Markustorp

Torp under Markustorp

 

Brinken Jordtorpet1815-1857
Brinken ryttartorp1699-1909
Ekelund1810-1854
Haganäs (Edvardsgården)1820-1840
Kammarbo1809-1878
Korsbäcken1711-1875
Lilla Brommetorp eller Mossen1791-1838
Sjöberget1722-1935
Sveden1783-1937
Västra Sjöändan (Smulan)1710-1851
Östra Sjöändan1712-1920

 

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6458192 Y:1499717
Koordinater WGS84: 58°14’50″N 15°48’1″E
Adress:  Markustorp 1 – 3

Karta Lantmäteriet

Av Brita Petersson i maj 2002.

Markustorp är en gammal gård, vars historia går att skönja mer än 600 år bakåt i tiden. Namnet tyder dock på att gården är mycket äldre. Markustorp anses vara uppkallat efter en man med det fornnordiska namnet Makir. Förmodligen var det denne Makir som först satte spaden i Markustorps mullrika sandjord. Med tiden kom sedan gårdsnamnet att moderniseras till dagens Markustorp. Hela tiden kan vi se hur människan har satt sina spår i form av olika förändringar vid gården.. Som exempel har antalet ägare som samtidigt brukat gården växlat. Under en 100-årsperiod uppfördes de tio torpen och uppodlingen av de tegar som omgav dem för att under det därpå följande seklet så gott som helt försvinna. Antalet hushåll som bodde på Markustorps ägor var störst på 1800-talets första hälft. Ett försök görs här att i stora drag berätta något av gårdens och dess torps historia. Markustorps kända historia börjar på Bo Jonssons tid.

Markustorp är en av tre släktgårdar i Vist.

1371 bytte Bo Jonsson till sig två fjärdedela attungar jord av Stenar i Markustorp. Köpeskillingen var 26 marker i svenska penningar.

1402 hör Markustorp till de gårdar som varit pantsatta av Bo Jonssons arvingar, men blev återlösta detta år.

1414 sitter en Lasse i Markustorp som nämndeman i Hanekinds häradsrätt.

1455 Markustorp är nu försvunnet ur Säbys ägarelängder och var ej längre frälsejord.

1623 Erhöll Per Nilsson (ägare av Säby) av den dåvarande kungen Gustav II Adolf den årliga räntan av Markustorp.

1624 Enligt skattelängd detta år är Markustorp en gård på ett mantal med två bönder som vardera brukade ett halvt mantal. Den ena bonden hette Nils Håkansson och var 1624 ägare till följande husdjur: 3 gamla ston

1 ungt sto

5 kor

1 kviga

5 gamla får

4 unga får

3 gamla svin

3 unga svin

Som utsäde användes 3 ½ tunna (obs Örebro-tunna) spannmål. På sitt svedjeland sådde han ½ spann.

Den andra bonden hette Nils Joansson och på hans gård fanns: 

3 ston

1 tjur

5 kor

1 kviga

6 gamla får

3 unga får

2 gamla svin

På gården åtgick 5 spannar utsäde och till svedjelandet 1 ??

1692 Lovade befallningsmannen välaktade Magnus i Markustorp att under året pryda ljuskronan i kyrkan med ljus.

Vid den arealmätning som gjordes 1724 bestod Markustorp fortfarande av två hemman och två bostadshus fanns på gårdstomten. Där fanns också fyra äppleträd och fyra päronträd samt en humlegård med 160 stänger.

Torp som nämns 1724 är Korsbäcken, Sjöänn och Ryttartorpet.

I torpet Sjöändan förekom något litet fiske i sjön Mörken. I Kringstorpssjön var dåligt fiske som mört och annan småfisk.

1748 Vid kyrkobänksindelningen är två bönder bosatta vid Markustorp. Någon gång på 1700-talets senare hälft har ägarförhållandena förändrats. När storskiftet ägde rum i oktober 1783 hade byn fyra bönder som ägde och brukade ett fjärdedels mantal vardera.

Den östra halvgården brukades av Magnus Nilsson och Jonas Andersson. På den västra bodde Christopher Nilsson och Germund Jonsson.

Efter att rågångar och råmärken fastställts, vilket inte alltid var så lätt. Vid ett tillfälle hade en torpstuga utgjort råmärke, emellertid hade den blivit flyttad sedan den föregående avmätningen, men rester kunde så småningom upptäckas i åkermarken. När turen kom till åkerns skifte var de fyra bönderna överens om att detta borde ske efter solskiftets regler. Att det hela inte avlöpte helt problemfritt anas först nu vid hustomternas delning. ”Efter begäran utdeltes sedan var och en, en fjärdedels lott i hustomterna, varvid utröntes att båda de yttersta fjärdedelsägarna kommo utom bibehållande av något sitt hus varföre projekterades att den som undanflyttar skulle erhålla skäligt såsom flyttandehjälp. Men härutinnan ville Magnus Nilsson sig på intet sätt till förening bekväma låta, varföre denna delning jämkades således att vardera ett fjärdedels i östra hustomten förbliver med sina gårdshus orubbat. Men mangårdshusen voro så tätt och nära tillsamman att dels vore fara för eldsvåda och dels så otillräckligt utrymme att endera måste framdeles undanflytta för den andra”.

Någon enighet kunde inte nås mellan de två bönderna. Ärendet hänsköts därför till domstol. Ur protokoll från Hanekinds häradsrätt 10 februari 1784: ”Angående Östergårdens hustomter förenade åboerna sig nu på det sättet att på det Magnus Nilsson ej måtte nödsakas att flytta sina mangårdshus som äro belägne uppå Jonas Anderssons byggningstomt så åtnöjer denne sistnämde sig för sin tid med jämngott vederlag i åker, då mangårdhusen förbliva orubbade”. Skogen som förr varit betydande till Markustorp var 1783 på senare tid illa medfaren. Trinne, lövskott och gärdsle fanns bara för eget behov. Till vedbrand kunde årligen något försäljas. Fiskevatten fanns i sjön Juten men ansågs vid denna tid som föga lönande. Torp som tillkommit sedan avmätningen 1724 var Västra Sjöändan, Sjöberget, Sveden och Lilla Brommetorp.

På 1800-talets första årtionden tillkommer ytterligare några torp och backstugor, nämligen Kammarbo, Ekelund, Brinkens jordtorp och Hagnäs. Under den senare delen av detta århundrade försvinner en hel del av torpen. I byn finns fortfarande fyra bönder men ägarförhållandena har förändrats.

Niclas Johansson och Salomon Wiren äger vardera ett halvt mantal. Nämdemannen och häradsdommaren Anders Vilhelm Wiren äger nu tre åttondels och Johan Eklund ett åttondels mantal.

I Sigurd Erixons bok ”Byar, gårdar och hus under Bjärka-Säby” finns en utförlig beskrivning av hur Markustorp såg ut på 1850-talet.

Först 1911 var laga skifte genomfört i Markustorp. I början på 1900-talet fanns fyra gårdar och fyra bönder i byn.

1937 utökade Oskar Wirén, ägaren av stamgården, sina arealer, han köpte då Carl Wiréns del av stamgården till ett pris av 25.000 kr. Några år senare, närmare bestämt 1942, inköpte han ytterligare en av byns gårdar, den så kallade Nilsongården för 11.000 kr. Från början hade Oskar Wirén två arrendatorer, en för stamgården och en för Nilssongården, men detta ändrades då Nilssongården vid denna tid ej kunde ge tillräcklig avkastning för en arrendator.

Markustorp by omkring 1850

En rekonstruktion hämtad ur Sigurd Erixons bok ”Byar, gårdar och hus under Bjärka-Säby

Markustorp by är belägen cirka 3 km SÖ om Bjärka-Säby, intill landsvägen, som begränsar tomten i väster. Härifrån utgår i östlig riktning en bygata utefter vilken gårdarna ligger. Byn är en regelbunden enkel radby bestående av fyra fjärdedelshemman längs en bygata i Ö-V. På samfälld mark öster om byn ligger smedja och vattningsplats för kreaturen.

Karta Markustorp 1850
 Litt. A Litt. C
11 st = boningshus av den götiska enkelstugtypen. Nu rivet.11 st = boningshus av den götiska enkelstugutypen. Rivet.
22b = bod, 2bry = brygghus och bränneri. Ännu kvar.22rk = rustkammare, 2b = bod, 2fo = foderrum, 2s = stall. Längan riven.
33f = fähus, 3fo = foderrum. Nu rivet.33v = vedbod, 3sk = vedskull. Rivet.
44sv = svinhus. Ännu kvar.44ox = oxhus, 4snb = snickarbod, 4sv = svinhus. Längan riven.
55s = stall, 5fo = foderrum, 5p = portlider, 5lo = loge med 2 golv. Längan riven, men spår synliga efter tröskvandringen å bygatan.55lo = loge med 2 golv, 5p = port lider, 5f = fähus, 5fo = foder rum.
 Bakom stugan en trädgård. Gödselhögar på gården vid stall eller fähus. Trädgård bakom stugan.
 Litt.B Litt. D
11 st boningshus av den götiska enkelstugutypen, uppfört i två våningar. Ännu kvar.11 st = boningshus av den götiska enkelstugutypen. Ännu kvar.
22b = bod,2 s = stall, 2fo = foderrum, 2ox = oxhus. Längan ombyggd.22b = bod. Ännu kvar.
33v = vedbod33dr = drängstuga, 3bry = brygghus. Ännu kvar.
44h = hönshus, 4sv = svinhus. Längan riven44ust = undantagsstuga. Ännu kvar.
55lo = loge med 2 golv, 5p = portlider, 5fo = foderrum, 5f = fähus. Längan riven, men spår syn liga efter tröskvandringen å bygatan.55a = avträde. Ännu kvar.
 Gödselhögar på gården. Trädgården bakom stugan.66v = vedbod, 6sv = svinhus. Ombyggt.
  77f = fähus, 7fo = foderrum. Rivet.
  88lo = loge med 2 golv, 8p = portlider, 8s = stall,  8fo = foderrum. Längan riven, men spår synliga å bygatan efter tröskvandringen.
   Brunn vid brygghuset. Bakom stugan en trädgård. På fägården gödselhögar vid stall och fähus.
Planen bygger på lantmäterikartor, upprättade i samband med storskifte och laga skifte, vidare bevarade hus och husgrunder samt äldre personers uppgifter.
 

Markustorp vid 1940-talets mitt 

Efter Oskar Wiréns köp av gårdar 1937 och 1942 hade byn följande utseende år 1946: 

Utdrag ur Sveriges Bebyggelse vilken utkom 1946:

Markustorp 13, 23.

Areal: Total 83 ha, därav 17 åker, 5 kultiverad betesmark.

Taxeringsvärde: 38 100, därav jordbruksvärde 26 600, skogsvärde 11 500.

Jordart: Mullblandad sandjord.

Skogsbestånd: Barrskog. Manbyggnad av timmer uppförd 1723, moderniserad 1938. 2 våningar, 1 lägenhet, 3 rum, 1 kök, 1 badrum, 1 hall. Bekvämligheter: Centralvärme, VC, varmvatten, vatten och avlopp.

Arrendatorbostad av trä uppförd 1939 innehållande 4 rum, 1 kök, 2 hallar, källare och alla bekvämligheter utom el. kraft.

1 flygelbyggnad om 3 rum och kök; vagnslider.

Ekonomibyggnader Ladugård, loge och stall uppförda 1879, magasin av timmer uppfört 1908.

Djur: 3 hästar, 15 kor.

Gården ligger 500 m från järnvägsstation. Gården har varit i släktens ägo sedan 1600-talet. Ägare lantbrukare Oskar Wiren född 1881 i Vist församling, son till Anders W. Wiren och Karolina född Pettersson, gift med Gunhild född Samuelsson 1881 i Vist församling, dotter till Otto Samuelsson och Inga-Lisa född Andersson. Ägaren ledamot av fattigvårdsstyrelsen och kommunalfullmäktige.

Markustorp 16, 26.

Areal: Total 34 ha, därav 9 åker, 25 skogs- och hagmark.

Taxeringsvärde: jordbruksvärde 15 000, skogsvärde 3 800.

Jordart: Mullrik finmo.

Skogsbestånd: Blandskog.

Manbyggnad av timmer, uppförd 1876 av C. J. Eklund, moderniserad 1938. 1 våning och vindsvåning, 2 lägenheter, 3 rum, 2 kök. Bekvämligheter: Vatten.

Ekonomibyggnader Ladugård av timmer, uppförd 1876, svinhus och tvättstuga av trä, uppförda 1925.

Djur: 2 hästar, 7 kor, 2 ungdjur.

Gården ligger 500 m från järnvägsstation. Ägare Adolf Hj. Jaensson född 1872 i Hannäs församling, Kalmar län, son till Jaen Petter Nilsson och Matilda Nilsson, gift med Augusta född Andersson 1874 i Värna församling, dotter till August Vilhelm Andersson och Matilda Charlotta född Wiren.

Barn:

Oskar Hjalmar född 1909 , Karl Vilhelm 1911 , Erik Gösta 1913 och

Sven Olof 1916

Markustorp 14, 24

Areal: Total 56 ha, därav 10 åker, 46 skog.

Taxeringsvärde: 24 600, därav jordbruksvärde 15 300, skogsvärde 9 300.

Jordart: Mullblandad sandjord.

Skogsbestånd: Barrskog.

Manbyggnad av timmer uppförd 1911 av Karl Palmqvist, tillbyggd 1938. 1 våning och vindsvåning, 2 lägenheter, 4 rum, 2 kök, 2 hallar. Bekvämligheter: Vatten och avlopp.

Ekonomibyggnader Ladugård, loge, stall, vagnslider av timmer samt cementerad källare uppförda 1911.

Djur: 2 hästar, 7 kor, 2 ungdjur.

Gården ligger 500 m från järnvägsstation.

Ägare bröderna Albert och Henning Andersson födda 1885 och 1892 i Vist församling, söner till Klas O. Andersson och Maria Larsdotter.

Markustorp 15 (Nilssongården)

Areal: Total 53 ha, därav 11 åker, 42 skog.

Taxeringsvärde: 25 700, därav jordbruksvärde 15 900, skogsvärde 9 800.

Skogsbestånd: Barrskog.

Bild från "Sveriges bebyggelse. Huset byggdes på 1830-talet av Niklas Johansson och revs omkring 1977.

Markustorp år 2000

Efter andra världskrigets sker på relativt kort tid stora förändringar vid Markustorp. Jordbruket mekaniserades allt mer. Traktorn övertog nu hästens plats. För att få tillräcklig lönsamhet fordrades större arealer. Kanske skedde nu de snabbaste förändringarna i gårdens historia? Från att på 1940-talet, då fortfarande fyra bönder brukade jorden, har förhållandena helt förändrats på 1960-talet. Alldeles som för många hundra år sedan har Markustorp återigen bara en ägare, nu Anne Marie Wirén som 1965 blev ensam ägare till Markustorp, vars areal är 250 ha. 

Mellan åren 1957-1992 brukades jorden av en arrendator, Sven Erik Johansson och hans hustru Lisbeth. Ägare till Markustorp i dag är Anne Marie Wiréns brorson Magnus Wirén. Jorden är utarrenderad. 

En förteckning över byggnadsbeståndet vid Markustorp och byggnadernas nyttjande under 1990-talet följer nedan.

Byggnader:

Ett boningshus från 1723 innehållande 3 rum och kök.

Huset beboddes av ägaren Anne Marie Wirén till hennes död 1999.

Arrendebostaden är från omkring 1940 och innehåller 4 rum och kök.

Huset är i dag uthyrt.

Undantagsstuga finns och används som sommarbostad. Den består av två rum och kök. Vatten och avlopp är framdraget. Under huset finns en jordkällare som för närvarande används till potatislagring

Driftsbyggnader:

Ladugård 41 x 10,5 m för 24 uppbundna kor och kalvar. Två foderfickor, utgödsling, räls och foderskruvar till kraftfoder.

Ladugård 38 x 9,6 m med plats för 27 ungnötdjur samt 6 platser för kalvar.

Magasin 9,1 x 5,7 m med plats för spannmål.

Garage 13,1 x 5,6 m. Plats för två bilar samt även två traktorer

  
  

Någon synbar igenplantering med barrträd har inte gjorts, markerna hålls öppna av ett 70-tal köttdjur.

Av de elva torpen, soldattorpet inräknat, återstår i dag Sveden och Sjöberget, båda används som sommarhus. Det förra soldattorpet Brinken är sedan många år frånsålt från gården. Av de återstående torpen och backstugorna syns på ett par ställen tydliga rester av husgrunder och murstockar. Lämningarna efter ett par av torpen misstänks vara bortodlade. Arbete pågår med att lokalisera de övriga.

Efterskrift

Vid besök en solvarm vårdag år 2002 vid Markustorp kan konstateras att den forna byn fortfarande lever, men på vår tids villkor. Det är tyst kring husen, mycket tyst. Bara ett av bostadshusen är bebott året om. Några människor syns inte till kring husen eller ute i markerna.

Vi går genom de öppna ängarna. Vårblomningen är överväldigande, häggen står helt vit och gullvivorna blommar för fullt. Målet är Östra Sjöändan. Torpet ligger som namnet antyder vid sjön (Juten) Med ett gudomligt läge denna vackra vårdag. Vad som återstår av torpet i dag är grunden och resterna av murstocken och i närheten en stensatt grop. En förvildad växtlighet frodas ännu. De små tegarna som en gång togs upp med stor möda är i dag gräsbevuxna men ej helt igenslyade. Torpet var bebott i minst 200 år. Tanken går till de torpare som brukade jorden, såg de naturens skönhet? Kanske var tröttheten för stor efter den långa arbetsdagen och de eviga bekymren för morgondagen allt för påträngande. Vi lämnar Östra Sjöänn och Markustorp, med sin långa historia och frågar oss hur Markustorp kommer att se ut om 50 eller kanske 100 år? Svaret blir: SÄKERT INTE SOM IDAG.

Bouppteckning Christoffer Wirén 1856

Utdrag ur Wist kyrkobok 1856:

Död. 9 maj begravd 18 maj 1856 Christopher Wirén. Rusthållare och nämdeman, född 3 jan 1786 i Markustorp. Föräldrar häradsdomaren Nils Christophersson och h. Elisabeth Johansdotter. Flyttade i spädare åren med föräldrarna till Föltorp i Grebo därifrån de återkommo 1801 till Kringstorp. Gift 1813 med Rusthållare Dottern Maja Stina Jonsdotter i Markustorp Haft 10 barn 5 söner 5 döttrar 5 söner 3 döttrar qvarleva. 69 år 11 mån 6 dag Nerffeber.

Bouppteckning uti Stärbhuset efter Nämndemannen Christoffer Wirén i Markustorp

År 1856 den 8 augusti förrättades på anmodan, Bouppteckning uti Stärbhuset efter Nämndemannen Christoffer Wirén i Markustorp, Wist Socken och Hanekinds Härad, som med Döden afled den 9. sistlidne Maji och efterlemnade sin hustru Maja Stina Jonsdotter och följande Arfvingar, nemligen: Myndige sönerne: Hemmansegaren Johan Christian Wirén i Norstad, Kettilstad socken, Rusthållaren Nils Gustaf Wirén i Tjusentorp, Grebo socken, Salomon Anders Wilhelm och Frans Alfred Wirén i Markustorp, samt döttrarne: Anna Charlotta, gift med Hemmansegaren Carl Larsson i Nord-America, hvars rätt härvid bevakades af dess faderbroder Inspectoren J. Wirén i Månestad, Wårdsbergs socken, Maja Stina, 36 år och Carolina Mathilda, 18 år, omyndiga, hvilkas rätt härvid jämväl bevakades af deras faderbroder förenämnde J Wirén, efter aflidna Dottern Lena Sofia, som varit gift med Rusthållaren Per Johan Ericsson från Kopparhult, Nykils socken, 4 dotterbarn, Sönerne: Johan Adolf, 13 år, och Per Gustaf, 7 år samt Döttrarne: Augusta Charlotta, 9 år och Sofia Mathilda, 3 år, hvilkas rätt härvid bevakades av deras Fader och laga förmyndare ofvannämnde Per Johan Ericsson, samt efter aflidna Dottren Johanna, som varit gift med Bonden Alexander Ekstrand i Norrby, Grebo socken, Två Dotterbarn, Sonen Gustaf Alfred, 3 år och Dottren Augusta Wilhelmina, 6 år, hvilkas rätt härvid bevakades af deras Morbroder och laga förmyndare Nils Gustaf Wirén. Boet uppgafs af Enkan, under eds förbindelse, på sätt som följer.

Silfer R Banco
1 Bägare, 21 ½ lod á 1:16,28:00:0032  
1 dito, 11 lod á 1:16,14:0032  
1 dito, 9 ½ lod á 1:16,12:0032  
2 Tumblare, 3 ¾ lod á 1:16,05:00  
1 Förläggssked08:00  
15 Matskedar, 54 ½ lod á 1:16,72:00:0032  
2 Äldre skedar, 4 lod á 1:16,04:00  
6 Theskedar, 4 ½ lod á 1:16   
1 Sockertång 1 ¾ lod á 1:16 16  
1 Fickur med kedja16:0032170:00:0032
     
Koppar     
1 Kittel, 24 marker á 32 skilling (sk)18:00  
1 dito, 25 marker á 24 do12:0024  
1 dito, 25 marker á do12:0024  
1 dito, 12 marker á do   
1 Inmurad dito, 25 marker á do12:0024  
1 Kruka05:00  
1 do03:0016  
1 do   
1 do 32  
1 Skaftkanna 16  
1 do 32  
1 do 8  
3 Mindre dito 16  
5 Bunkar08:00  
1 Kastrull03:00  
1 Kaffepanna 16  
1 Munkpanna 94:00:0016
     
Tenn     
4 Djupa fat08:00  
2 Flata dito03:0016  
6 Flata tallrikar04:00  
Ett par ljusstakar 2415:0040
     
Malm     
5 Ljusstakar   
1 Mortel 16  
3 Strykjern 1605:0032
     
Bleck     
4 Formar 32  
Halfstop, qvarter o jumfrumått 16  
2 Rifjern, 1 tratt, 1 ljusform 32  
1 Thebricka, 1 ljussax bricka   
2 Brödkorgar 03:002
     
Jern     
5 Grytor med 3 lock07:00  
1 Kaffepanna 32  
2 Långpannor 16  
6 Bråpannor   
2 Eldtänger, 1 gaffel 16  
1 Grytgrepe, 2 ringar 8  
1 Bessman   
2 Ljussaxar 24  
2 Ullsaxar, 1 skräddaresax 32  
3 Telgknifvar 12  
2 dussin Bordsknifvar   
1 Skräd- och 2 handyxor 16  
4 Knutyxor 16  
2 Käxlor, 1 wrete, 2 hållhakar 32  
2 Mejern (?), 1 hotstång, 1 spett 16  
1 Stockkedja (?)   
24 Fäbindslen   
13 Ängsliar03:0012  
3 Spadar 16  
2 Torfhackor 24  
2 Viggar (?) 16  
2 par Hoftyg, 1 Verkjern 32  
6 Löfhackor 24  
2 Hammare 12  
Diverse smidesredskap10:00  
1 Skärknif 1245:00:0032
     
Möbler och husgeråd     
1 Wäggur08:00  
1 Chiffoniere20:00  
1 Dragkista08:00  
1 Klaffbyrå04:00  
1 do do03:00  
1 Klaffskåp 16  
1 Hörnskåp03:0016  
3 Skåp   
1 Kista 16  
2 Matsäcks-skrin 32  
1 Schatull med flaska   
2 Sängvar04:00  
2 dito08:00  
3 Fällbord   
4 Mindre bord 32  
1 Säng   
3 Soffor04:0032  
2 dussin Karmstolar04:00  
1 Spegel04:00  
3 Taflor 2492:00:0024
     
Kopp och Kar     
2 Blandkar 32  
1 Köttbalja 16  
2 Mindre Baljor 16  
1 Fotbunke 24  
1 Bykbalja   
2 Wattensåar 32  
1 Drickstunna med jernband03:0016  
2 Mindre Baljor   
4 Drickstunnor03:0016  
3 Ankare 16  
6 Ämbar   
2 Mjölk och 2 stakbyttor   
1 Tjärna, 2 bunkar 32  
3 Sädes, 1 mjöllåre05:0016  
2 Halfspann, 1 kappe 16  
2 Baktråg, 1 mjöltunna 16  
1 Mjölstånna 1225:00:0020
     
Säng- och Linnekläder     
1 Fjärbolster, 42 skålpund á 32 sk28:00:00  
1 dito, 42 skålpund á 32 sk28:00:00  
1 Dyna, 10 skålpund á 32 sk 32  
2 Kuddar, 5 ½ skålpund á 32 sk03:0032  
1 Bollster, 30 skålpund á 24 sk15:00  
1 dito, 30 skålpund á 16 sk10:00  
2 Kuddar, 16 skålpund á 32 sk10:0032  
2 dito, 7 ½ skålpund á 24 sk03:0036  
1 dito, 6 skålpund á 24 sk03:00  
3 Madrasser, fyllda med flock16:00  
4 dito08:00  
3 Bosskuddar   
10 Sängtäcken24:00:00  
8 par Lärfts-lakan16:00  
6 par Blångarns dito08:00  
8 par sämre dito08:00  
4 Bordsdukar12:00  
2 dussin Servietter04:00  
6 Handdukar 207:00:0036
     
Gångkläder     
1 Kapprock08:00  
1 Wadmalsrock10:00  
1 dito   
1 Svart Wadmalsklädning16:00  
1 do dito12:00  
1 Blå do10:00  
1 do do08:00  
2 par Wadmalsbyxor05:00  
2 par Linbyxor, 1 par Sammets do   
8 Wästar05:00  
3 Natt-tröjor   
1 par ???, 1 par Stöflar med Galoscher, 1 par ???08:00  
4 par Ullstrumpor04:00  
2 par dito   
2 Hattar, 2 Mössor 16  
1 Fårpels (?)03:00  
4 Halsdukar, 12 Nattkappor 16  
6 Rakdukar 24  
2 par Handskar 24  
24 st Skjortor28:00:0032133:00:0016
     
Kör- och åkerredskap     
1 Enbetsvagn20:00  
1 gammal Parvagn08:00  
2 Slädar20:00  
1 Hövagn20:00  
1 Färdevagn10:00  
1 Oxvagn08:00  
3 Gödselbottnar   
1 nytt Vagnunderrede med jernaxlar 32  
4 nya Hjul04:0032  
3 par Jernskodda kälkar12:00  
2 par Träskodda do 32  
1 Skrynda med Häckar04:00  
2 Sladdar 32  
1 Harf03:00  
3 Plogar08:00  
5 Årder   
1 Myllkam   
1 Häst ok 16  
1 Vält 24  
1 Slipsten 16  
1 par Stångselar10:00  
1 par Selar med messings däcklar 32  
1 par dito med jernbågar04:00  
2 Hästtäcken med jordar 16  
3 Hårrep   
Ryktedon 24  
2 Oxok 32  
1 Skärkista 16  
4 Grepor 161:00:0016
     
Glas och porslin     
3 dussin Flata tallrikar04:00  
3 dussin Djupa dito04:00  
2 Fat 32  
6 Aschetter   
2 mindre Spillkummar 24  
1 dussin Kaffekoppar03:00  
1 Porslinsfat 16  
1 Skål   
2 Syltskålar 24  
4 Flaskor 16  
1 dussin Dricksglas   
4 Wattenkaraffer 16  
6 Spetsglas 36  
6 Buteljer 24  
2 Ättikekaraffer 16  
2 Sockerskålar 16  
2 par Saltkar 1222:0040
     
Kreatur     
1 Stokreatur i 5te året#######32  
1 do i 4de do#######32  
1 do 15 år#######16  
1 par Oxar#######16  
3 par Stutar á 100 Dr#######  
8 Kor á 33:16 Dr#######32  
2 Tjurar á 30 Dr60:00:00  
1 Qviga30:00:00  
1 Tjur och 3 Qvigor, 1 år, á 16:32 Dr66:00:0032  
1 Qvigkalf10:00  
1 Tjurkalf10:00  
2 Qvigkalvar13:0016  
16 st Får á 3 Dr48:00:00  
3 suggor, 1 Galt á 10 Dr40:00:00  
13 Grisar á 4 Dr52:00:00########32
     
Diverse     
1 Tröskverk, gammalt30:00:00  
1 Jagtbössa 32  
2 Rakknifvar 16  
1 Sedelbok 16  
4 Käppar 32  
8 par Gardiner á 32 sk05:0016  
5 Bisamhellen á 3:1616:0032  
4 Bikupor 8  
1 Pipa med silferbeslag 16  
1 Linrepa 12  
2 Linbråkor 16  
2 Väfstolar 32  
2 par Bobiner 32  
1 Härfvel, 1 Nystvinna 12  
7 Wäfskedar   
2 Wäfspännare, 7 Skyttlar 16  
2 Spinnrockar, 1 Långrock 16  
1 Häckla 12  
1 Hemtkorg, 3 redsel   
1 Lyckta 24  
3 Ostkorgar 32  
5 Korgar 32  
2 Spånsåll 16  
1 Hemqvarn 32  
5 Räfsor 20  
2 Liorf 12  
3 Oberedda kalfskinn03:0081:00:004
     
Bruk och utsäde     
16 kappar Hvete á 20 sk10:00  
10 tunnor Råg á 13:16#######16  
¾ tunna Korn á 10:-07:0024  
2 tunnor Blandkorn á 7:1614:0032  
8 tunnor Potatis á 4:-32:00:00  
½ tunna Ärtor 32  
För wekställdt bruk41:00:0024245:00:0032
     
Utestående fordringar    
Hos Enkan Anna Catharina Wirén i Månestad, enligt revers av den 18 october 1855.#######41  
Ränta från den 4. april 185508:0031  
 #######24  
Hos inspektoren J Wirén i Månestad, enligt revers av den 14 april 1847.48:00:0023  
Ränta från den 4. april 185503:0034  
 52:00:009173:00:0033
     
Fastighet    
Markustorp, ?/4 mantal krono skatte rusthåll i Wist socken och Hanekinds härad, däraf den aflidne ärft efter sina föräldrar ?/20 mantal och under äktenskapet af sina syskon inlöst 4/20dels mantal, upptages efter taxeringsvärdet till  823:00:0016
     
Summa tillgångar Banco  ########21
     
Utom den här ofvan intagne ?/4 mantal Markustorp, eger Enkan enskildt ?/? mantal uti före nämnde rusthåll, hvilket anmärkes.    
     
Stärbhusets skulder    
Till rikets Ständers Bank, återstående skuld på ett under den 2 juli 1844 erhållet amorteringslån å 650 ?? rest#######21  
Ränta härå för 1 år, 1 mån, 6 dagar46:00:0043501:00:0026
     
Till Enkan Carin Persdotter i Gunnarsbo enligt revers av den ? januari 1855#######  
7 mån, 8 dagars resterande ränta10:0017310:00:0017
     
Till Bokhållaren J Petersson i Cedersberg enligt revers af den 12 sistlidne maji#######16  
Ränta härpå för 2 mån. 26 dagar01:0039135:00:007
     
Till Handlanden J. P. Holmberg i Linköping för diverse varor till begrafningen66:00:0032  
     
Fattigprocent till Wist församlings fattigkassa04:0036  
     
Bouppteckningsarvode13:0016  
     
Summa skulder Banco  ########38
     
Behållning Banco  ########31
     
Att detta Bo med egendom och skuld är redligen uppgifvit, sådant det vid den aflidnes dödstimme befanns, och ingenting deraf uppsåtligen döljts, betygar under edelig förbindelse:
Sålunda efter skedd uppgift noga antecknadt och värderadt, intyga 
E. G. LjungqvistG. L. Gustafsson   
Vid denna förrättning hafva vi varit närvarande  
J.C. WirénN. G. Wirén   S. Wirén  
A.W. Wirén    J. WirénJ. Petter Ericsson  
Fattigprocenten 4 Rd 36 S Bco qvitto Fr. Rudebeck  
Bouppteckning efter Cattrina SvensDotter i Västra Sjöändan 1811

Efter Cattrina SvensDotter fanns ”Als inga Qvinskläder som kunde skrivas”. Bouppteckningen slutade i en skuld på 32 Rd.

Bouppteckning efter Cattrina SvensDotter 1811

 

År 1811 den 2 Martii Infant sig undertecknade att förrätta Laga Bouppteckning hos Torparen välbeskedlige Hans Persson i Västra Sjöändan på Markustorps äg, Vist socken, efter hans den 6 Januari med döden afgångna kjärra Hustru, i lifstiden ärlige och Dygdesamma, Cattrina Svens Dotter, som jemte Enkemannen lemnat 3nne omyndige barn: Sonen Carl Petter, svag i sin beskaffenhet 20 år, Sven Julius 15, dottern Maja Gritta 18 års ålder.

 

Til de omyndigas rätt i aktagande infant sig Johan Lagergren Derstädes som deras der under beroende rätt bevaka.

At rätt och redit på Ed och samvete utan minsta undantag uppgifdes qvarlåtenskap förmandes Enkemannen och befants som följer:

Guld och Contante Penningar  
fants ick  
   
Silfer  
1 st silferring 4
   
Koppar, Then, Malm, Bleck  
1 st Bleck trat Tumlare 12
   
Järnsaker  
1 st 4-kanna Gryta1 
1 st 2-kann Dito 24
1 st Stål Påtta 16
1 st Eldtång 4
1 st Kåhl hack 8
2 st Bra Pannor 16
1 st Ressel 4
1 st Gryt ? 2
1 st Han yxa 8
2 st Skiyr yxor 24
1 st Hottstång 24
1 st ?1 
2 st Spadar 12
En liten hand Smedie och Fihl Redskap värd16 
   
Åkerredskap  
1 st Harrfv 10
1 st Årdre 8
   
Husgeråd  
1 st gl Wäg uhr 32
1 st Brunt skåp m 2ne Dörr2 
2 st gl Bord 12
2 st Karmstolar 12
1 st Län stol 2
1 st gl Väfstol m behör 32
1 st Spin Råck 24
Tapeter 8
2 st gl Ståndsängar 16
1 st Vattenså 4
2 st Vattenämbar 4
1 st Sädes Lårre1 
3 st Ankar 12
1 st Backtråg 12
1 st Wanna 8
1 st gl Halfen Kappe 12
1 st gl Stånna 8
1 st Tvätt Balja 8
4 st Trä Skider 1
1 st Gryn Såll 4
gl Mjölk Skåhlar 4
1 st Spån Såll 2
1 st Hanqvarn 24
1 st gl Byck Balja 2
3 st Räfsor 6
1 st Glaslykta 4
1 st Betsmansvekt 8
1 st Saltkar och Sill 4
   
Sängkläder  
1 st Fiär Kudde, gammal och mycket sönder Var2 
1 st gl Sängtäcke 12
2 st Lackan 24
1 st gl Säng Sparlakan, 1 st Säck 24
1 st Skåttkärra 4
2 st gl Nät 24
   
Kreatur  
1 st gl Ko10 
3 st Får6 
Summa5035
   
Als inga Qvinskläder som kunde skrivas.  
   
Gäld och Skuld  
Till Högvälborne Herr Baron och Öfersten Cederhjelm på Säby19 
Capital:  16
Tre års ränta härpå: 3
Till Nämndemannen i Kringstorp Enligt skuldsedel af 2 de februari 18101 års ränta.1346
Capital: 13
Ränta:     –  46
   
Till dito för ? inrop10 
Till Bonden Wåleberg i Bostorp Contant12 
Till Torparen Petter i Högmo Contant14 
Till Rusthållaren Samuel Andersson i Markustorp516
Till Pigan Stina Nilsdotter i Säby Contant2 
Till Bonden Peter i Tomesbo, Åtvid516
För boupteckning i 2 ne Exemplar 32
1/8 dels prosent af summa inventarie fattig Prosenten qvitteras Anders G Schelin 3
Summa Gäld8217
 
At alt sammans Redeligen uppgifvits och Ingenting med vet och vilia undandolgt betygar under edelig förbindelse.
 
Hans Persson
H. P. S.
 
Å de omyndigas vägnar har jag icke något at ärhindra.
 
 Johan Lagergren
 
Sålunda efter upgift upetecknat och Wärderat Betygar.
 
Nils Christophersson
Nämdeman
 
Bouppteckning efter Nils Månsson i Västra Sjöändan 1766

I mantalslängd för 1759 anges familjen som ”fattig”. Nils dog 1765 i ”bröstsjuka”, 54 år gammal.

”Översättning” av bouppteckning 15 septenber 1766 efter avlidne torparen Nils Månsson i Västra Sjöändan i Vist s:n.

År 1766, den 15 september, blev efter anmodan, bouppteckning och värdering förrättad i torpet Västra Sjöändan, på rusthållet Markustorps ägor, beläget uti Vist socken och Hanekinds härad, hos Änkan, Ärliga och Sedesamma hustru Catharina Nilsdotter, vilkens man i livstiden torparen, Ärliga och Beskedliga Nils Månsson den 20 sistlidna juni genom döden avgick utan några bröstarvingar. Men haft 2:ne bröder och en syster. Äldsta brodern, som bott i Åby s:n och hetat Petter, är död. Den andra brodern Anders kom till Västergötland för 12 eller 15 år sedan om vilken ingen kunskap kan ernås. Men systern Kerstin lever och är gift med kyrkoväktaren Nils Norrbom här i församlingen.

Å den avlidne mannens sida inställde sig rusthållaren, ärlig och välförståndig, Jonas Germundsson i Markustorp.

Och uppgav Änkan, efter förut gjord varning och föreställning följande egendom:

Kontanta penningar, guld eller silver finns icke.

 Koppar 
1stgammal kittel
1stmalmljusstake
  Järnsaker
1stgryta om 3
1stmalmljusstake
2styxor
2stliar
1steldtång
2sttäljknivar och en skära
1stullsax
1sthäckla
1sthotstång
4stgamla navrar
3stdito
1stbandkniv och hållhake
  Transp
2sthuggjärn och 2 st hyvlar
1stgl såg och en spade
  Allehanda husgeråd
1stvisare ur
1skåp med lås och gångjärn
1dito mindre utan lås
2gl kistor
1skrin
2gl bord och en stol
1ståndsäng
2gl kar
2baljor
3gl stånnor
1vanna och sädesskäppa
2stånnor och 2 st fjärdingar
2gamla drickstunnor
2baljor och ett tråg
   
2skodda grepar
1sikt och ett såll
1vävstol med behör
1spinnrock och härvel
2räfsor
2slagor och ett ressel
1hemkvarn
1slipsten
2siltråg och 5 st skålar
1så med ämbar
6trätallrikar
2stenfat och 4 skedar
2buteljer och ett glas
1psalmbok
  Transp.
  Åker och färderedskap
1stskodd oxvagn
1skodd kälke
1paroskodda dito
1stenbets släde
1harv
1plog och årder
1gl hökärra
1mansadel och betsel
1kvinns dito
1träsadel
1enbets sele
  Avlidne mannens gångkläder
1stöverklädd päls
1oklädd dito
1blågrön vadmalsrock och väst
1grå dito rock
1dito
1gl grön dito
1skinntröja och livstycke
2parskinnbyxor
1strandigt livstycke och ett par handskar
   
1parsnö sockor
1stövlar
  Sängkläder
1stbolstervar och 2-ne kuddar
3blaggarnslakan
2sängtäcken
1fäll
1handkläde
2säckar
  Kreatur
1stmörkbrunt sto i 4:de året
1blekröd ko
1röd och vit dito
1fjolkalv
2getter och 3 st kiddar
2getter och 3 st kiddar
1årsgalt
  Summa
   
Sedan detta var förrättat uppvisade änkan ett testamemte, som hennes avlidna man och hon den 28 oktober 1755 sig emellan upprättat, vilket samma år den 7 november är vid häradsrätten uppvisat och påskrivet, varför nu ej någon delning kunde företagas, utan kommer samma testamente tillika med denna bouppteckning; att till häradsrättens vidare omprövande inlämnas.
 
Emellertid avföras de fattigas andel
För uppteckning, avskrift, skjuts
D:o för värderingen
   
   
 
Att ingenting med vett och vilja vara undandöljt, som här upptagas bort, intygar under edsförbindelse
 
Catharina Nilsdotter
 
Varer rätteligen efter angivningen uppskrivet och efter bästa begrepp värderat betygar

Släktdiagram för Magnus Wirén