Några nedslag i äldre tiders lantbruk

Det som rörer omtanke wid kostnaderna vid ett landtbruk, skola här några ord anföras till de enfaldigas eftersinnande.

Minskning i kostnaderna för Arbetets bedrifwande, winns genom val af goda Arbetare och dragare, genom noggrann fördelning och ordning wid arbetet, genom wal af goda redskap, genom god wård om redskap och dragare.

Om odling av potatos 1819.

Gifne av Kongl. Wetenskaps-Aceademien1781

När brist , ej allenast är på Hö utan ock på Halm och Kärna, synes råd till Kreaturens bergning inom Hus i 7 månader, blifva swåra att gifwa. Som sällan medhinnes, at på ordentligt sätt taga och torka tillräckligt mycket Löf, så kan ock sådant Löf som om hösten nedfaller af Sälg, Asp, Wide Pil, Björk med flere trän som i Alleer planterågon stund ats, så wäl som nedfallet Löf av av Fruktträd hopsamlas och på Logar och Windar torkas och användas vid sörpning åt Boskapen med tillskott av något Salt.

Natan Lindqvist har gjort uppteckningen 1915. Den som berättade var riksdagsmannen Carl Johan Jonsson, född i Skog 1845 och död därstädes 1917.

Utdrag ur Bengt Nilssons uppsats om VIST SOCKEN.