Vässentorp

Läge: ca 1 km väster om Hovetorp
Byggt: 1700-talet
Koordinater RT90: X:6463763 Y:1494097
Koordinater WGS84: 58°17’50″N 15°42’16″E
Adress: Vässentorp Lillgård 1

Karta Lantmäteriet

1 ¼ mantal frälse, arrendegård under Hovetorp, är känd sedan 1360. Den förste till namnet kände personen knuten till Vässentorp är Ingeuald i Vestratørp (Hanekinds häradsting 15/6 1482).
Namnet Vässentorp, som under årens gång stavats på ett mångfalld sätt betyder Västra torpet. Någon motsättning Östratorp eller Östantorp finns ej.

Vid 1700-talets slut bestod Vässentorp av 3 arrendegårdar, Storgården, Lillgården och Gräshorva samt de underlydande torpen Hultet, Skräddarestugan och 2 soldattorp.

Vid slutet av 1860-talet slogs de 3 arrendegårdarna på Vässentorp samman till en enda, brukad av en arrendator.

Torp/backstugor under Wässentorp:

Hultet, Skräddarestugan, Västralund

Vässentorps jordbruk 2016. Intervjuer med Anders Ekdahl.

Ur Svenska gods och gårdar från 1939:

Areal: Total 183 har, därav 73 åker, 30 kultiverad betesmark.

Jordart: Huvudsakligen lättlera o. något moss- o. sandjord. Skogsbestånd: Barr- och björkskog.

Manbyggnad uppförd på 1700-talet, tillbyggd och renoverad senast 1922.

Ladugård och loge uppförd på 1880-talet.

6-7 hästar, ett 60-tal kor och ungdjur.

Gården till släkten 1908 då nuvarande arrendatorn efterträdde häradsdomare Gustaf Fredrik Jonsson, som då innehaft den i 24 år.

Ägare: Godsägare O. Ekmans barn, Bjärka-Säby.

Arrendator: Albert Ekdal född 1880. Son till A. P. Petersson och hans hustru Emilia. Gift 04 med Emilia född Eriksson.

Arrendatorn: Nämndeman sedan 1916 m, m.

Kartbeskrivning

 

Avskrift 2005 för Whbf Wässentorpcirkel.
Reservation för feltolkningar av förlagan, en avskrift av originalet som tillhandahållits av Anders Ekdahl, Vässentorp.
/HH

 

Afskrifvet efter Kartbeskrifning i en foliant G. 22 (Östergötlands län) Kartblad 5 i Kungl Landtbruksstyrelsens Arkiv Stockholm.


År 1696

Lit et Num

Notarum Explicatio

Åker

Somr las höö

  

Tr.

Kap.

 
 

Wästentorp består af ¼ Skatte och 1 Crono, tillförende Frelseheman som hafwa tillhopa medh Grääshorfwa, Cronohemn ½ och en Frelse uthjordh 18 stänger i fult byamåhl, äre räknade ibland Slättboheman, 1 ¼ mijhl ifrån Linkiöping, icke longt ifrån gl. Kindbowägen, hafwa mäst sina inkombster af spannemåhl, alldenstundh de ingen synnerlig skoug eller andre ansenlige lägenheter hafwa at tillgå, hwaraf de kunna giöra sig någon särdeles nytta. Och som åkren härwid består mästeparten af styff bruuk, så behöfwes till den största gården 4 paar dragare, och så proportionalitet för de andra grannarna, som de hafwa ägorna, effter stångfallet till, warandes lägenheeterna af fölliande godheeter; nembln

   

A

Åker i norra gierdet, sandblanda lermylla

3

25

 

B

Lerjordh

7

14

 

C

Lermylla

4

22

 

D

Åker i Södra gierdet, lerjord grundh kring backarna

14

24

 

E

Sidländig lera

2

14

 

F

Sandblanda skiörjordh medh gruus och öhr inblandad

4

20

 

G

Teghmåhlsängen, derest No 1 har 3 ½ stång. No 2, 9 stänger. No 3, 3 stänger. No 4 2 ½ stång.
Ringnäs ½ skatte hemman 4 ½ stångh; består af måssig hårdwall medh några Ekar, hassell, biörck, gran och annan ung löfskougsbakar

15

 

Ibidem starrewall medh någon wijde och annan ungh löfskoug uppå mycket sanckt och beswärligt att berga

35

H

Ängen Österslätt, består af Eeke, hassell, biörck och annan små löfskoug sampt måssigh hårdwall

20

 

Ibidem starrewal medh ung löfskoug bewäxt

24

 

NB. Der andehl af skougen på desse ängiar blifwer afrögdh, förmodas blifwa ymnigare grääswäxt der effter gierdes höö, hårdwall

4

 

Den skoug och uthmarck, här till finnes är intet synnerlig vidlöftig, består ende mäst af berg och backar sampt gran, tall, och lijtet små löfskoug, hvar på är trinde och wedebrandh, som och muhlbete knapt till nödtorfften, och lijtet till löftäckt, fiskie intet vijdare än uti Siön Rangeln, widh deras enskijlte ängehumpar och tegnmåhls ängen, som mehrendels består af gallstrandh flere lägenheeter här till finnes, skohla uti Special Deseription oppförde blifwa.

   
 

Grannarna

   

1

Oluf Nilsson Skattefrelsehemn ¼ komer till Öfwersten Högwälbne Hr Maurits Wellingk under Hoffwetorp sätegårdh hafwer i byamåhl 3 ½ stång, åcker i norra gierdet sandblanda lermylla

 

23 ½

 

Item lerjordh

1

14 2/7

 

Item lermylla

29 1/6

 

Åker i södra gierdet, lerjord grund kring backarna

2

27 7/9

 

Sidländig leera

15 1/6

 

Item sandblandad skiörjord med gruus och öhrjordh

28 7/9

5

En särskilt åkerlycka, lerjordh

29

 
 

Höö i Tegmåhlsängen, måssig hårdwall

 

2 1/3

 

Item sanck kierrewall blanda starrewall och dyvbottn

 

5 1/2

 

I Österslätt måssig hårdwall

 

4

 

Item sank kierrewall blanda starrewall och dyvbottn

 

4 2/3

 

Gierdes höö, hårdwall

 

3/4

6

Item en hage som understundom brukas till muhlbete, men när goda höö åhr äro blifwer der bergat höö, måssig hårwall till

 

4

7

Noch en lijten dito nyhln afrögdh.

   

8

Noch en lijten dito af ung löfskoug sampt hårdewallsbete för 1 koo.
En Humblegård af 345 stänger.
(Item) en lijten trädgård af någre unge äpplen och pähron trän.

   

9

En särskilt ängehump af skrijn hårdwals blanda mawal, medh Eeke, hassell, tall och annan små löfskoug

5 1/2

10

Ett enskijlt stycke af gubbeswederna hårdwal

1/2

2

Joen Håkansson Skattefrelsehemn hwilket ifrån Kongl. Maijt och Cronan af Sahl. Hr Sten Baner till Broo d. 15 Maij 1578 emot wederlag uthbytt, på tijden intaget till Kongl. Maijt och Cronan, om 9 stänger i fult byamåhl, hafr åker i norra gierdet, sandblanda lermylla

1

28

 

Sidländig lerjordh

3

23

 

Item lermylla

2

11

 

Åker i Södra gierdet lerjordh grundh kring backarna

7

12

 

Sidländig lera

1

7

 

Sandblandad skiörjordh medh gruus och öhrjord

2

10

 

Höö i Tegmåhlsängen, måssig hårdwall

6

 

Item sank kierrewalls blanda starrewal och dyebottn

14

 

I Österslätt måssig hårdwall

10

 

Ibidem sanck kierrewallsbla starrewal och dyewall

12

11

Uti en särskildt ängehump, skrijn hårdwalls blanda mawall

8

12

Noch en enskijlt ängetompt, af hårdwallsblanda stertting medh hwen

6

13

Item uppå des gårdstompt af mager och stenig hårdwall

2

 

Gierdes höö, maawall blanda hårdwall

2

14

En särskildt beteshaga af berg, sampt gran och något ung löfskough bewäxt, muhlbete för 4 koor åhrln

   

15

Noch en mindre dito, som består af små löfbuskar och stenigt hårdwallsbete medh kierr iblandh för 1 koo. En humblegårdh 60 stängr

   

N 3

(Grääshorfwa) Oluf Jönsson cronohemman ½ indehlt till Förrijare boställe under Infanteriet, om 3 stänger i fult byamåh hafwer åker i norra gierdet sandblandat lermylla

20 1/6

 

Sidländig lera

1

7 2/3

 

Ibidem lermylla

25

 

Åker i Södra gierdet, lerjord grund kring backarna

2

14 2/3

 
 

Sidländig lera

13

 
 

Sandblanda skiörjordh medh gruus och öhrjordh

24 2/3

 

16

En särskilt åckerflått i norre gierdet, dhen de kalla tompten. Lermylla

12

17

En särskilt åckerlycka lera, medh någon klapper ibland

23

18

Noch en dito gruusjordh, berättas af åboen intet vara stort bärande eller till åker längre dugelig

11

19

Noch af hemängen, oppgiordt till åker, lerjordh medh någon mylla på sombliga ställen

13

 

Höö i Tegmåhlsängen, måssig hårdwall

2

 

Item kierrvalls bla starrwall och dyebottn

4 2/3

 

I Österslätt måssig hårdwall

3 1/3

 

Item kierrewallsblanda starrewall och dyebottn

4

 

Gierdes höö, maawalls blanda hardwall

2/3

20

En särskilt ängehump af måssig hårdwalls blanda stertting, hwarest och är några backar som jämpte det öfriga medh Eeke och annan små löfskoug mehrendehls all öfwerwäxt

10

21

Uti Hemängen är godh hårdwall iblandh Eeke och annan små löfskoug

 

4

22

Ibidem måsswal medh små starr iblandh

6

 

En särskilt beteshaga som består af höga berg sampt tall, gran och biörkskoug uppå, muhlbete för 4 á 5 kohr åhrln

   

N4

Är ett nyss oppbygt torp, som består af en frelse uthjordh under Baron och Öfwersten Högwälbne Hr Jaqves Spens om 2 ½ stång i fult byamåhl, hafwer åker i norra gierdet sandblanda lermylla

16 5/6

 

Ibm lerjordh

1

1 1/20

 
 

Ibm lermylla

20 5/6

 

Åker i södra gierdet, lerjord grundh kring backarna

2

1 5/9

 

Sidländig lera

10 5/6

 

Item sandblanda skiörjordh medh gruus och öhrjordh

20 5/9

 

Höö i Tegmåhlsängen, måssig hårdwall

1 2/3

 

Item sank kierrewalls blanda starrwal medh dybotn

3 8/9

 

I Österslätt måssig hårdwall

2 2/3

 

Item sanck kierrewalls blanda starrwall medh dybottn

3 1/3

 

Gierdes höö, maawals blanda hardwall

1/2

23

En enskijlt holma uti Tegmåhlsängen som består af skrijn hårdwals blanda starrewal medh Eeke och annan skoug öfwerwäxt

2

 

Nota, Ringznääs har i Tegmåhlsängen måssig hårdwall

3

 

Item sank kierrewals blanda starrewall och dyebottn

7

 

Deras (Ringsnäs) särskilte gubbesweder skrijn hårdwall

1

25

Torpet bäck, är beläget på bohlbysens ägor men giör sina dagswärken till Hofwetorp

   

26

Och hafr åker i den ena Lyckan Lerjordh

2

3

27

Åker i den andra dito, öhr och gruusjord, lijtet ler och mullblanda på sombla ställen

2

27

28

En särskilt äng af hårdwalsblanda stägg och sterttingwall hwarest och stå några gran och löfbuskar, höö till

6

 

Ibidem starrewals blanda kierrewall

4

 

N: Här widh kommer att observeras det ängen lijder stort intrång af den derigenom löpande qwarnwägen

   

29

Soldatetorpet 30 hafver åker i 2ne små lyckor, skrijn lerjordh

1

1 1/2

31

En äng af måssig hårdwall

2

32

2ne bakstugor som intet bruka någon åker

   

33

En lijten park af den ena No 2 haga, hwarest alla grannarna hafa dehl uti, efter deras rätta stångfall, hwarjämpte och des utan, hafwa de inne medh gårdztompterne nödwändige kåhl och hampetäppor

   
 

(Följande finnes blott å det i Landtmäteristyrelsens arkiv förwarade exemplaret af kartan)

N.B. Åboerne wid Wästantorp ophwiste fuller en Rågångh, som dhe willie prœtendera på Ringznääs enskijlte uthmarck och skoug (:varandes den af sådana beskaffenhet och oppwijste stenar, som på Cartan äro anoterade och beskrefne:) men Possesoren af Ringznääs, oppvijste der emot icke allenast köpe och fastebref, på bete skoug utan och åthskillige gl. nampnkunnige mäns attester, at den altijd warit under Ringznääs häfdat och lydt, altutnär Karsnääs Kyrkowäg till Tegmåhlsängehörn och sedan ängegierdesgården bortuth, till gubbeswederne, som de kalla, ända skildnaden och häfden uthåth till siön Rangeln, eller som de allmänt nömpna, Säby Siön.

   
 

(Orig. i Bjärka-Säby arkiv och Kungl. Landtmäteristyrelsens arkiv)

 

   
     

 

Boende brukare

WässentorpAnm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår YrkeNamnFöddPlatsDödDödsorsakÖvrigt
   Wässentorp (Lillgård)
17??1791BrukarePersson Måns1734 17911229Lungsot 
   Nilsdotter Katarina17350921Vist, Wässentorp   
    
17921809Brukare
Till hus
Nilsdotter Katarina17350921Vist, Wässentorp   
   Catharina Nilsdotter var änka efter den förre arrendatorn Måns Persson.
Efter makens död fortsatte Catharina Nilsdotter under en tid driften av gården. Från 1794 boende till hus.
17941803BrukareMånsson Petter17630506Vårdnäs   
   Jonsdotter Brita1748Ask18310201ÅlderdomFöräldrar: Ryttaren Jonas Askenbom och Cath. Larsdtr.
   Flyttade till Ringsnäs Grindstugan.
18091826BrukareJonsson Karl176409??Kisa18260421BröstsjukdomFöräldrar: Jonas Carlsson och Majia Greta Andersdotter
   Persdotter Kristina17790319Vist, Gunnarsbo18450708Kräfta I UnderlifvetFöräldrar: Bond Pet. Samuelsson och Hustru Cajsa Andersdtr.
   Efter makens död flyttade Stina Pehrsdotter 1826 till Spjut.
18261853BrukareAndersson Gustaf17970224Vist, Karsnäs  F: Anders Swensson i Karsnäs och dennes hustru Stina Andersdotter
   Karlsdotter Anna17971030Vist, Skog18761022Underlifslidande O BröstondskaF: Carl Andersson i Skog och dennes hustru Christina Andersdotter
   Paret flyttade 1853 till Solbacken under Hovetorp där familjen bodde till hus.
18531865BrukareMånsson Nils Fredrik18160830Vist, Wässentorp   
   Jönsdotter Anna Lena18241007Vist, Klint   
   Månsson Johan Fredrik18540423Vist, Wässentorp   
   Månsson Karl Magnus18580427Vist, Wässentorp   
   Månsson Anna Matilda18600927Vist, Wässentorp   
   Paret inflyttade 1853 från Vässentorp Storgård. Nils Fredrik Månsson var son till den tidigare brukaren Magnus Nilsson.
Anna Lena var dotter till bonden Jöns Larsson i Klint och dennes hustru Anna Stina Persdotter.
Efter flytten brukade paret Risnäs Stengård åren1873-1881
18661868BrukareRoos Karl Gustaf Oskar18271201Stockholm   
   Änkling 1865. Inflyttade 1866 från Säby, där han enligt husförhörslängden varit bruksförvaltare.
Flyttade 5/12 1868 till Linköping.
18681878BrukareAndersson Adolf18260809Vist, Selgesätter   
   Persdotter Eva Charlotta18330930Vist, Kvarnen   
   Adolfsdotter Kristina Charlotta18550112Vist, Selgesätter   
   Adolf Andersson var son till bonden Anders Andersson i Seljesätter och dennes hustru Majia Stina Persdotter.
Eva Charlotta var dotter till torparen Per Kindvall i Kvarnen och dennes hustru Stina Lisa Lejonquist.
I husförhörslängden för 1876-1880 är Adol
18791884BrukareKlasen Fredrik18530423Gärdserum   
   Inflyttade 16/11 1879 från Svinstad.
Flyttade 27/10 1884 till Tible.
  HushållerskaGustafsdotter Katarina Lovisa18550614Svinstad   
   Katarina Lovisa var hushållerska åt Fredrik Klasen. Inflyttade 8/12 1879 från Svinstad
Flyttade 27/10 1884 till Örebro Härad.
18881908BrukareJonasson Gustaf Fredrik18500427Vist, Skog Skattegård   
   Adolfsdotter Kristina Charlotta18550112Vist, Selgesätter   
   Gustaf Fredrik Jonsson var son till bonden Jonas Peter Pettersson i Skog Skattegård och dennes hustru Gustava Larsdotter.
Christina Charlotta Adolfsdotter var dotter till en tidigare arrendator Adolf Andersson och dennes hustru Eva Charlotta Pehrsdotter.
1908>1939BrukareEkdal Albert1880   Son till A. P. Petersson och hans hustru Emilia. Nämndeman sedan 1916 m, m.
   Eriksson Emilia     
    
   Wässentorp (Storgård?)
17921802BrukareStephansson Jöns1743Tjärstad18291031Ålderdom 
   Andersdotter Lisa1751Åtvid18020705Bröstsjuka 
   Jönsson Anders17780516Åtvid   
   Jönsson Johan18000223Vist, Wässentorp18851003Ålderdom 
   Sönerna efterträdde fadern som brukare av Wässentorp Storgård
18031810?BrukareStephansson Jöns1743Tjärsta18291031Ålderdom 
   Larsdotter Maria17560928Krigsberg18330307Ålderdom 
   Sonen Anders efterträdde sin far som brukare ca 1810.
18101829Till husStephansson Jöns1743Tjärstad18291031Ålderdom 
   Larsdotter Maria17560928Krigsberg18330307Ålderdom 
   Bodde kvar hos sonen Anders som övertog jordbruket.
18101830BrukareJönsson Anders17780516Åtvid18460502Lungsot 
   Anders Jönsson var son till den förre brukaren Jöns Stephansson som tillsammans med hustrun bodde kvar på gården. 1830 övertogs gårdsbruket av Anders Jönssons bror Johan. Anders Jönsson stannade kvar på gården som ogift dräng till sin död.
18301864BrukareJönsson Johan18000223Vist, Wässentorp18851003Ålderdom 
   Israelsdotter Anna Katarina18030125Vist, Karsnäs   
   Johan Jönsson var son till den tidigare brukaren Jöns Stephansson och dennes hustru Lisa Andersdotter. Johan Jönsson övertog bruket av gården efter sin bror Anders Jönsson.
183018330307Till husLarsdotter Maria17560928Krigsberg18330307Ålderdom 
    
   Wässentorp (?)
17601781BrukareMånsson Petter17400828Vist, Karsnäs17810514  
   Jonsdotter Katarina1738 18000217Vattusot 
   Pettersson Anders17620420Vist, Wässentorp   
   Pettersson Magnus17641208Vist, Wässentorp   
   Persdotter Annika17670219Vist, Wässentorp   
   Persdotter Stina17700204Vist, Wässentorp   
   Persson Johannes17721002Vist, Wässentorp17740430Bröstsjuk 
   Persdotter Ingeborg17750223Vist, Wässentorp   
   Persdotter Anna Maria17790401Vist, Wässentorp17790419Okänd 
   Persson Johannes17810207Vist, Wässentorp18100612Ros 
   Katarina flyttade med hemmavarande barn till Skräddarstugan efter makens död.
17811811BrukareMånsson Nils17600403Vist, Barkesved  F: Catharina Olofsdotter
   Persdotter Margareta1758Vårdnäs18100425Frossa Och VärkHustru
   Nilsson Petrus17840708Vist, Wässentorp   
   Nilsdotter Anna Maria17861005Vist, Wässentorp   
   Nilsson Magnus17890405Vist, Wässentorp   
   Efter Margareta Persdotters död övertogs gårdsbruket av sonen Magnus.
18111856BrukareNilsson Magnus17890405Vist, Wässentorp   
   Jonsdotter Kristina17831026Vist, Toketorp18660502SlagF: Jonas Swensson i Toketorp och dennes hustru Caisa Persdotter
   Månsson Nils Fredrik18160830Vist, Wässentorp   
   Magnus Nilsson var son till den tidigare brukaren Nils Månsson och dennes hustru Majia Greta Persdotter. Paret flyttade 1856 till Vässentorp Lillgård som arrenderades av sonen Nils Fredrik Månsson.
   Drängar och pigor
1883>1899StatdrängJohansson Johan August18450504Vist<1910  
   Andersdotter Fredrika Charlotta18500612Vist>1910  
   Johansson Alma Charlotta18770408Linköping, S:t Lars18870802Difteri 
   Johansson Hulda Maria18791116Linköping, S:t Lars18870803Difteri 
   Johansson Karl Albin18820518Vist, Wässentorp  Utflyttade 1897.
   Johansson Oskar Herman18850311Vist, Wässentorp  Utfyttade till Lilla Långnäs 1899. Blev sedan känd som bondkomikern Bjälbodrängen
   Johansson August Ivar18880528Vist, Wässentorp   
   Johansson Elsa Maria18910705Vist, Wässentorp   
   Familjen inflyttade från Blästad i Linköping. Fredrika Charlotta bodde 1910 i Lorstugan.