datorhantering i februari 2003 Helge Fransson.

Boende i Tegneby 1640-1765

Dessa uppgifter är hämtade enbart ur födelse- och dödbok eftersom varken husförhörslängder eller vigselböcker finns tillgängliga för denna tid. Nedan ges länkar dels till familjer som bott i Tegneby, dels till individer som fötts eller avlidet i Tegneby men där varken far eller mor kan identifieras.

Ingen information om brukare av Tegneby utöver de två sista finns ännu.

Familjeboende

 

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1697

1699

 

Nilsson Lars

16630311

Vist, Tegneby

   
   

Andersdotter Anna

1662

 

16981225

Barnsbörd

 
   

Larsdotter Kerstin

16970701

Vist, Tegneby

   
   

Larsdotter Maria

16981225

Vist, Tegneby

16990308

  

1701

1701

 

Nilsson Lars

16630311

Vist, Tegneby

   
   

Nilsdotter Ingeborg

1675C

    
   

Larsdotter Kerstin

17010525

Vist, Tegneby

   

1701

1754

 

Olofsson Lars

1670C

    
   

Svensdotter Gunnil

1670C

 

17540422

Håll, Sting

 
   

Larsson Sven

17010330

Vist, Tegneby

   

1703

1708

 

Olofsson Karl

1672

 

17050108

  
   

Botvidsdotter Margareta

1674C

 

17450528

  
   

Karlsson Johan

17030503

Vist, Tegneby

   
   

Karlsdotter Beata

17050324

Vist, Tegneby

   

1704

1704

 

? Mattias

1675C

   

Timmerkarl

   

Mattiasdotter Katarina

1680C

    
   

Mattiasdotter Elisabeth

17040216

Vist, Tegneby

   

1704

1704

 

Eriksson Per

1680C

   

Timmerkarl

   

? Anna

1680C

    
   

Persdotter Kerstin

17041007

Vist, Tegneby

   

1706

1706

 

Olofsson Lars

1680C

    
   

Nilsdotter Kerstin

1680C

    
   

Larsson Samuel

17060307

Vist, Tegneby

   

1709

1745

 

Andersson Lars

16830528

Vist, Tegneby

   
   

Botvidsdotter Margareta

1674C

 

17450528

  
   

Larsson Germund

17090114

Vist, Tegneby

   
   

Larsson Niklas

17161201

Vist, Tegneby

   

1711

1718

 

Bengtsson Måns

1680C

    
   

Svensdotter Ingeborg

1685C

    
   

Månsdotter Brita

17111125

Vist, Tegneby

   
   

Månsdotter Maria Lisa

17141118

Vist, Tegneby

   
   

Månsson Bengt

17160428

Vist, Tegneby

   
   

Månsson Petter

17180923

Vist, Tegneby

   

1725

1758

 

Larsson Olof

1700C

    
   

Andersdotter Katarina

1702

 

17580520

Lungsot

 
   

Olofsson Anders

17250910

Vist, Tegneby

17421207

  
   

Olofsdotter Kristina

17290215

Vist, Tegneby

17300403

  
   

Olofsdotter Anna Lisken

17310809

Vist, Tegneby

17310824

  
   

Olofsson Sven

17330403

Vist, Tegneby

17340813

  
   

Olofsson Erik

17351119

Vist, Tegneby

17440225

  
   

Olofsdotter Anna Maja

17381215

Vist, Tegneby

   
   

Olofsdotter Stina

17421009

Vist, Tegneby

   
   

Olofsson Anders

17471124

Vist, Tegneby

1749

Bröstplåga

 

1738

1754

 

? Peter

1715C

    
   

Andersdotter Stina

1715C

    
   

Petersdotter Maria

17380907

Vist, Tegneby

17381122

  
   

Pettersson Niklas

17391016

Vist, Tegneby

   
   

Pettersson Anders

17420423

Vist, Tegneby

   
   

Pettersson Johan

17440525

Vist, Tegneby

   
   

Pettersson Lars

17460904

Vist, Tegneby

   
   

Pettersson Germund

17490119

Vist, Tegneby

   
   

Pettersdotter Lisken

17520113

Vist, Tegneby

17530916

Uppkastning

 
   

Pettersson Karl

17540827

Vist, Tegneby

   

1739

1754

 

? Nils

1715C

    
   

Larsdotter Katarina

1715C

    
   

Nilsson Zakarias

17390413

Vist, Tegneby

17420217

  
   

Nilsson Petter

17420104

Vist, Tegneby

   
   

Nilsdotter Lena

17480421

Vist, Tegneby

   
   

Nilsdotter Greta

17510804

Vist, Tegneby

   
   

Nilsson Jonas

17541124

Vist, Tegneby

   

1745

1757

 

Okänd fader

     
   

Hansdotter Katarina

1725C

 

17571013

Rödsot

 
   

Nilsson Hans

17450327

Vist, Tegneby

   

1747

1747

 

Okänd fader

     
   

Larsdotter Annika

1725C

    
   

Larsdotter Lena

17470111

Vist, Tegneby

   

1749

1749

 

? Lars

     
   

Johansdotter Ingrid

1725C

    
   

Larsdotter Katarina

17490824

Vist, Tegneby

   

????

1758

Brukare

Larsson Petter

     
   

Familjeinformation saknas.

1758

1765

Brukare

Mattsson Samuel

     
   

Siste brukaren på Tegneby. Familjeinformation saknas.

1759

1760

 

Nilsson Anders

1735C

    
   

Nilsdotter Lisken

1740C

    
   

? ?

17590124

Vist, Tegneby

17590124

 

Fader Anders Nilsson

   

Andersson Nils

17600318

Vist, Tegneby

   

1760

1760

 

Pettersson Anders

17420423

Vist, Tegneby

   
   

Olofsdotter Anna Maja

17381215

Vist, Tegneby

   
   

Andersdotter Fredrika

17600620

Vist, Tegneby

   
   

Andersson Nils

17600620

Vist, Tegneby

   

 

Individer födda i Tegneby

Individer födda i Tegneby

NamnFödelsedatumFförsamlingDödsdatumDförsamlingDödsorsakPersoninfo
Persson Erik16400815Vist, Tegneby    
Nilsdotter Kerstin16400905Vist, Tegneby1643Vist, Tegneby  
Matsson Lars16400913Vist, Tegneby    
Jonsson Per16401108Vist, Tegneby    
Jakobsdotter Marita16420601Vist, Tegneby1643Vist, Tegneby  
Abiöreson Per16420724Vist, Tegneby    
? Arvid16430413Vist, Tegneby1643Vist, Tegneby  
Nilsson Olof16430430Vist, Tegneby    
Jonsson Lars16430722Vist, Tegneby    
Nilsdotter Kristina16431911Vist, Tegneby1643Vist, Tegneby  
Sunesdotter Brita16450126Vist, Tegneby    
Olofsson Bengt16450223Vist, Tegneby    
Larsson Per16450624Vist, Tegneby    
Torstensdotter Anna16460201Vist, Tegneby    
Jonsdotter Kerstin16460419Vist, Tegneby1646Vist, Tegneby  
Svensson Mats16480213Vist, Tegneby    
Larsdotter Anna16480403Vist, Tegneby    
Jonsdotter Ingrid16480514Vist, Tegneby    
Nilsdotter Gertrud16491216Vist, Tegneby1650Vist, TegnebyMessling 
Olofsson Jon16491223Vist, Tegneby    
Larsson Lars16510305Vist, Tegneby    
Olofsdotter Kerstin16600318Vist, Tegneby    
? ?16621005Vist, Tegneby   Fader Olof
Olofsdotter Maria16651028Vist, Tegneby    
Larsdotter Kerstin16670915Vist, Tegneby    
Olsson Nils16700417Vist, Tegneby    
Larsdotter Anna16700706Vist, Tegneby    
Svensson Lars16700824Vist, Tegneby    
Jönsdotter Karin16710106Vist, Tegneby    
Larsdotter Karin16730521Vist, Tegneby    
Larsdotter Ingegärd16751024Vist, Tegneby    
Olofsdotter Margareta16770318Vist, Tegneby    
Andersson Jöns16781201Vist, Tegneby    
Olofsson Anders16791210Vist, Tegneby16800111Vist, Tegneby  
? ?16810501Vist, Tegneby   Fader Erik
Olofsson Sven16811113Vist, Tegneby17200129Vist, Tegneby  
Eriksdotter Maria16821015Vist, Tegneby    
Andersdotter Elisabeth16831104Vist, Tegneby    
Eriksdotter Johanna16840629Vist, Tegneby    
Hansdotter Brita16860815Vist, Tegneby    
Jakobsdotter Elin16860916Vist, Tegneby    
Jakobsdotter Kerstin16860916Vist, Tegneby16910202Vist, Tegneby  
Eriksdotter Ingeborg16870119Vist, Tegneby    
Eriksson Mattias16870424Vist, Tegneby    
Jakobsdotter Anna16880729Vist, Tegneby    
Eriksdotter Maria16881028Vist, Tegneby    
Eriksson Lars16891117Vist, Tegneby    
Månsson/Holmberg Johan16891208Vist, Tegneby    
Jakobsson Elias16910624Vist, Tegneby    
Månsson Börje16920925Vist, Tegneby16921120Vist, Tegneby  
Jönsson Daniel16930312Vist, Tegneby    
Jakobsson Lars16930409Vist, Tegneby    
Individer avlidna i Tegneby

Individer avlidna i Tegneby

Namnfödelsedatumfförsamlingdödsdatumdförsamlingdödsorsakpersoninfo
Jonsson Jakob16?? 1642Vist, Tegneby  
Jonsdotter Märta16?? 1643Vist, Tegneby  
Bengtsson Olof16?? 1651Vist, Tegneby  
Nilsdotter Karin16?? 16670519Vist, Tegneby Gift
Persson Jon16?? 16670527Vist, Tegneby  
Jonsdotter Anna16?? 16680308Vist, Tegneby Gift
Karlsson Olof16?? 16700825Vist, Tegneby  
Karlsson Olof16?? 16831202Vist, Tegneby  
Månsdotter Elin16?? 16870925Vist, Tegneby Gift
Larsdotter Kerstin1638 17090116Vist, Tegneby Gammal Piga
Nilsdotter Kerstin16400905Vist, Tegneby1643Vist, Tegneby  
Jakobsdotter Marita16420601Vist, Tegneby1643Vist, Tegneby  
? Arvid16430413Vist, Tegneby1643Vist, Tegneby  
Nilsdotter Kristina16431911Vist, Tegneby1643Vist, Tegneby  
Jonsdotter Kerstin16460419Vist, Tegneby1646Vist, Tegneby  
Nilsson Lars1647 17090425Vist, Tegneby  
Nilsdotter Gertrud16491216Vist, Tegneby1650Vist, TegnebyMessling 
Ralsdotter Elisabeth1651 17240304Vist, Tegneby Gift
Haraldsdotter Elisabet1654 16970417Vist, Tegneby Bondehustru
Svensdotter Annika1667 17410409Vist, Tegneby  
Nilsson Per1674 16970424Vist, Tegneby  
Olofsson Anders16791210Vist, Tegneby16800111Vist, Tegneby  
Olofsson Sven16811113Vist, Tegneby17200129Vist, Tegneby  
Bengtsson Anders1685 16970508Vist, Tegneby  
Jonasdotter Lisken1686 17460104Vist, Tegneby  
Jakobsdotter Kerstin16860916Vist, Tegneby16910202Vist, Tegneby  
Bengtsson Måns1691 17000426Vist, Tegneby  
Månsson Börje16920925Vist, Tegneby16921120Vist, Tegneby  
Svensdotter Katarina1707C 17630708Vist, Tegneby  
Larsson Lars1711 17270908Vist, Tegneby  
Larsdotter Katarina1712 17420410Vist, Tegneby